Home>Kommunen>Båndtvang for hunder hele året ?
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-07-21 11.05.51.jpg
Kommunen Nyhet

Båndtvang for hunder hele året ?

Anita Haugen (sp) ønsker politikerne skal drøfte båndtvang for hunder som ikke er i tjeneste hele året. Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) skal drøfte saken i kommende møte 16. oktober. Rådmannen vil gjerne fremme en sak til desember-møtet i TLM om innskjerping av båndtvang. Dette har vært etterspurt siden februar 2017.

Rådmannen tror det kan bli en krevende sak, da Sirdal kommune allerede har en relativt streng lokal forskrift om hundehold. Forarbeidet til loven og hundeloven er gjennomgått av rådmannen Det ser ikke ut til å være hjemmel i lovverket til å innføre generell båndtvang hele året for hunder som ikke er i tjeneste.

Kommunen kan utvide bandtvangen av omsyn til beitedyr, men i høve forarbeida til lova er det berre den ordinære beitesesongen dette er mynta på Bandtvangen skal ikkje kunne strekkast så langt at den omfattar alle tidspunkt der nokon dyr unntaksvis går på beite. Den generelle bandtvangen (for hundar som ikkje er i teneste) er frå før utvida frå 20 august til 1. november i heile Sirdal.

Ein har i utgangspunktet ikkje heimel til å utvide den generelle bandtvangen av omsyn til vilt. Ein kan, under ekstraordinære tilhøve, innføre ekstraordinær bandtvang for å beskytte viltet. I høve forarbeida er det særlig situasjonar med mykje laussnø ein her siktar til. Ekstraordinær bandtvang må avsluttast straks tilhøva tilseier det og kan berre innførast der viltet ein ønsker å beskytte har sine leveområder. I høve hundelova skal hundar «alltid holdes under slikt tilsyn at de så vidt mulig hindres i å drive eller forfølge vilt». Det er såleis allereie forbode å sleppe hunden slik at den spring etter rådyr, skriv rådmannen.

TLM oppfordres til å ta en diskusjon på neste møte. Hvilke innskjerpinger er det utvalget ønsker å få utredet ? Kan båndtvang på grunn av hensyn til beitedyr strekkes lenger enn til 1.november ? Kan en argumentere for at ekstraordinært båndtvang på en eller annen måte burde innføres mer permanent ?

Annonse