Home>Kommunen>Tilskudd til løypekjøring opprettholdes
Kommunen Nyhet

Tilskudd til løypekjøring opprettholdes

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag kveld å opprettholde dagens ordning med tilskudd til løypekjøring i kommunen. Vedtaket ble gjort med 10 mot 9 stemmer. Flertallet gikk inn for en tre års ordning, mens mindretallet ville bare gi  tilskudd for ett år  om gangen.

1.093.000 kroner skal årlig gå til løypekjøring og de forskjellige selskaper må søke om tilskudd til sin drift. Feed og Tjørhom skiarena får 765.000 kroner i tilskudd til løypekjøring for grunnløyper.

Feed skiarena får i tillegg 200.000 kroner i tilskudd for tilrettelegging og markedsføring av anlegget. Midlene på 50.000 kroner som tidligere var øremerket Fåråsen, blir fast innarbeidet i tilskuddet til Sirdal Skilag for oppkjøring av Sirdal Skiarena på Tjørhom. Ordningen gjelder for 3 år.

Kommunen har sendt ut en rekke spørsmål til aktørene for å kartlegge ordningen. Tilbakemeldingene er at aktørene er fornøyde med løypekjøringsordningen slik den har fungert de tre siste sesongene.

I 2015 nevnte de fleste aktørene (utenom idrettslagene) at det hadde vært utfordrende å få dekket inn hele den private andelen. Noen er kommet lenger enn andre og derfor har det private bidraget økt de siste sesongene. Det gjelder spesielt i øvre Sirdal som nok har et fortrinn med at det er en god del flere hytteeiere som bidrar med blant annet medlemskontingent og løypebidrag, enn tilfellet er i andre deler av kommunen der mengden hytteturister og fritidsboliger ikke er like stor.

Annonse

Rådmannen vil uansett gi en stor honnør til alle de private aktørene for den målrettede jobben de gjør med tanke på å få inn den private andelen, samt også for dugnadsjobben som ligger bak.

Som det ble nevnt i sist evaluering så er det fortsatt ønske blant mange turister om å øke mengden traseer, samt kjøre opp enkelte løyper litt hyppigere. I tillegg blir det også nevnt at det er ønskelig med oppkjøring tidligere i sesongen enn tilfellet er nå, samt en forlengelse av sesongen så lenge som mulig etter påske.

Som sist mener rådmannen at med den mengde av fritidsboliger/hytter/vogner som finnes i kommunen og som jo også har vært økende siden forrige evaluering, så bør det være store muligheter for at den private andelen kan økes ytterligere om turistene ønsker et utvidet tilbud i forhold til hva som er pr. dags dato.

Det vil nok uansett alltid være slik at det i en turistdestinasjon som Sirdal vil være ønsker fra publikum om et mer omfattende tilbud om løyper/traseer. Sist evaluering viste at det også var ønsker om flere skøytetrasser. Dette tilbudet blir jo nå utvidet i forhold til at siden sist evaluering så blir det som kjent bygget ny skistadion på Tjørhom der også løypenettet tilknyttet stadion blir nytt/utvidet. Når man i tillegg har Feed skiarena med sitt tilbud så vil turistene i kommunen få dekket et større behov vedrørende tilfredsstillende skøytetraseer.

Når det gjelder Feed så må det også nevnes at de frem til nå har fått et ekstraordinært årlig tilskudd fra kommunen på 200.000 kr. Dette er midler som siden 2008 har vært innarbeidet i kommunens budsjett, først under kraftfondet, mens det for noen år siden ble lagt over til kultur. Dette er midler som er øremerket tilrettelegging av anlegget for faste brukere som idrettslag og Sirdal videregående skole. Midlene blir også knyttet opp mot arbeid som har med markedsføring av anlegget ut mot landslag, toppidrettsmiljøer, næringsliv og andre mulige brukere. Siden disse midlene utgjør en stor del av Feed sitt totale driftsbudsjett foreslår derfor rådmannen at tilskuddet blir videreført.

Med mye besøk av turister er det også utfordringer knyttet opp mot parkering og toalettfasiliteter til de forskjellige aktørene, da spesielt på de store utfartsdagene. Av tilbakemeldingene fra aktørene så står det ikke noe konkret om at publikum har gitt signaler om at de er direkte misfornøyde med tilbudet slik det er pr. nå, og man vil da tro at bakgrunnen for dette er at det muligens er en generell forståelse blant skituristene om at det å ha nok parkeringsplasser og toaletter tilgjengelig på de periodene med spesielt stor utfart (juleferie, vinterferie og påskeferie) er nær sagt umulig å gjennomføre kapasitetsmessig og da følgelig ikke kan lastes de forskjellige aktørene.