Home>Front>Fem grendehus foreslås solgt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.12.jpg
Front Kommunen

Fem grendehus foreslås solgt

 

De fem grendehusene i Sirdal kommune kommer nå opp til politisk behandling igjen. Rådmannen legger frem et forslag om salg av grendehusene, der grendestyrene får tilbud om forkjøpsrett. Benyttes ikke forkjøpsretten, selges bygget til høyeste bud. Hovedmålet med salget er å kutte driftsutgifter til vedlikehold, strøm, forsikring og kommunale avgifter med mer, jamfør mål i kommuneplanens samfunnsdel.

Alternativ B: Det bevilges ekstraordinært et tilskudd på 500.000 kroner til vedlikehold av grendehus, hvor det som ikke blir brukt i 2018 kan overføres og brukes i 2019. Bygg og eiendom sin vedlikeholdsplan, som revideres i samråd med grendestyrene, legges til grunn for prioriteringer.

Det har i tidligere saker blitt vurdert om grendene selv skal overta byggene. De prosessene som da ble gjennomført viste at dette var vanskelig å gjennomføre.

Sirdal kommune har flere gamle skolebygg/grendebygg. I forhold til antall innbyggere har kommunen relativt mange bygg, som for det meste av tiden står tomme uten å bli brukt. I denne saken ser vi på bruken av 5 grendehus; Øksendal skole, Tjørhom grendehus, Omlidhuset, Virak Skole og Josdal skole. Byggene blir brukt noe forskjellig, og kort oppsummert fordeler bruken seg som dette:

Øksendal skole; Det er utarbeidet en egen bruksplan for bygget, hvor deler av bygget blir brukt til Skolemuseum, deler blir brukt av sirdalskameratene til bruktbutikk, og andre deler blir brukt som lokale for arrangementer i bygden. Gymsalen blir for eksempel utleid til gebursdager. For gebursdager betales en symbolsk sum, som ikke er nok til å dekke kommunens utgifter til renhold.

Annonse

Tjørhom grendehus; Elin Tesdal Tjørhom leier lokaler i kjelleren, hvor hun driver frisørsalong. Sirdal kommune har gjort avtale med henne om vask av et offentlig toalett som er åpent for turister og fastboende. En vaktmester har oppmøtested/lager i bygget. Det er arrangementer for skigrupper og skytebane i kjeller. I tillegg er det mulig å leie lokalet til tilstelninger.

Omlidhuset; blir brukt av Sirdal Husflidlag. De har faste arrangementer for elever i 7 klasse. Juleverksted. Bygget blir også brukt til å ha gruppemøter. En lokal dyrlege leier et rom i bygget. Her får Sirdal kommune inn litt leieinntekt.

Virak grendehus blir for eksempel brukt til årsmøter for Virak Kraft AS, jaktlag, båtlag og veilag, med nødvendige styremøter gjennom året. Det blir arrangert «Jaktfest» med ca. 50 stk. og juleverksted for barn i det gamle skolehuset. Videre har de nå hatt 2 grendemøter med Norsk Vind Energi og skal ha videre forhandlinger der.

Josdal Skole; blir brukt hovedsakelig til ulike arrangementer i bygden.

Konsekvenser

I et historisk perspektiv ble det i 2016 satt av en egen pott til grendehusene på 300.000 kroner, som skulle tildeles etter søknad. Noe seinere, i 2017, ble dette endret, slik at kostnader til vedlikehold av grendehusene skulle gå over driftsbudsjettet til bygg og eiendom. Dette har gitt flere utfordringer.

Rammen for vedtatt driftsbudsjettet for enhet bygg og eiendom er for 2018 redusert målt mot 2017, og vesentlig lavere enn det rådmannen la opp til i sitt forslag til budsjett. Summen av faste kostander til drift, for eksempel lønn, strøm, brøyting, Canal Digital og renovasjon, samt utgifter til serviceavtaler for heis, brannalarmanlegg og ventilasjon, er så store at det er for lite penger igjen til å drive et fullt ut forsvarlig vedlikehold.

Hittil i år har enheten en overskridelse av budsjett, hvor hovedforklaringene er økt pris og forbruk av strøm, økte utgifter til brøyting, ekstraordinære utgifter som er påført enheten av andre enheter, kostnader til fornyelse av rammeavtaler, og kostnader til konsulenter og advokater i forbindelse med reklamasjoner på Tonstad skole. Det er, slik enhetsleder opplever det, ikke penger igjen til spiker, plank og maling til grendehusene. Som en følge av dette, er det ikke penger til å drive utstrakt og nødvendig vedlikehold, uten at enheten/grendehusene får tilført friske midler.

Utgifter til grendehusene

Utgiftene til grendehusene fordeler seg på kostnader til strøm (ca. 400.000 kroner), kommunale avgifter (22.114 kroner), renovasjon (5.419 kroner), forsikring (19.095 kroner) og andre driftskostnader, for eksempel til serviceavtaler på ventilasjon og heis der dette finnes. I tillegg kommer vedlikeholdsutgifter.

Foto: Grendehuset på Tjørhom.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.51.46.jpg

Omlidhuset blir brukt av Sirdal Husflidlag.