Home>Næringsliv>Næringsbygg på Sinnes
Næringsliv Nyhet

Næringsbygg på Sinnes

Politikerne i Sirdal skal i neste møte i formannskap og kommunestyre (6.9 ) drøfte mulighetene for at det etableres et kommunalt/privat samarbeid om videreutvikling av næringsbygg/næringshage på egen tomt på Sinnes. Eier av Sinneshyttå, Tor Sigve Vik har tatt spørsmålet opp med kommunen.

Sinneshyttå har i dag satt opp kjelleretasjen som første byggetrinn. Nå er Tor Sigve Vik på jakt etter drahjelp for å få satt opp en andre etasje, som ligger i plan med fylkesveien som går forbi lokalene.

Rådmannen er åpen for å bidra til en slik etablering i Øvre Sirdal, lokalisert til andre områder enn GP-området. Innstilling til vedtak er å lyse ut et anbud for å se om det er andre interessenter.

Dette samarbeidet er tenkt organisert på følgende måte:

”Bygget gjøres ferdig og Sirdal kommune inngår en langsiktig leieavtale (antydet 20 år)med eier for majoriteten av lokalene (antydet 70%) . Disse lokalene er det så meningen Sirdal kommune kan leie ut videre til potensielle drivere av butikk/salg/kontor/annen type tjeneste. Ved å leie en vesentlig del av bygget vil Sirdal kommune gi sikre leieinntekter til eier, og eier vil dermed kunne få finansiert bygget samtidig som Sirdal kommune/markedet vil kunne tilby tilgjengelige næringslokaler i Øvre Sirdal.

Annonse

I følge Vik har han fått flere henvendelser fra potensielle leietaker. Spørsmålet som da dukker opp fra utbygger er betalingsevne, og motspørsmålet fra potensiell leietaker er leiepris. Slik markedet er i Øvre Sirdal for næringsbygg er det ofte et betydelig misforhold mellom hva en eier må ha i leieinntekt kontra betalingsevne (ikke vilje, men evne) hos leietakere. Henvendelsen til Sirdal kommune må sees i lys av ønske om å utlikne denne forskjellen, og å kunne tilby næringslokaler til aktuelle drivere. ”

Rådmannens vurdering

Denne saken reiser noen prinsipielle spørsmål. Men aller først vil rådmannen bare konstatere at markedet for næringsbygg i Øvre Sirdal er svært lite. En privat utbygger av næringsbygg i dette område vil derfor ta en betydelig risiko ved å sette i gang et prosjekt hvis formålet skulle være selvfinansierende, enn si tjene penger på det. Av den grunn er ønske om drahjelp fra Sirdal kommune fullt ut forståelig.

Så til de prinsipielle spørsmålene:

Det første er om Sirdal kommune kan takke ja til en henvendelse av denne type uten noen form for konkurranse. Svaret på dette spørsmålet er, slik rådmannen ser det, nei. Skulle det være aktuelt for Sirdal kommune å inngå et slikt samarbeid må også andre mulige tilbydere få anledning til å bli vurdert.

Et annet spørsmål er om et kommunalt engasjement vil ødelegge det lille som måtte   være av leiemarked for næringsvirksomhet i Øvre Sirdal.

Det neste spørsmålet er forhold til vedtatte planer/målsettinger.

Våren 2018 ble Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Under «Næringsutvikling» sier planen bl.a. «GP-området skal utvikles som sentrumsområde i Øvre Sirdal»

Når det gjelder resultatmål for 2018 er det formulert følgende mål hva angår næringsareal i Øvre Sirdal:
«Kartlegge mulig etablering av næringsområde i GP/Øvre Sirdal»

Nå er det vel en viss forskjell på begrepet næringsområde vs. næringsbygg/hage, men de to begrepene henger likevel nøye sammen. Næringsareal uten bygg har ofte en liten verdi, og rådmannen går ut fra at man verken i samfunnsdelen eller som resultatmål hadde flere alpinanlegg/skiarenaer eller campingplasser i tankene. Men næringsareal med dertil hørende bygg.

Hvor tett skal så dette være knyttet opp mot GP? Rådmannen ønsker å ha en pragmatisk holdning til det. Dette av tre grunner:

  1. Det er ikke den store avstanden fra GP til det aktuelle næringsbygget
  2. En opparbeidelse av areal og bygg ved GP område vil sannsynligvis være svært kostnadskrevende
  3. Tidsperspektivet ved en mulig etablering ved GP er usikkert.

Ut fra dette mener rådmannen at henvendelsen fra Tor Sigve Vik /Sinneshyttå er interessant, og at Sirdal kommune bør lyse ut «anbud» på næringslokaler. Kriterier i en slik utlysning bør bl.a. være:
*bruksmuligheter

*pris
*areal
*plassering
*leieperiode
*tilpasningsmuligheter til potensielle leietakere

Forsidefoto: Sinneshyttå holder i dag til i lokalene til høyre, og ønsker et kommunalt samarbeid med å føre opp neste etasje på dagens næringsbygg.