Home>Kommunen>Foreslår heftelse på kommunal boligtomt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-17 11.05.35.jpg
Kommunen Nyhet

Foreslår heftelse på kommunal boligtomt

 

Rådmannen i Sirdal kommune foreslår overfor politikerne at det utarbeides hefte/servitutt om at kommunale boligtomter kun kan brukes til fast bosetting eller i tråd med reguleringsbestemmelsene for området. Dette hefte/servituttet innarbeides i kjøpsvilkår og kjøpekontrakt. Hefte/servitutt tinglyses.

(En servitutt er en rettighet som hefter ved en eiendom, og innskrenker grunneiers rådighet over eiendommen, er en kort oppsummering fra Universitetet i Bergen.)

Etter at kommunestyret 28. juni fjernet boplikten i øvre Sirdal, mottok kommunen mange henvendelser om kjøp av boligtomt på Myraleite. Flere av søknadene bar preg av at boligtomta var tiltenkt fritidsboligformål, selv om tomtene er regulert til bolig med fast bosetting.

Administrasjonen og politikerne har jobbet med regler og tiltak for å stoppe ”spekulanter” som vil kjøpe billig tomt til fritidsmål. Mens utredningen har pågått, ”frøs” rådmannen tildeling av tomter til kommunestyret har vurdert om tildelingskriteriene for kommunale tomter skal endres og eventuelle andre tiltak for å sikre at kommunale boligtomter først og fremst bidrar til fast bosetting i kommunen.

Rådmannen konkluderer med: Det er positivt at det er interesse for å kjøpe boligtomter i Øvre Sirdal. Rådmannen oppfatter mye av interessen nå skyldes opphevelse av nedsatt konsesjonsgrense slik at kommunen har et svakere verktøy etter plan- og bygningsloven for å sikre fast bosetting og at kommunale boligtomter koster 1-1,5 millioner kroner mindre enn en tilsvarende fritidsboligtomt.

Annonse

Det er etter rådmannens mening urimelig at fritidsboligkjøpere skal få kjøpe «billige» kommunale boligtomter uten å flytte fast til Øvre Sirdal slik at folketallet opprettholdes og øker i denne delen av kommunen. Det vil i fremtiden være vanskelig å etablere nye kommunale boligtomter i Øvre Sirdal om prisen på kommunale boligtomter er lik prisen på tomter til fritidsboliger. Det er mange ledige fritidsboligtomter i Øvre Sirdal og det bør ikke stimuleres til at kommunale boligtomter gir urettmessig gevinst for fritidsboligeiere. Sirdal kommune bør derfor gjøre justeringer av sine reglementer for å redusere mulighetene for eiendomsspekulasjon med kommunale boligtomter.

Rådmannen har siden forrige behandling fått juridisk vurdert om det er hindringer i kommunens kjøpsavtale med grunneier som gjør at kommunen ikke kan sette høyere tomtepriser på Myraleite enn dagens selvkost. Det skal det imidlertid ikke være noe hinder for.

Den andre juridiske vurdering går på om bruk av hefte/servitutt kan båndlegge bruken av boligtomtene til fast bosetting på Myraleite slik at dette regulerer bruken.

Rådmannen skriver og foreslår:

Det kan brukes hefte/servitutt om at kommunale boligtomter kun skal brukes til fast bosetting, men juridisk vurdering peker på at det er krevende å følge opp slike servitutter i praksis. Rådmannen vil likevel foreslå at det utarbeides hefte/servitutt som tinglyses på kommunale boligtomter.

Rådmannen overlater til folkevalgte organer å justere opp tomtepriser på kommunale boligtomter på Myraleite.

Rådmannen vil ikke foreslå et ytterliggående tiltak om å gjeninnføre nedsatt konsesjonsgrense i Øvre Sirdal på kommunale boligtomter.

Rådmannen opprettholder sitt opprinnelige forslag til vedtak i saken supplert med eget punkt om hefte/servitutt som tinglyses på kommunale boligtomter.

Forslag til vedtak

Reglement for tildeling av kommunale tomter endres slik:

Punkt 2:
Søker må være fylt 18 år.

For å kjøpe kommunal boligtomt i Øvre Sirdal (nord for Dorgefoss) må tomtesøker ha vært registrert bosatt som personlig skattepliktig i Sirdal kommune de siste 9 måneder før tildeling av boligtomt. Tomtesøker kan også oppfylle kravet til registrert botid i Sirdal kommune, dersom tomtesøker kan dokumentere minst 5 år registrert botid i Sirdal på et tidligere tidspunkt. Dokumentasjon for oppfyllelse av kravet til botid må skaffes fra folkeregisteret.

Tomtesøker-/e kan kun ha en kommunal boligtomt på hånd samtidig. Ektepar/samboere/registrerte partnerskap tildeles kun en kommunal boligtomt samtidig, men kan sende inn hver sin søknad om tomt ved tildeling av tomt ved trekning.

Reglement for finansiell støtte til boligbygging i Sirdal kommune endres slik:

Punkt 3 c:
Lånet blir slettet etter 10 år, dersom eier kan dokumentere at boligen har vært benyttet til fast bosetting i hele perioden. De første 3 årene må eier selv personlig bo fast i boligen for at lånet skal reduseres med 1/10 del per år.

Tilbakeholdelse av tomter på Myraleite III:
Inntil videre holder Sirdal kommune igjen 5 boligtomter på Myraleite III til kommunale boligformål og seinere tildeling av tomter til tomtesøkere.

Hefte/servitutt som tinglyses på kommunale boligtomter:
Det utarbeides hefte/servitutt om at kommunale boligtomter kun kan brukes til fast bosetting eller i tråd med reguleringsbestemmelsene for området. Dette hefte/servituttet innarbeides i kjøpsvilkår og kjøpekontrakt. Hefte/servitutt tinglyses.