Home>Kommunen>Sirdal skal vokse som hyttekommune
Kommunen

Sirdal skal vokse som hyttekommune

 • Sirdal har ambisjoner om å vokse som hyttekommune. I tillegg legges det til rette for mer boligbygging og næring. I denne planen er grunnlaget lagt for en slik utvikling, men fortetting skal prioriteres i henhold til nasjonale føringer. Innenfor eksisterende utbyggingsområder bør fortetting prioriteres framfor å ta nye arealer i bruk.

I planforslaget er 125 områder endret fra vedtatt kommuneplan, derav 44 områder foreslått utlagt til fritidsbebyggelse, 15 til ulike næringsformål, 18 til boligformål og 4 til masseuttak, foruten 9 løypetraseer (ski og sykkel) og 2 nye strekninger med gang – og sykkelvei.

Kommuneplanen består av to hoveddeler, en samfunnsdel og en arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Kommuneplanens arealdel er et virkemiddel for å nå målene i samfunnsdelen og støtter opp om dens visjoner og strategier.

Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk og er et langsiktig styringsverktøy for kommunen. Planen tar vare på viktige fellesverdier, samtidig som den legger grunnlaget for vekst på en forutsigbar og bærekraftig måte. Planen legger til grunn nasjonale, regionale og kommunale føringer noe som vil lette arbeidet med fremtidige regulerings- og bebyggelsesplaner, og kan gi raskere beslutninger i enkeltsaker.

Kommuneplanens arealdel består av et plankart med planbestemmelser, og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Plankart og bestemmelser angir hovedformålene i arealdisponeringen og er juridisk bindende. Her vises rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk og hvilke hensyn som må tas. Planbeskrivelsen med konsekvensutredning beskriver planens formål, hovedinnhold, virkninger og planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Disse dokumentene er en utfyllende forklaring til plankart og bestemmelser og har ingen rettsvirkning.

Formålet med kommuneplanens arealdel er å sikre både utvikling og vern, samtidig som en ivaretar miljø- og klimahensyn.

Annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

Ørjan Gilje pusser golv etter støping.

 

Utbyggingsavtale

For utbyggingsområder avsatt med formål bebyggelse og anlegg er det hjemmel for å inngå utbyggingsavtale, jfr. plan- og bygningslovens § 17 og Sirdal kommunes prinsippvedtak om forutsetninger for utbyggingsavtaler.

Hensikten med avtalene kan være å sikre bidrag til bygging av nødvendige veitiltak som ligger utenfor planområdet, samt fordeling av goder og byrder mellom grunneiere/utbyggerne i og nær planområdet.

Følgende elementer skal vurderes og eventuelt inngå i utbyggingsavtalen:

 • Areal til fellestiltak og infrastruktur
 • Opparbeidelse av fellesanlegg og infrastruktur
 • Drift og vedlikehold av fellesanlegg og infrastruktur
 • Overtakelse av grunn og anlegg etter utbygging
 • Utbyggers ansvar for å etablere organisasjons- og driftsform for fellesanlegg, under dette ansvar/oppgaver og plikter for nye eiere
 • Bidrag til utbygging av løyper og infrastruktur.

 

Idrettsanlegg

Videre er ett område på 168 da avsatt til Idrett/LNF. Størst omfang, og største konsekvenser har en utvidelse av nytt langrenns- og skiskytteranlegg på Tjørhom . Det er også foreslått et nytt område for snøskuter/motorcross.

Utvidelsen på Fidjeland er delvis hjemlet i vedtatt kommuneplan, men vurderes å ha negative konsekvenser blant annet for eksisterende villreinområde. Utvidelsen har positive konsekvenser først og fremst for reiseliv, bygdeutvikling og rekreasjon. Avgrensningen er justert i planforslaget, i tråd med konsekvensutredningen.

Konsekvensutredningen anbefaler at et foreslått anlegg for motorcross/snøskuter utgår på grunn av negative konsekvenser for landbruk, landskapsvern og villreinhensyn

Det er videre lagt til rette for ny gang/sykkelvei langs Fv 468 fra Tjørhom til Svartevatn og langs Fv 975 fra Haugen til Fidjeland. Dette vil ha store positive konsekvenser for trafikksikkerhet og miljø, men utfordringer som må løses gjennom detaljplanlegging i form av rasfare osv. Innspill om alternative vegløsninger på Sinnes er ikke videreført i planforslaget.

Planforslaget omfatter også 7 nye arealer til parkeringsformål.

Gang- og sykkelvei: 

Klattane, Tjørhom kryss Fv 468 og Fv 45, Svartevatn.

Kryss Fv 468 og Fv 45, Svartevatn – Tjørhomfjellet.

Haugen bru – Kvæven langs Fv 468.

Kvæven – Fidjeland langs Fv 468.

 

Skibruer-/ underganger: 

Over Raudåna ved Flesbekk, Solheim

Over Jogla nord for Surtekvæven

Over Fv 975 og Sira, Fidjeland

Over Sira mellom Tjørhom og Brende Myrane, Omlid.

Over Sira ved Kvæven

Over Fv 975 ved Fjellbutikken, Suleskard.

Over kommunal vei til Sirdal Høyfjelsshotel.

 

Næringsutvikling

Besøkstall for Kjerag var i 2017 ca 80.000 – ca 10-15 prosent av disse kommer via Lysefjorden. Dette innebærer at om lag 70.000 passerer gjennom Sirdal på vei til og fra Kjerag. Her ligger det et betydelig potensiale for næringsutvikling.

Sirdal skal innen 2030 ha en netto økning på minst 80 arbeidsplasser og en årlig økning i antall nyetableringer.

 • Verdiskaping basert på natur- og utmarksressursene.
 • Utvikle Sirdal som Norges vannkraftsenter.
 • Økt fokus på arbeidsplasser som normalt har en stor andel kvinnelig ansatte.
 • Bruke deltidsinnbyggere som ressurs.
 • Til enhver tid å tilby ledig opparbeidet næringsareal på flere områder i kommunen.
 • Videreutvikle Tonstad som kommunesenter.
 • GP-området skal utvikles som sentrumsområde i Øvre Sirdal.
 • Gjennom et strategisk samarbeid mellom kommunen som eier og private næringsaktører skal Sirdal Fjellmuseum bli et fyrtårn i regionen, med hensyn til formidling av natur- og kulturopplevelser. Utvikles som naturlig innfallsport til Setesdal Vesthei Ryfylke- og Frafjordheiane med Heibergheiane og Kjerag.
 • Sirdal Fjellmuseum er strategisk viktig for Sirdal kommune for målsetning om vekst og økt aktivitet i området. Sirdal kommune skal legge til rette for private aktører. Kommunen må ivareta langsiktige interesser knyttet til museumsdrift og turistinformasjon.

Satse på helårsturisme – etablering av naturbasert reiseliv og annen næringsvirksomhet i verneområdet, skape verdier av Kjeragtrafikken og tilby besøkende pakketilbud