Home>Kommunen>Store investeringer i VA-prosjekter
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-09-27 14.09.31.jpg
Kommunen Nyhet

Store investeringer i VA-prosjekter

 

Handeland renseanlegg og Sinnes vannverk vil i 2019 utgjør om lag halvparten av kostnaden på 33 millioner kroner som prosjektene for vann og avløp er kalkulert til neste år. Ledningsarbeidene er i hovedsak oppdimensjonering av kapasitet som følge av behov utløst av hytteutbyggingen.

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) får saken til orientering på neste møte. Alle prosjektene som skal utføres påfølgende år, prosjekteres sen høst/vinter, og utføres i utgangspunktet i perioden mai – oktober.

Antall prosjekter en planlegger å gjennomføre i 2019 er litt flere enn det en i utgangspunktet har kapasitet til, men for at VA-nettet ikke skal bli til hinder for videre utbygging, velger en å forsøke å få disse gjennomført. Det må likevel tas høyde for at enkelte prosjekter kan bli utsatt i tid.

Status på prosjektene som ble vedtatt for 2018 er som følger:

  1. Utvidelse Handeland renseanlegg – pågår og ferdigstilles i 2019
  2. Selvfallsledning Svartevatn – Tjørhom, utført
  3. Selvfallsledning Tjørhom sentrum – utført
  4. Pumpeledning GP – Svartevatn. Utsatt til 2019. Tas sammen med pumpeledning Sinnes – Myraleitet.
  5. Oppgradere Sinnes vannverk – pågår
  6. Prosjekt lukt og smak i drikkevann – pågår

I tillegg til prosjektene som en har som mål å gjennomføre i 2019, vil en starte planlegging og prosjektering av prosjekter som skal gjennomføres i 2020. Prioritering av prosjekter som skal gjennomføres fra 2020 og senere kommer en tilbake til under behandling av revidert hovedplan for vann og avløp.

Annonse

Foto: Utvidelsen og oppgraderingen av renseanlegget på Handeland blir klar til våren.