Home>Kommunen>Spillvarmen må bestilles i år
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG
Kommunen Nyhet

Spillvarmen må bestilles i år

 

22. november må kommunestyret i Sirdal vedta den videre strategien for spillvarmeuttak fra Ertsmyra transformatorstasjon. Bestillingen må skje i år for å være klar til drift i 2020.

Statnett fikk 13. oktober 2014 anleggskonsesjon til bygging av kraftkabel mellom Norge og Tyskland. I post 13 for vilkårene for konsesjon står det at Statnett skal legge til rette for en løsning med uttak av tilgjengelig overskuddsvarme fra anlegget. Kommunen og Statnett har vært uenige om størrelsen på anleggsbidraget.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at de vil utnytte spillvarmen fra Statnett sitt anlegg på Ertsmyra. Utnyttelsen av varmen har potensiale til å skape mange arbeidsplasser. Kommunestyret har gitt ordføreren fullmakt til å følge opp saken videre, herunder eventuelle rettslige prosesser.

Saken er blitt fulgt opp ovenfor Statnett og brakt inn for olje- og energidepartementet som konkluderte med at Statnett hadde gjort de tilpasninger i nettanlegget som de var forpliktet til etter konsesjonen, og at vilkår 13 i anleggskonsesjonen var oppfylt fra Statnett sin side. I praksis vil dette innebære at andre aktører må ta resten av kostnadene med etablering av spillvarmeuttak.

Statnett har drøftet saken med ABB, og de er blitt enige om et anleggsbidrag på i underkant av 14 millioner kroner. I tillegg kommer etablering av infrastruktur frem til brukerstedet for varmeuttaket.

Annonse

Kommunestyret har tidligere gitt rettigheter til varmeuttak til Norsk Ørret (NØ) og Askjell Tonstad. Formannskapet bestemte tidligere i år at kommunen skulle delta i et samarbeid rundt uttak av brannvann til Ertsmyra stasjon, Ertsmyra næringsområde og NØ sitt framtidige settefiskanlegg. NØ og Statnett har videre samarbeidet om boring av en minitunell for framføring av spillvarme og brannvann fra Ertsmyra og opp til Ertstippen.

Det vil si at det nå gjenstår en lengde på om lag 200 meter fra området der varmen tas ut og fram til minitunellen. Samlet sett har Statnett og NØ investert i overkant av ti millioner kroner. Statnett i anleggsdeler, som en del av konsesjonsbetingelsen, og begge parter i felles rørinfrastruktur opp til Ertstippen. I saken drøftes videre prosess frem mot en etablering av et varmeuttak og om kommunen skal ta utgifter med denne etableringen.

NØ ønsker å kunne ta i bruk varmen fra Ertsmyra så raskt som mulig. De planlegger å investere i et stort settefiskanlegg på Ertstippen. Et anlegg som kan være på plass allerede neste høst. Det vil vi gjøre før varmen er tilgjengelig fra Statnetts anlegg. Bakgrunnen er behovet for settefisk til anlegget i Sirdalsvannet. Uten varmen går produksjonen saktere, men anlegget vil likevel kunne levere settefisk.

Foto: Fra Ertsmyra transformatorstasjon er det ønskelig å ta ut spillvarme.