Home>Front>Fjellmuseets og Bygdetunets framtid utredes
Front Kvæven

Fjellmuseets og Bygdetunets framtid utredes

Administrasjonen i Sirdal kommune vil gjerne etablere en arbeidsgruppe som skal se nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun. Rapport for politisk behandling skal foreligge våren 2019.

Utvalget skal bestå av en representant fra kultur, kommunestyret, næringsforeningen, region Stavanger, tillitsvalgt og en bruker av bygget. Til sammen seks representanter. Kommunestyret behandler saken 22.november.

Sirdal Fjellmuseum har gjennom mange år forvaltet vår lokale – og regionale historie. Det er en viktig oppgave å øke kjennskapen og interessene for historie og kulturarven. Kunnskap skaper identitet og tilhørighet i et samfunn. Museet arbeider blant annet med å registrere, samle inn og formidle lokalhistorisk kunnskap.

Museet har vært et satsingsområde i mange år, og det har vært diskusjoner og flere politiske prosesser knyttet til videreutvikling av området. Flere store prosjekt har blitt lagd på is, blant annet planer om Naturinformasjonssenter for SVR (Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane). Området på Kvæven har derfor blitt liggende «på vent» i påvente av konkrete og langsiktige mål. Det er flere tiltak en kunne ha tenkt seg å gjennomføre, men som har stoppet opp i påvente av dette.

Etter at en nå har fått vedtatt ny samfunnsdel i kommuneplanen gjeldende fra 2018-2030 mener enhetsleder for kultur at det bør gjøres en vurdering av hvilke potensiale som ligger her, hvilke ressurs området er for Sirdal kommune og et ønske om å få gjort vedtak om konkrete mål for videreutvikling.

Annonse

Remontert ti bygg

Arbeidet med å opprette et bygdetun i Sirdal tok til på slutten av 70-tallet. Etter mye diskusjon ble bygdetunet lagt til Kvæven. Kommunen kjøpte tomt og i løpet av årene er det blitt remontert ti eldre bygninger fra ulike deler av kommunen. Disse inngår i helheten som utgjør bygdetunet i dag.

Noen av bygningene ble gitt til kommunen under forutsetning av at det skulle etableres et bygdetun på Kvæven. I tillegg til bygningene, er det gjort en del arbeid (planering, grøfting, tursti, planting) for å lage en god ramme rundt opplevelsene av bygdetunet.

Formålet var at en skulle bevare bygninger fra hele kommunen med ulike funksjoner og tidsriktig inventar, slik at en kunne se hvordan levevilkårene har vært her i tidligere tider. Det var også viktig å vise hvordan de ulike uthusene alle spilte en avgjørende rolle for liv og virke i dalen. Det er også etablert en medisinhage som en del av bygdetunet.

Samtidig som bygdetunet tok form ble Sirdal Fjellmuseum (infobygget) etablert. Her ble det etablert en fast utstilling som viser lokalhistorien. Det er lagt vekt på lokal geologi, planteliv og dyreliv, samt de tradisjonelle næringer i Sirdal som jordbruk, jakt og fiske. Siden sauen har vært særs viktig for Sirdal så ble det laget en egen avdeling for sau og sauedrifter. Det er også historieformidling med tema turisme og kraftutbyggingen til Sira-Kvina.

Dagens situasjon:

  • Det ligger et stort potensiale for formidling av lokalhistorie på bygdetunet.
  • Ny vedlikeholdsplan bør utarbeides og vedlikeholdet for de ti bygningene bør prioriteres.
  • I infobygget er det de siste årene blitt gjort endringer for å legge til rette for kontorplasser. I dag leies det ut fire kontorer og to rom til ulike aktører. Det er med å skape miljø, både faglig og sosialt.
  • Turistinformasjonen er lagt til resepsjonsområdet, dette fungerer stort sett bra selv om plassen er noe begrenset.
  • Den faste utstillingen har nå stått slik den er i mange år. Fornyelse og utskifting av temaer bør komme.
  • Lagerplassen bør det gjøres noe med.
  • Infobygget leies ut 12-15 ganger pr år. Huset har mer eller mindre blitt et ”grendehus” for folk i øvre Sirdal.
  • Kommunen jobber med å få til en avtale med bedriften ”Smak i Sirdal” for kafedrift.

Helårsturisme

I kommunens samfunnsdel står det blant annet om Kvæven:

«Besøkstall for Kjerag var i 2017 ca. 80 000, ca. 10-15 % av disse kommer via Lysefjorden, resten via veg gjennom Sirdal (ifølge Lysefjorden Utvikling). Dette innebærer at om lag 70.000 passerer gjennom Sirdal på veg til og fra Kjerag. Her ligger det et betydelig potensiale for næringsutvikling».

«Gjennom et strategisk samarbeid mellom kommunen som eier og private næringsaktører skal Sirdal Fjellmuseum bli et fyrtårn i regionen med hensyn til formidling av natur- og kulturopplevelser. Utvikles som naturlig innfallsport til Setesdal Vesthei Ryfylke- og Frafjordheiane med Heibergheiane og Kjerag».

«Sirdal Fjellmuseum er strategisk viktig for Sirdal kommune for målsetning om vekst og økt aktivitet i området. Sirdal kommune skal legge til rette for private aktører. Kommunen må ivareta langsiktige interesser knyttet til museumsdrift og turistinformasjon».

«Satse på helårsturisme – etablering av naturbasert reiseliv og annen næringsvirksomhet i verneområde, skape verdier av Kjeragtrafikken og tilby besøkende pakketilbud».

I en oppsummering skriver administrasjonen at en bør prioritere arbeidet med å få til en god videreutvikling av området på Kvæven. I de siste årene er det mange som har fått inntrykk av fjellmuseet som et lukket sted på grunn av korte åpningstider og redusert aktivitet. Kulturetaten mener at beliggenhet og det potensiale som fins her, absolutt er et godt grunnlag for å legge til rette for mange flere besøkende. Til å utvikle formidlingskonseptet og gjøre Kvæven om til et enda mer attraktivt reisemål.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-08 11.58.01.jpg
Bygningene på Bygdetunet blir nyttet under Sirdalsdagene.

Infobygget egner seg til allmøter for folket i Øvre Sirdal.

«Smak i Sirdal» tok i bruk den gamle låvebygningen under Sirdalsdagene.
Infobygget skal utredes sammen med Bygdetunet og se mulighetene framover.