Home>Kommunen>Utvalg mot øl fra varebil via nettbutikk
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-14 13.32.48-1.jpg
Kommunen Nyhet

Utvalg mot øl fra varebil via nettbutikk

 

Utvalg for oppvekst og levekår støttet onsdag Kontrollutvalget for omsetning av alkohol ved å si nei til øl levert fra varebil. Flertallet på seks ( 4 ap, 1 krf og 1 sp) var mot salgsbevilling, mens mindretallet (2 h og 1 sp) støttet salg fra varebil. Smak i Sirdal som holder på å etablere kafedrift på infosenteret på Kvæven, ønsker å drive nettbutikk med levering av varer til hyttene, inklusive øl. Derfor søknad om salgsbevilling.

Salgsbevilling for øl, vin og brennevin til kafedriften gikk enstemmig gjennom Utvalg for oppvekst og levekår og støttet Kontrollutvalget, uten merknader. Kommunestyret skal behandle begge sakene 22. november.

Kontrollutvalg for omsetning av alkohol hadde møte 19. oktober. Forslag fra Rolf Hompland (Krf) var at det ikke anbefales å gi salgsbevilling fra varebil og bevilling til nettsalg av øl. Begrunnelsen er at det blir veldig kostbart for kommunen å kontrollere salgsstedet, samt at det blir veldig ressurskrevende. Forslaget ble tiltrådt med 2 (Krf, V) mot 1 stemme (H).

Rådmannen er ikke kjent med forhold som taler mot at søknaden imøtekommes. Av kontrollhensyn finner rådmannen det nødvendig å sette som vilkår at Smak i Sirdal AS i forkant av bruk av bevillingen må melde fra til skjenkekontrollen i Sandnes. Slik melding må inneholde navn på kjøper, adresse, fødselsdato og planlagt tidspunkt for levering. Smak i Sirdal AS må i etterkant av bruk av bevillingen kunne dokumentere de enkelte salg. Denne dokumentasjonen må inneholde navn på kjøper, adresse, fødselsdato, leveringstidspunkt og signatur fra kjøper.

Rådmannen ser ikke grunnlag for å foreslå ytterligere vilkår utover det som følger av alkoholloven og Sirdal kommunes alkoholpolitiske retningslinjer. Det forutsettes at virksomheten innehar alle nødvendige tillatelser for sin type drift.

Annonse

Smak i Sirdal AS søker om serverings- og skjenkebevilling i lokaler på Infobygget v/ Sirdal Fjellmuseum på Kvæven. Søknaden gjelder serveringsbevilling og bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3. Det skal være en Kafé med servering og utsalg, i tillegg til at de skal drive med matkasselevering (frokost, fredagsmiddag, lørdagsmiddag) og levering av øl.

Det er søkt om skjenking både inne og ute. Skjenkingen inne skal foregå i hovedlokalet hvor de har sitteplasser for servering. Uteområdet vil være rett utenfor lokalet, rundt bygget. Det vil avgrenses med gjerde/blomsterkasser, og det vil være et tydelig skille mellom utelokale og det som nå brukes som parkeringsplass.

Serverings- og skjenkestedet skal i hovedsak være åpent på dagtid. Det er ikke lagt opp til at det jevnlig skal være åpent på kveldstid. Det vil kun være på spesielle arrangement, evt. også om de leier ut lokalet som selskapslokaler. Alkoholholdig drikk gruppe 3 vil i hovedsak kun være ment for selskapsutleie. Ellers vil det være mulig å få seg et glass øl eller et glass vin til maten dagtid og ettermiddag, noe de forventer vil selges mest i helger og høysesong. Det skal være et familievennlig serveringssted som til vanlig vil være åpent på dagtid.

Foto: Renate Albrigtsen ( til høyre) og Selma Kvæven jobber for å få driften i gang før jul.