Home>Hytter>VA-anlegg til Donsen med helårsvei
Hytter Kommunen Nyhet

VA-anlegg til Donsen med helårsvei

  • Sirdal kommune ønsker at alle hytter opp Solheimsdalen til Donsen på sikt blir tilkoblet offentlig vann- og avløpsanlegg. Første skritt vil være å få ledninger fra Flesebekk opp den tre kilometer lange grusveien til parkeringsplassen, sier Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune.

Dette er et komplisert hytteområde. De fleste hytter er bygget enkeltvis. Ingen utbyggerfirma står bak. Mange har fremdeles utedo, men cirka 100 hytter her har gråvannsanlegg.

Vi ønsker at velforeningen kan gå sammen om et prosjekt der kommunen tilbyr å delfinansiere ledninger samt overta hovedledningene. Det betyr 50 prosent tilskudd, sier Haughom, som hadde orienteringsmøte med velforeningens medlemmer før sommerferien.

  • For installering av tett tank for avløpsvannet, er det krav fra kommunen om vinteråpen bilvei slik at denne kan tømmes også om vinteren om det skulle bli fult.

Handeland renseanlegg med tilhørende ledningsnett ble vedtatt bygd i 2002, Dette åpnet opp for at mange eksisterende hytter kunne ordne opp i dårlige VA-løsninger samt at nye hyttefelt kunne få en løsning.  Det ble fra dette tidspunkt satt krav om at alle nye hytter som hovedregel skulle  tilknyttes offentlig anlegg.

Vedtak 24.03.2003 definerer kommunale ledninger som traseen mellom Handeland renseanlegg og Ådneram. Det ble  i hovedplan VA (2003) vedtatt at kommunen ikke skal overta ledninger inn i hyttefelt Hovedplanen ble revidert i 2012. Det ble da innført det vi kalte for delfinansierte områder.

Dette vil si områder som ikke er definert som kommunalt ansvar men der kommunen likevel går inn med 50% finansiering av utgiftene. Donsen var et av disse områdene.

Annonse

  • Hovedplan VA revideres i disse dager og det er en mulighet for at denne ordningen med delfinansiering kan bli avsluttet. Donsen er i en særstilling da det er mange hytter som ikke er tilkoblet samtidig som det ikke er nye utbyggingsplaner av betydning, sier Haughom, som forventer at planen blir lagt fram i høst.

Kapasiteten ved renseanlegget på Handeland og vannanlegget på Sinnes er sprengt. Kommunen er godt i gang med utbygging av Handeland renseanlegg som vil få doblet kapasitet. Det jobbes også med utbyggingsplaner for Sinnes vannverk..

  • Resipientundersøkelse fra desember 2014 konkluderer med en viss sannsynlighet for avløpsforurensing, spesielt nedstrøms Sandtjern og bekker inn til Raudåvatnet. Drikking av vann fra overflatekilder i hytteområder frarådes generelt, opplyser Haughom og legger til fra undersøkelsen:
  • På noen stasjoner er det påvist nivåer av Termokoliforme bakterier og KOF som kan indikere forurensning fra avløp. Bakterier er påvist i tilstandsklasse 1 og 2 med et par enkeltmålinger i klasse 3. KOF er påvist i tilstandsklasse 4 (særlig rundt Vardetjern) med noen enkeltmålinger i klasse 5 (D5).

Definisjoner av Gråvannsanlegg:

Gråvann: Avløp fra vask, dusj, badekar med mer (ikke wc-avløp).

Kun utslipp av gråvann:

Ved kun utslipp av gråvann skal det benyttes enten infiltrasjonsanlegg eller biologisk filter. Det kreves utslippstillatelse fra kommunen når det legges vann inn i hytta.

  1. mar. 2013 – Biologisk toalett, utedo eller forbrenningstoalett er en god løsning i alle tilfeller og anbefales. Biologisk toalett kombineres med gråvannsutslipp.

Forsidefoto: Veien opp fra FLesebekk til parkeringsplassen på Donsen er 3 km.

Kommunen ønsker å legge nytt VA-anlegg opp til parkeringsplassen på Donsen.