Home>Kommunen>Delt pris på kommunale tomter for å stoppe spekulanter
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-12 10.20.10.jpg
Kommunen Nyhet

Delt pris på kommunale tomter for å stoppe spekulanter

 

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) gikk tirsdag med seks mot tre stemmer bort fra rådmannens forslag om servitutter og heftelser ved salg av de kommunale tomtene på Myraleite på Sinnes. Utvalget mente at dette bare ville komplisere. Flertallet fulgte Høyres forslag om å selge tomtene til full pris, det betyr 1.6 millioner kroner for de som er over 35 år. De under 35 år skal betale kommunal pris på 550.000 kroner, mot en bindingstid på minimum fem år.

Fullpris for de over 35 år er for å unngå spekulasjoner om å tjene seg en rask gevinst ved å erverve seg ”billig” tomt for så å selge videre med fortjeneste. Saken kommer opp til endelig behandling i kommunestyret torsdag 18. oktober.

Etter at kommunestyret 28. juni fjernet boplikten i øvre Sirdal, mottok kommunen mange henvendelser om kjøp av boligtomt på Myraleite. Flere av søknadene bar preg av at boligtomta var tiltenkt fritidsboligformål, selv om tomtene er regulert til bolig med fast bosetting.

Administrasjonen og politikerne har jobbet med regler og tiltak for å stoppe ”spekulanter” som vil kjøpe billig tomt til fritidsmål. Mens utredningen har pågått, ”frøs” rådmannen tildeling av tomter til kommunestyret har vurdert om tildelingskriteriene for kommunale tomter skulle endres og eventuelle andre tiltak for å sikre at kommunale boligtomter først og fremst bidrar til fast bosetting i kommunen.

Søkerlisten som var kommet inn før rådmannen ”frøs” listen var følgende:

Annonse

 • Kenneth Bakkehaug, Egersund, er enhetsleder for bygg- og eiendomsforvaltning i Sirdal kommune. Han la også inn søknad for sin ektefelle, Evgenia Lozovik Bakkehaug og firmaet Mosterveien 14 as.
 • Inghild Håverstad, Tonstad, revisor i Sirdal kommune, kom også med søknad sammen med søknad for samboer Odd Åsbjørn Ousdal.
 • Øvrige søkere:
 • Øyvind Bøe, Sandnes
 • Kjetil Sunde, Hafrsfjord
 • Morten Øglend, Egersund
 • Svein Olav Aalgaard, Ålgård
 • Åsmund Bakka Idland, Oltedal
 • Tina Guddal, Oslo
 • Kjersti Dagestad, Stavanger
 • Torleiv Ravndal
 • Christopher Oftedal
 • Egil Ravndal
 • I tillegg er det to som venter på kommunestyrets vedtak.

Rådmannen konkluderer med i sin utredning til politikerne: Det er positivt at det er interesse for å kjøpe boligtomter i Øvre Sirdal. Rådmannen oppfatter mye av interessen nå skyldes opphevelse av nedsatt konsesjonsgrense slik at kommunen har et svakere verktøy etter plan- og bygningsloven for å sikre fast bosetting og at kommunale boligtomter koster 1-1,5 millioner kroner mindre enn en tilsvarende fritidsboligtomt. 

Det er etter rådmannens mening urimelig at fritidsboligkjøpere skal få kjøpe «billige» kommunale boligtomter uten å flytte fast til Øvre Sirdal slik at folketallet opprettholdes og øker i denne delen av kommunen. Det vil i fremtiden være vanskelig å etablere nye kommunale boligtomter i Øvre Sirdal om prisen på kommunale boligtomter er lik prisen på tomter til fritidsboliger. Det er mange ledige fritidsboligtomter i Øvre Sirdal og det bør ikke stimuleres til at kommunale boligtomter gir urettmessig gevinst for fritidsboligeiere. Sirdal kommune bør derfor gjøre justeringer av sine reglementer for å redusere mulighetene for eiendomsspekulasjon med kommunale boligtomter. 

Foto: Interesse for de kommunale boligtomtene på Myraleite har pågått siden opphevelsen av boplikten ble vedtatt 28. juni.