Home>Front>Interessekonflikt villrein – veiåpning og turløyper
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-05-28 12.41.38.jpg
Front Kommunen

Interessekonflikt villrein – veiåpning og turløyper

 

Sirdal kommune vil ikke begrense åpningstiden av Suleskard – Brokke veien, men heller utvide den. Dette kommer fram i vedtaket angående besøksstrategi for verneområdet Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene (SVR). Utvalg for teknikk, landbrukk og miljø (TLM) har behandlet saken for Sirdal kommune. Interessekonflikt er det mellom villrein og mer og lengre åpningstider for Suleskardveien.

Verneområdestyret har sendt på høring et forslag til besøksstrategi for verneområdet Setesdal, Vesthei, Ryfylkeheiene og Frafjordheiene ( SVR ). Med besøksstrategien ønsker verneområdestyret å:

  • Legge til rette for å gi besøkende en bedre opplevelse
  • Bidra til å ta vare på naturverdiene
  • Gi barn og unge gode opplevelser i heiområdene og øke forståelse for vern
  • Bidra til økt verdiskapning i lokalsamfunnene omkring verneområdene

I besøksstrategien er det plukket ut 13 innfallsporter, som i denne sammenhengen er et sted der besøkende parkerer eller oppsøker informasjon før turen går videre inn i verneområdene.

I tillegg til informasjonstiltak ved innfallsportene, er det i strategien planlagt informasjonstiltak på turistforeningenes og Statskog sine hytter, videreutvikling av ”skarveskulen”, som er et undervisningsopplegg for grunnskolen; utviding av prosjektet ”ungdom og lokal heiekultur” der ungdomsgrupper blir invitert med på tur i verneområdene.

Temamøter om villrein og verneverdier og fellesturer, oppdatering og videreutvikling av utstillinger om verneområdene (særlig på Kvæven). Vedlikehold og oppdatering av elektroniske informasjonstavler ved Kvinlog og Håheller og kanskje også ei ny nettside, dedikert til mer brukerrettet informasjon.

Annonse

I besøksstrategien er det lagt føringer for kanalisering av ferdsel. For nye stier, kvista løyper og maskinpreparerte løyper, er det lagt til grunn at disse ikke må være i konflikt med trekkområdene, kalvingsområdene og vinterbeite for villrein, eller i konflikt med hekkesteder og hi for truede arter.

Verneområdeforvaltningen vil stille krav til turistforeningene om en 10-års-plan for tiltak knyttet til hytte- og løypenettet, der det også må gå fram hvordan turistforeningen kan redusere de negative miljøverknadene av virksomheten sin.

SULESKARDVEIEN

SVR: Endre ferdselsregimet på Brokke – Suleskardveien. Både nattestenging og tidligere stenging om høsten er aktuelt. Prøve nattestenging i perioden 15.oktober – 1.november.

Videreutvikle informasjonspunktet ved Håhellervatn, inkludert utvidelse av parkering og tilrettelegging av en kort vandrerute på en – to kilometer med utgangspunkt i rasteplassen.

(TLM-vedtak). Ferdselstidene for Brokke/Suleskardveien må ikke begrenses mer enn i dag, men heller utvides hvis vær og føreforhold tillater det. Veien bør være åpen innen 15. mai. Dette er viktig for kommunens næringsliv.

Tilleggsforslag fra AP.

Brokke/Suleskardveien blir helårsvei. Det forutsettes at deler av veien blir lagt i tunnel for å ta hensyn til villreinen. Dette forslaget fikk ikke flertall.

LYSEBOTNVEIEN

SVR: Gjøre avtale med Statens Vegvesen om tidspunkt for stenging og brøyting av Lysebotnveien med hensyn til villreintrekk.

TURLØYPER

SVR: Forberedende preparering til Sesilåmi bør avgrenses til to uker før rennet, tilsvarende ordning for Hovdentur i Bykle.

Flytting av Øyuvsbu turisthytte og omlegging av løypenettet øst for Rosskreppfjorden. Sirdal kommune er invitert med i en arbeidsgruppe som skal jobbe videre med dette.

Utsette kvisting av løypen fra Lortabu til Sandvatn til påske, og heller satse på løype fra Høgaleite til Sandvatn tidligere i sesongen.

(TLM-vedtak) Det er viktig at Sesilåmi også videre fremover har mulighet til å kjøre opp traseen tre uker før rennet.

KVÆVEN INFOSENTER

Kommunen: Besøksstrategien legger opp til en oppdatering og videreutvikling av utstillingen på Kvæven. Dette er svært positivt og passer fint i hop med Sirdal kommune sine mål om videre satsing på Fjellmuseet.

I 2017 var det cirka 70.000 personer som passerte gjennom Sirdal på vei til og fra Kjerag. Fjellmuseet har stort potensiale som utgangspunkt for guida turer til Kjerag, annen naturbasert reiseliv i verneområdene og som senter for informasjonsformidling til besøkende som skal inn i verneområdene.

Sirdal kommune har i kommuneplanens samfunnsdel satt seg mål om å utvikle Sirdal Fjellmuseum som en naturlig innfallsport for verneområdene.

(TLM- vedtak) Sirdal kommune har mål om å utvikle Sirdal fjellmuseum som en naturleg innfallsport til verneområdene. En ønskjer derfor å spille inn Fjellmuseet på Kvæven som en potensiell framtidig innfallsport i besøksstrategien.

SOLHEIMSDALEN

Kommunen: Til innfallsporten i Solheimsdalen vil en spille inn behov for skilting og flere parkeringsplasser for dagsturister, og for de som vil parkere flere dager i strekk. Dette vil trolig være mer aktuelt nå etter åpningen av den nye turisthytta på Kvinen.

(TLM-vedtak) Til innfallsporten i Solheimsdalen vil en ha et behov for skilting av parkeringsplasser for almenheten, utviding av parkeringstilbudet for almenhenten og for parkering der en kan stå flere dager i strekk.

ÅDNERAM

SVR: Informasjonsskilt ved Fjellbutikken og ved bom/garasje, Flatstøl.

Utvide parkeringsplassen ved bommen i spleiselag med kommunen, turistforeningen og Sira-Kvina.

KJERAG

SVR; Informasjonspunkt med portal ved Øygarsstøl. Utvikle nettbasert informasjon om vernestatus, verneverdier og regler for oppførsel. Utarbeide retningslinjer for forvaltningspraksis i forbindelse med ekstremsportaktiviteter på Kjerag. Gjennomføre årlige turisttellinger på turstien til Kjerag.

Til slutt har TLM et generelt vedtak:

Når det gjelder hensyn til villreinen, bør man se på løypenettet og den stadig økende bruken av dette hele året. Turisthytter som ligger i sårbare områder for villreinens eksistens bør vurderes flyttet innen relativt kort tid.

Kommunen er på generelt grunnlag positiv til gjennomføring av tiltak som kan bedre situasjonen for villreinen, dersom tiltakene er godt forankret hos involverte aktørar og fundert på kunnskap. Kommunen ønsker å bidra til å finne gode løsninger for både folk og villrein.

  1. Det er lagt opp til mange innfallsporter inn i området, men det er lagt opp til relativt få infobokser. Vi ønsker at det heller ses på en del flere info punkt, hvor man lager større skilt på innfallsportene, med info knyttet til punkt på kart og kulturell, natur og historisk informasjon(se magma geopark). Heller bruke midler på å få opp bedre info knyttet til webside. Info skal være på flere språk
  2. Det legges opp til flere infosenter knyttet til verneområdet, hvorav et skal ligge i Sirdal på Kvæven. Informasjon bør være forskjellig slik at man vil kunne besøke hvert senter og få forskjellig informasjon. Disse bør brukes som fyrtårn for markedsføringen av verneområdet.

Foto: SVR vil gjerne begrense åpningstiden for Suleskardveien, mens kommunen heller vil utvide.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Sirdalmagasinet 2016:2016-11-19 13.23.30.jpg

Foto: Kvæven bør bli et sentralt infosenter i den nye besøksstrategiplanen.

.