Home>Front>Fjellstuå uten alkoholservering i romjulen
Front Kommunen

Fjellstuå uten alkoholservering i romjulen

Sinnes Fjellstue får ikke lov å skjenke alkohol i 16 dager i romjulen, fra 25. desember til 9. januar. Inndragningen skyldes brudd på alkohollovgivningen ved kontroller 17. mars og 29. mars i år, samt brudd på vilkår gitt i skjenkebevilling datert 16. november 2017.

 

  1. mai vedtok Sirdal kommunestyre å inndra skjenkebevillingen i 16 dager. Kommunestyret opprettholdt vedtaket enstemmig etter at Snøfokk AS som driver Sinnes Fjellstue hadde anket vedtaket. Innehaverne av firmaet Snøfokk er Øyvind Ekeland (25%), Elisabeth Svela (25%) og Eivind Klemetsen (50%).

 

Det ble på bakgrunn av skjenkerapporter mottatt av kommunen 19.03.18 og 03.04.18, samt brudd på vilkår i bevilling gitt i K-sak 17/109 tildelt følgende prikker:

Kontroll 17.03.18

o Åpenbart påvirket person ble ikke fjernet/vist ut fra skjenkelokalet. Overtredelsen fører til tildeling av 2 prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

o Skjenking til åpenbart påvirkede personer
Overtredelsen fører til tildeling av 4 prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

Annonse

o Mangler ved bevillingshavers internkontrollsystem
Overtredelsen fører til tildeling av 2 prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

o Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket (Prøvebevis/inngang)
Samlet fører overtredelsene til tildeling av 2 prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

Kontroll 29.03.18

o Skjenking til åpenbart påvirkede personer
Overtredelsen fører til tildeling av 4 prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

o Mangler ved bevillingshavers internkontrollsystem
Overtredelsen fører til tildeling av 2 prikker, jf. alkoholforskriften § 10-3.

o Brudd på vilkår i bevillingsvedtaket (inngang)
Samlet fører overtredelsene til tildeling av 1 prikk, jf. alkoholforskriften § 10-3.

o Brudd på forsvarlig drift
Overtredelsen vurderes opp mot hendelser som skjedde både 17.03.18 og 29.03.18, og istedenfor at det tildeles 2 prikker for at åpenbart påvirkede personer ikke ble fjernet/vist ut fra skjenkelokalet, fører overtredelsen til tildeling av 8 prikker for uforsvarlig drift, jf. alkoholloven §. 3-9 og 4-7

Antall prikker samlet: 25 prikker

Påklaget vedtak

Bevillingshaver har i brev av 18. juni og 21. juni påklaget vedtaket. Klagen er begrunnet med at vedtaket er i strid med alkoholforskriftens kapittel 10 og Sirdal kommune sine alkoholpolitiske retningslinjer pkt. 11.

Det siteres fra brevet av 18. juni:

«Snøfokk AS vil bestride at det er anledning til å inndra skjenkebevillingen i 16 dager regnet fra og med 25. desember 2018 og frem til og med 9. januar 2019. Inndragningen skal i henhold til praksis inndras så snart som mulig – innen tre uker. Det bestrides at det er adgang til å legge inndragningen så langt frem som til årsskiftet 2018/2019.

Undertegnede vil komme nærmere tilbake med supplerende argumentasjon i løpet av inneværende uke, men Snøfokk AS innleverer foreløpig denne minimumsklagen for å avbryte klagefristen.»

Det siteres fra brevet av 21. juni:

«Ett slikt vedtak om inndragning av skjenkebevilling er klart i strid med alkoholforskriftens kapittel 10. Av § 10-6 annet ledd følger det at kommunen bør iverksette vedtak om inndragning innen 4 uker etter vedtakelsesdato. Videre har Helsedirektoratet (IS-2015-9002) utarbeidet et rundskriv i tilknytning til denne bestemmelse. Av rundskrivet følger det at bestemmelsen er tatt inn for å tydeliggjøre at det er ønskelig med rask iverksettelse av vedtak om inndragning. Helsedirektoratet bemerker videre at bestemmelsen gir et sterkt signal om at inndragninger bør iverksettes raskt, slik øvrige kommuner praktiserer.

Videre suppleres argumentasjonen av dokumentet Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune for perioden 2016-2020. De kommunale retningslinjene er datert 22.01.2016. I følgende retningslinjer er det i pkt. 11 (Salgs- og skjenkekontroll) gjort en henvisning til alkoholforskriftens kapittel 10. Av Sirdal kommunes retningslinjer fremgår det: «Ved ethvert brudd på alkoholloven, tilhørende forskrifter eller lokale alkoholpolitiske retningslinjer skal det gis sanksjoner i tråd med alkoholforskriftens kapittel 10.» Vi kan med dette ikke se at kommunen har fulgt sine egne retningslinjer.

I tråd med det overnevnte bestrides det at kommunen kan legge inndragningen så langt frem som til årsskiftet 2018/2019.»

Hjemmelsbakgrunn

Forvaltningsloven § 33
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholoven)
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften)
K-sak 16/39 Alkoholpolitiske retningslinjer for Sirdal kommune 2016-2020
K-sak 17/109 Snøfokk AS (Sinnes Fjellstue) – søknad om serverings- og skjenkebevilling K-sak 16/41 Delegering av myndighet. Reaksjonsformer ved brudd på alkohollovgivningen og alkoholpolitiske retningslinjer

Vurdering

Bevillingshaver mener at det å kunne legge inndragningen så langt frem i tid er i strid med alkoholforskriftens kapittel 10. Hovedregelen er at kommunen bør iverksette vedtak om inndragning av skjenkebevilling innen fire uker etter vedtakelsesdato.

Sirdal kommune var den 15.06.17 i telefonmøte med fylkesmannens jurist Fredrik Dahl og seniorrådgiver Eva Dolva. Dette var i forbindelse med en sak om inndragning av skjenkebevilling til tidligere bevillingshaver av Sinnes Fjellstue (GS Drift AS). Sinnes Fjellstue er et skjenkested som ikke driver med helårsdrift og har dermed vært stengt i sommerhalvåret. Det ble da konkludert med at kommunen i slike tilfeller står fritt til å bestemme inndragningsperioden. Fylkesmannens jurist bekreftet dette.

Dersom periode for inndragning skulle bli lagt til tidspunkt hvor skjenkestedet holder stengt, ville det i realiteten ikke være noen straff. Dette kan umulig ha vært lovgivers intensjon.

Saken vil nå bli oversendt fylkesmannen til endelig klagebehandling, jf. alkoholloven § 1-16. Fylkesmannen kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, er truffet av rette organ og om det er blitt til på lovlig måte.