Home>Kommunen>Svakere driftsresultat og likviditet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.00.jpg
Kommunen Nyhet

Svakere driftsresultat og likviditet

Har Sirdal kommune nådd den økonomiske toppen av å være blant de ti rikeste kommunene i landet ? Er kommunen på vei nedover rangstien ? Rådmannen skriver i kommentaren for neste års budsjett at likviditeten blir svakere og 2019 vil gjøres opp med et negativt driftsresultat. Ingen lystelig lesning.

I kommuneplanens samfunnsdel er plasseringen blant de ti rikeste kommunene i landet nevnt. Med rik menes i denne betydning høye disponible inntekter per innbygger. Dette skyldes kraftinntektene som består av; eiendomsskatt på verk og bruk, naturressursskatt, konsesjonskraft og konsesjonsavgift. På grunn av disse høye inntektene mottar Sirdal kommune ikke småkommune- eller distriktstilskudd.

Samfunnsdelens økonomiske målsettinger for 2019 nås, i følge budsjettet, ikke. Ifølge samfunnsdelens vedtak bør en ha et brutto driftsresultat på fem prosent og et netto driftsresultat på tre prosent. Nå budsjetteres det med et netto driftsresultat på minus 2.57 prosent.

Kommunen yter bidrag til investeringer som ikke eies og drives av kommunen på rundt 7,4 millioner kroner neste år (gang- og sykkelvei Tonstad – Seland ”etappe 1” og skianlegg på Feed og Tjørhom). Kommunale bidrag til slike investeringer må føres i driftsbudsjettet og svekker netto driftsresultat med cirka 2,25 prosent.

Lønnskostnader utgjør 67.8 prosent

Annonse

Den største kostnaden i budsjettet er lønninger inkludert pensjonsavsetninger. Dette utgjør 230 millioner kroner, eller 67.8 prosent av det samlede kostnadsbudsjettet på 339 millioner kroner.

Kommunen har i dag 260 årsverk fordelt på 350 ansatte. Her utgjør 25 deltidsansatte i brann/redning og kulturskolen har flere deltidsansatte. Sommerjobber er holdt utenfor denne statistikken.

Kraftinntekter

Kommunens kraftrelaterte inntekter utgjør 160 millioner kroner, som er 48 prosent av kommunens samlede inntekter. Her ses fordelingen av inntektene:

Kraftinntekter: 2019

Eiendomsskatt verk 82.000 *

Konsesjonsavgift 19.500

Naturressursskatt 36.600

Salg av konsesjonskraft 10.000

Utbytte Agder Energi 12.000

Totalsum 160.100

* Inkludert anslåtte investeringer 2018 i Tonstad Vindpark. Vindparken anslås å gi ca 10 millioner kroner i økt eiendomsskatt i 2020.

Finans

Finans har stor betydning for kommunen sitt handlingsrom. Kommunen har valgt en investeringstakt som har økt gjeldsandelen og kostnadene knyttet til å betjene lånekapitalen. En har også gitt investeringstilskudd over drift som svekker likviditeten i kommunen.

Rådmannen mener kommunen er godt rustet for å møte stigende rente, men det ligger et betydelig potensial I finanskostnader framover. Kommunens samlede gjeld er på 254 millioner kroner.

 

Skal driftsresultatet styrkes så må kommunen vurdere hvilke ikke lovpålagte tjenester som kommunen ikke lengre skal utføre eller støtte. Videre må kommunen utnytte de inntektsmulighetene som ligger i egenbetalinger og gebyrer. Før kommunen kan redusere antall ansatte må aktivitetsnivået og eiendomsmassen til kommunen reduseres. Kommunen må vurdere sitt investeringsnivå sett opp mot økte låneopptak som fører til høyere utgifter til renter og avdrag. I tillegg må kommunen unngå å gå inn investeringer som kommunen ikke selv skal eie.

Det vil være krevende for kommunen så si opp ansatte med begrunnelse i kommunens økonomi så lenge kommunen yter tilskudd til frivillige ordninger eller har ordninger som «Sirdalsgoder» som ikke er lovpålagte, skriver rådmannen.

Stram drift

Flere av kommunens enheter varsler om utfordringer med å holde sine driftsrammer. Enhetene får kompensert fullt ut for økte lønns- og pensjonskostnader, men prisstigning på varer og tjenester kompenseres i liten grad. Dette fører spesielt til utfordringer for de enhetene som har andre utgifter enn personalkostnader eksempelvis bygg og eiendom og teknisk drift. Nokså mange av enhetene sliter med å gjennomføre vedtatte innsparinger for 2018 siden enhetene i følge politiske signaler ikke skal si opp ansatte eller redusere stillinger. For å redusere drift må det i praksis tas bort tjenester eller reduseres på tjenestenivået. Dette er i praksis ofte vanskelig enten fordi det er lovpålagte tjenester eller at folkevalgte organer i Sirdal har vedtatt at tjenesten skal være på et visst nivå eller det er forventninger om dette.

Rådmannen har foreslått at enhetene helse, bygg og eiendom, skole, sentraladministrasjonen og brann/beredskap styrkes mer enn ordinær vekst i lønn og pensjon. Dette skyldes forhold som enheten selv i liten grad kan påvirke, eksempelvis nye tariffavtaler, økte strømpriser, faste avtaler innen forsikring, beredskapstiltak.

Rådmannen har ikke lagt inn økte rammer til pleie og omsorg utover lønn og pensjon selv om det ligger an til et stort merforbruk i 2018. Rådmannen har forventninger til at enheten klarer å få til en «sommer-turnus» i 2019 som er bedre og rimeligere enn sommeren 2018

Investeringer

Investeringsbudsjettet for 2019 er omfattende, 89 millioner kroner. Dette er på samme nivå som 2018. Store deler av dette, 33 millioner kroner, er knyttet til utbygging av vann- og avløp innen selvkostområdene. Utfordringene med et stort investeringsbudsjett er både rent økonomisk med tanke på mye lånefinansiering av investeringene, men også kapasitet i Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Sirdal kommune

kommuneorganisasjonen til å gjennomføre prosjektene. Store deler av investeringene skjer gjennom kjøp av tjenester fra private aktører. Dette krever planlegging, gjennomføring av anskaffelsesprosesser og oppfølging i byggetida. Kapasiteten i organisasjonen, spesielt innen bygg og eiendom, er for liten til å klare å gjennomføre alle vedtatte prosjekter. I tillegg er kommunen sårbar for sykdom, turnover og prioritering mot andre oppgaver tillagt stillingene.

Det er uenighet mellom kommunen og entrepenør om ujevnheter i dekket på banen. Per nå tyder det likevel ikke på at kunstgresset blir tatt opp og skiftet. Kunstgressbanen ligger i flomutsatt område. Legging av undervarme er søknadspliktig tiltak som krever at området er flomsikkert for godkjenning av tiltaket.

Det pågår nå planlegging og prosjektering av flomsikring av kulturhusområdet langs Sira. Det siktes mot å søke NVE om midler sommeren 2019 til bygging av flomvoll m.m i 2019/2020 Hvorvidt kommunen vil motta midler er usikkert per nå. Flomsikringen antas koste flere ti-talls millioner kroner. Flomsikring av kulturhusområdet henger tett sammen med om Sira-Kvina kraftselskap blir pålagt å overholde dagens HRV i Sirdalsvatnet på 49,5 m.o.h. eller om kraftselskapet får aksept for høyere HRV som i så fall øker faren for nye skadeflommer som kan ramme kulturhusområdet og kunstgressbanen. Rådmannen foreslår at kommunestyret vurderer å droppe undervarme på kunstgressbanen og heller flytte disse midlene over til bygging av flerbrukshall/fotballhall i 2022.

Betalingssatser økes i 2019

Kommunale avgifter og betalingssatser.

  1. Alle SFO- og barnehagesatser økes med 2,8 % fra 15.08.2019
  2. Husleie på elevheimen økes med 2,8 % fra skoleåret 2019/2020
  3. Satser for egenbetaling i musikk- og kulturskulen økes med 10 % fra skoleåret 2019/2020.
  4. Satsene for brøyting av private veier økes med 5 % med virkning 1. januar 2019.
  5. Årsavgift vann 2019 holdes uendret.
  6. Årsavgift for avløp for 2019 holdes uendret på kr. 4.371,- inkl. MVA
  7. Årsavgift for feiing 2019 holdes uendret på kr 363,- inkl. MVA
  8. Alle gebyr knytta til kart og oppmåling i 2019 holdes uendret.

Budsjett og økonomiplan 2018-2021 Sirdal kommune

  1. Saksbehandlingsgebyrer for bygge- og plansaker unntatt reguleringsplaner økes med 2,8 % med virkning 1. januar 2019.
  2. Saksbehandlingsgebyrer for plansaker økes med 10 % med virkning 1. januar 2019.

Nye satser vedtas i sammenheng med budsjettet,

Med mindre ikke annet er spesifisert, gjelder prisendringer fra og med 01.01.2019.

5. Konsesjonskraft- Sirdalstariffen for bedriftskunder endres fra 18 øre/KWh til 28 øre/KWh med virkning 1. januar 2019.

6. For 2019 bevilges følgende:

a. Sirdal ASVO kr 770 000

b. Sirdal Kirkelige Fellesråd kr 3 954 000

c. Kontroll og tilsyn (Revisjonen og Kontrollutvalget) kr 1.253.000

7. Forslag til økonomiplan 2019-2022 godkjennes som retningsgiven

Vil du lese hele budsjettet, er det vedlagt her:

Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 og budsjettrammer med handlingsprogram og resultatmål

Onsdag denne uken skal deler av administrasjonen og politikerne møtes til dagmøte for å gå gjennom kommunens økonomi sammenlignet med andre kommuner som er innenfor KOSTRA gruppe K 16, der Sirdal befinner seg.