Home>Kommunen>Manglende adresser – Kartverket flaskehalsen
Kommunen Nyhet

Manglende adresser – Kartverket flaskehalsen

  • Vi har pr 3. juli i år 5.408 adresser i Sirdal kommune. Av disse er det en tredjedel (33%) som mangler offisiell veiadresse, sier Alf Reidar Surdal, ingeniør med ansvar for GIS (Geografisk Informasjon System) og landmåling i Sirdal kommune.

 

  • Dette nasjonale prosjektet skulle vært gjennomført i 2017, men har stoppet opp i Kartverket som er siste leddet for godkjennelse. Vi har purret flere ganger og nå er vi lovet tilbakemelding i løpet av september eller oktober.

Surdal ser det derfor ikke realistisk å få sluttført veiprosjektet før i 2019. Når kommunen får godkjennelse, må de gå gjennom navnene og se om det er noen som er blitt endret mot kommunens vilje. Politikerne og administrasjonen har hele tiden lagt stor vekt på at det skal være lokale navn.

Når skiltingen skal utføres i kommunen, er det kommunen selv som tar seg av de lokale veier, mens veivesenet ordner opp langs fylkesveiene.

Årsaken til navneprosjektet er at det har vært manglende veiadresser i landets kommuner.. Dette representerer en stor fare knyttet til sikkerhet for liv, helse og eiendommer. Ambulansepersonell og utrykningskjøretøyer har slått alarm for lenge siden. Når sekundene teller, bør en ha en klar og entydig adresse å kjøre til, enten det er tettsted, på bygda eller i heieområde.

Det er kommunene som er offisiell adressemyndighet og som fastsetter adresser. Kartverket har store forventninger til at alle kommuner følger opp målsettingen i prosjektet slik at Norge får et ensartet adressesystem.

Overingeniør Maria Ellingsen i Kartverket Kristiansand opplyser at det skal være et samarbeidsmøte  med Sirdal kommune i neste uke. Hun håper  da at de kan komme videre i veiadresseprosjektet.

Annonse

  • Det som vektlegges er blant annet tilrådningen fra stedsnavnstjenesten i Språkrådet, ulike kilder og lokale høringsuttalelser. Vi må i tillegg forholde oss til lovverket som regulerer dette området. Det er fastsatt i stadnamnlova at man bl.a. skal følge rettskrivingsprinsipp for norsk, og at skrivemåten ikke skal skygge for meningsinnholdet i navnet. Kartverket fatter vedtak etter en samlet vurdering, opplyser Ellingsen.

Stedsnavn er språklige kulturminner og har krav på vern på samme måte som eldre bygninger og gjenstander. Det er bakgrunnen for at stedsnavn får en grundig behandling. Kartverket er kun vedtaksmyndighet for skrivemåten av stedsnavn, ikke hva ulike steder skal hete.

 

Foto: Alf Reidar Surdal har ansvaret for å få gjennomført adresseprosjektet i Sirdal kommune.