Home>Front>Utbyggingsavtale fordyrer og forbedrer
Front Hytter

Utbyggingsavtale fordyrer og forbedrer

En utbyggingsavtale er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanen. I de fleste tilfeller fordyrer det utbyggingen, men det forbedrer også tilbudet for hytteeierne.

I dette tilfelle må utbyggeren betale 80.000 kroner pr tomteenhet. Litt over en million kroner av beløpet skal betales til Sirdal kommune. Øvrige kostnader er spesielt øremerket prosjektet. Hoppmannsknuten kommer nord for Brendehei og ”Slottet” og er en del av planområdet. 70 nye tomter kommer her.

Den inngåtte utbyggingsavtalen er mellom Sinneshyttå og Solhytten (utbygger), grunneier Torfinn Arne Nesset og Sirdal kommune. De tre partene har undertegnet en avtale på totalt 5.600.000 kroner.

”Slottet” vil nå bli utbygget og blir en del av Hoppmannsknuten.

 

Avtalens formål er å sikre at det etableres nødvendige og forholdsmessige felles tiltak, som en følge av utbyggingen. En avtale om utbygging skal bidra til å sikre at det etableres infrastruktur i og i tilknytning til planområdet og ellers legge til rette for tiltak som gir mulighet for felles utnyttelse. Utbyggingsavtalen inngås med grunnlag i vedtatt reguleringsplan, men forhandlingene om en utbyggingsavtale bør samkjøres med prosessen knyttet til reguleringsplanen.

Hvorfor inngå en utbyggingsavtale?

Annonse

Inngåelse av utbyggingsavtale gir forutsigbarhet for utbygger. Avtalene er med på å sikre at infrastrukturen blir opparbeidet og utbyggingen realisert i samsvar med reguleringsplanene.

Utbyggingsavtalen fordeler utbyggers og kommunens ansvar og økonomiske forpliktelser.

For å inngå  avtale om  momsrefusjon med kommunen, må utbygger ha inngått utbyggingsavtale. Dette er avtaler som kan sikre den private utbyggeren fradrag/refundert moms for oppførte anlegg som det offentlige senere skal eie og drifte.

Kilde dette avsnittet: Sandnes kommune.

 

Kostbar utbygging

Hvorfor tar vi opp denne saken nå ? Jo det er for å belyse hvor kostbart det er å bygge ut hyttefeltene i Sirdal med mye boring, sprengning og graving før en kommer i gang med grøfting og opparbeidelse av veier og tomter. La oss ta det stegvis:

 • Utbygger må først erverve tomtearealet som er tiltenkt utbygging. Grunnpris pr enhet er ukjent.
 • For å få best mulig forutsigbarhet er det viktig å inngå utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen. 80.000 kroner pr tomt på Hoppmannsknuten.
 • Når entreprenør starter med utbygging og opparbeidelse av veier og infrastruktur som er avtalt, ligger prisene mellom 500.000 – 1.000.000 kr pr tomt, sier ryktene. I tillegg kommer grøfter til VA-anlegg, fremføring av elektrisk energi i jordkabel, og trekkerør for fiberkabel.
 • Deretter er det singling av tomt, før betongentreprenør kommer inn og støper grunnmur og senere støper toppdekke når elektriker og rørlegger er ferdig.
 • Til slutt kommer tømrere, elektrikere, rørleggere, murere og lignende inn og får sluttført arbeidet som er avtalt mellom utbygger og kunde.
 • Kjøper får seg også forelagt kostnader for tinglysning av vann og kloakk til kommunen.

 

Løypenett

Under utbyggingen skal det avsettes 80.000 kr pr enhet. Beløpet skal dekke opparbeidelse og vedlikehold av løypenett og infrastruktur i tilknytning til planområdet og det som ellers fremstår som en forutsetning for utbyggingen. Det skal legges særlig vekt på at midler som avsettes gjennom utbyggingsavtalen, sikrer en god infrastruktur i planområdet og gir adgang til felles utnyttelse.

Utbyggingsavtalen skal tilrettelegge for at det sikres arealer som benyttes til hovedløypetrase og atkomstløyper.

Utbygger skal ha ansvaret for å inngå avtaler som sikrer rett til å anlegge og gi bruksrett for traseer til ski og turløyper gjennom planområdet. Det samme gjelder sikring av bruksrett utenfor planområdet der det kan være aktuelt.

Følgende beløp avsettes pr enhet:

 • Fond for tilrettelegging av ski og turløyper: 5.000 kroner
 • Infrastrukturfond som ivaretar nødvendig infrastruktur i tilknytning til planområdet: 10.000 kroner.
 • Felles servicetilbud i utbyggingsområdet: 65.000 kroner.
 • Til sammen 80.000 kroner inkl mva. 

Beløp til løypefond og infrastrukturfond, 15.000 kroner x 70, overføres til Sirdal kommune.

Tiltak ( 65.000 kroner x 70 = 4.550.000 kroner) som skal utføres i reguleringsområdet eller som kan ha tilknytning til området:

 • Opparbeide eksisterende tur/skiløypetrase ned Raunelia (Sesilåmitrase) til sykkelløypestandard. 500.000 kroner.
 • Opparbeide tur/skiløypetrase fra Sinnes til ny bru ved Nessetfossen til sykkeløypestandard. 500.000 kroner
 • Forlenge eksisterende lysløype i Hønedalen. 300.000 kroner.
 • Delbidrag kafe/varmestue ved Slottet. 2.770.000 kroner.
 • Lekeområder 300.000 kroner

 

Utbygger er ansvarlig for nødvendige planlegging, prosjektering og byggeledelse.

Utbygger skal så langt mulig tilrettelegge for opparbeidelse med universell utforming. Det samme gjelder hensynet til barn- og unges interesser, og estetisk utforming av omgivelsene. Med betydningen av universell utforming, vises det til beskrivelse i teknisk forskrift, annet regelverk og veiledere som gis for å beskrive innholdet av begrepet anvendt på det konkrete tiltak.

Utbygger har ansvaret for dimensjonering av vann og avløpsanlegg i henhold til kommunale krav.  Utbygger har ansvaret for å erverve nødvendig grunn og rettigheter for fremføring og tilslutning til eksisterende vei, vann og avløpsnett.

Utbygger skal besørge innmåling av åpne grøfter vedrørende vann, kloakk og overvannsledninger (med bend, kummer og sluker etc) ferdig bygd vei, kabelskap, trafo og jordkabler med mer.

Området nord for Brendehei skal bygges ut og heter Hoppmannsknuten.