Home>Front>GP-krysset utsatt til 2019
Front Samferdsel

GP-krysset utsatt til 2019

  • Vi jobber med en finansieringsplan for å kunne bygge ny rundkjøring og gang- og sykkelsti i ”GP-krysset” der fylkesveiene 45, 468 og 975 møtes. Vi arbeider for oppstart tidlig i 2019, sier ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune, og legger til:
  • Da må fylkeskommunene i Vest-Agder og Rogaland bli enige med bompengeselskapet Ferde As. Sirdal kommune må sikkert inn og forskuttere deler av pakken.

I denne omgang er det imidlertid ikke midler til å fullføre hele prosjektet opp til Beinesvatnet. 53 millioner kroner er prislappen for fullfinansiering.

Dette prosjektet er ført opp i fase to fra Bompengeselskapet. Reguleringsplanen er godkjent, så det er bare fullfinansiering som mangler.

Arbeidet med utvidelse av Fv 45 i Røyrdalen, sammen med omfattende utvidelser og arbeider med Røyrdalen-tunnelen, gjorde at dette prosjektet var mer tidkrevende og ble dyrere enn først antatt.

  • Sluttoppgjøret ligger foreløpig an til 147 millioner kroner, mot antatt kostnad på 125 millioner kroner. Vi har gjort mer arbeid og utvidet kontrakten i forhold til først antatt, sier Harald Bøhn, seksjonsleder for investering i Statens Vegvesen.

Endelig sluttoppgjør vil foreligge tidlig høst. Da får en oversikt over hvor mye ura har kostet, merarbeidet  i tunnelen og økt trafikksikringsarbeid.

Det  trafikale er det viktigste formålet med denne reguleringsplanen og påfølgende utbedringsarbeid. Målsettingen er bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet i krysset der fylkesvei 45 kommer fra Hunnedalen, fylkesvei 468 fra Tjørhom og fylkesvei 975 fra Ådneram.

Annonse

Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen fra Svartevatn-krysset til Beinesvatnet (Tjørhomfjellet).

Etter Statens Vegvesens vurdering er den kryssløsningen som de har lagt fram i forslag til reguleringsplan, en løsning som ivaretar og forbedrer trafikksikkerheten og  fremkommeligheten. Forslaget gir også en framtidsrettet løsning med mulighet for utvikling av næring på sideliggende arealer.

Reguleringsplanen endres langs fylkesvei 975 slik at planen ikke kommer i berøring med områdene foran butikken til Joker Sinnes. Areal som da blir liggende utenfor reguleringsplanen innlemmes i Sirdal kommune sin plan for næringsområdet.

Endring og forbedring av de trafikale forholdene og framtidig næringsområde, startet for over ti år siden. Dette tiltaket har vært en del av stortingsproposisjon 127 S fra 2009.

Reguleringsplanen inneholder mulighet for opparbeidelse av parkering på gammel veggrunn mot rundkjøring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sånn ser det ut ved GP-krysset i dag.