Home>Kommunen>”Billige” boligtomter utsatt i TLM
Kommunen

”Billige” boligtomter utsatt i TLM

”Billige” boligtomter på Myraleite  på Sinnes ble utsatt i utvalget for teknikk, landbruk og miljø (TLM) i dag. Politikerne ville gjerne ha mer håndterbare regler, siden det er så mye subsidier som følger med disse kommunale tomtene.

Dermed ble det ingen  ”opprydding”  ved å stoppe salg av ”billige” kommunale boligtomter på Myraleite på Sinnes etter at kommunestyret 14.juni  vedtok overraskende å oppheve boplikten i Øvre Sirdal. Det foreslås nå krav om botid og skatteplikt til Sirdal i forkant av tildeling av boligtomt på Myraleite.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland er klar i sin innstilling. Nei til salg av ”billige” tomter. Hans ønske er å få flere fastboende til å slå seg ned i Øvre Sirdal.  Kommunen vil gjerne at  innbyggertallet skal økes. Rådmannen skriver videre:

Det vil i fremtiden være vanskelig å etablere nye kommunale boligtomter i Øvre Sirdal om prisen på kommunale boligtomter er lik prisen på tomter til fritidsboliger. Det er mange ledige fritidsboligtomter i Øvre Sirdal og det bør ikke stimuleres til at kommunale boligtomter gir urettmessig gevinst for fritidsboligeiere. Sirdal kommune bør derfor gjøre justeringer av sine reglementer for å redusere mulighetene for eiendomsspekulasjon med kommunale boligtomter.

Rådmannen skriver i sitt sammendrag:

Annonse

Etter søknad fra kommunestyret i Sirdal har Landbruksdirektoratet opphevet forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (boplikt) i Øvre Sirdal med virkning 28. juni 2018.

Sirdal kommune har et boligfelt på Myraleite, Sinnes, hvor det nå er ledig 15 boligtomter. Kommunale tomter på Myraleite trinn III koster rundt 510.000,- kr, mens en tilsvarende fritidsboligtomt i samme område koster 1.500.000-2.000.000,- kr.

Etter kommunestyrets vedtak om opphevelse av nedsatt konsesjonsgrense mottok kommunen mange henvendelser om kjøp av boligtomt på Myraleite. Flere av søknadene bar preg av boligtomta var tiltenkt fritidsboligformål, selv om tomtene er regulert til bolig med fast bosetting.

Rådmannen «frøs» tildeling av tomter på Myraleite til kommunestyret har vurdert om tildelingskriteriene for kommunale tomter skal endres og eventuelle andre tiltak for å sikre at kommunale boligtomter først og fremst bidrar til fast bosetting i kommunen.

Videre i sin vurdering:

Sirdal kommune har etablert kommunale boligfelt i Øvre Sirdal for å sikre bosetting i området og at sosial infrastruktur som barnehage og skole kan opprettholdes i denne delen av kommunen. Det kommunale boligfeltet Myraleite på Sinnes ligger i et område som av mange blir vurdert som meget attraktivt for fritidsboliger.

Opphevelse av boplikt har skapt stor etterspørsel etter kommunale boligtomter på Myraleite på Sinnes. Kommunale boligtomter er vesentlig rimeligere enn fritidsboligtomter i dette området. Ettersom plan- og bygningsloven er et vesentlig mindre sterkt virkemiddel for kommunen til å sikre fast bosetting i Øvre Sirdal vil i praksis tomtekjøpere løpe liten risiko for krav i plan- og bygningsloven, selv om bruksendring fra bolig til fritidsbolig kan nektes. Det er derfor viktig å vurdere andre virkemidler for å unngå eiendomsspekulasjon som ikke sikrer fast bosetting i Øvre Sirdal og som er urimelig overfor den grunneieren som Sirdal kommune har ervervet grunn fra til det kommunale boligfeltet.

Rådmannen ser det som lite hensiktsmessig å øke prisen på tomtene på Myraleite III til markedspris for fritidsboligtomter i Øvre Sirdal ettersom en tomtepris på 1,5-2 millioner kroner vil gjøre det vanskelig for mange i etableringsfasen å anskaffe egen bolig.