Home>Kommunen>Arealplan godkjent – snaut flertall
Kommunen Nyhet

Arealplan godkjent – snaut flertall

Etter en lang debatt i Sirdal kommunestyre torsdag kveld, gikk flertallet på ti (4 Sp, 3 H, og 3 Krf) inn for å godkjenne 2. gangs behandling av kommunedelplan Sirdal Nord. Kommunen fikk som kjent ikke godkjenning av Fylkesmannen etter at tre av fire kommunestyrerepresentanter var inhabile under behandlingen.

Arbeiderpartiet (6) og bygdelista (2) ville gjerne ha en ny 1. gangs behandling. De mente at da ville flere få muligheter til å uttale seg. Dette forslaget ble nedstemt. Venstre ville ha utsettelse, men fikk bare fem stemmer for det. Per Øyvind Grimby ( V) besluttet da å ikke stemme for rådmannens forslag.

Det var en alvorstynget forsamling som kom sammen i rådhuset. Dette gikk på politikernes og kommunens omdømme. Det var klar tale for de fleste; vi tåler ikke en sak til av dette slaget. Mange ville gjerne ta lærdom og ba om å få opplæring i habilitetsspørsmål. Butikk og politikk må ikke blandes.

Varaordfører Egil Netland (krf) ba innledningsvis at en gjerne skulle prøve å komme til enighet om et enstemmig vedtak. Politikerne var kommet svekket ut av denne saken og fått et dårligere omdømme.

Selv om det ble antydet at en gjerne måtte prøve å få et enstemmig vedtak, var ikke det oppnåelig. Innledningsvis så det lovende ut, men etter gruppemøte ble det mer og mer sprik. Debatten var ikke samlende, men heller sprikende. Derfor ble det bare et snaut flertall for godkjenning av planen.

Annonse

Karl E. Fjeldsaa (BU) var overraskende til det råkjøret som flertallet la opp til. Avslag fra fylkesmannen 30.november og godkjenning bare få dager etterpå. Han støttet Arbeiderpartiet og ville gjerne rydde opp i en del ugjorte saker i den gamle planen.

  • Når en i administrasjonen som jobber med arealplanlegging, får godkjent tre hytter for spredt bebyggelse på heia, er det hårreisende. Hvis alle vi i Åmli og Tveit skulle hatt den fordelen, ville det blitt 45 hytter, sa Fjeldsaa.

Grimsby spurte rådmannen om de vedtak som var gjort etter at planen var til behandling i kommunestyret i mars. Er vedtakene juridisk ok, eller hvordan avstemmes det ?

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland opplyste at fem reguleringsplaner var godkjent sammen med mange vedtak i henhold til godkjente reguleringsplaner. Rådmannen ville sjekke ut dette forholdet med fylkesmannen. Han ville også spørre fylkesmannen om han kunne komme til Sirdal for å ha kurs i habilitet for både administrasjonen og politikerne. Her trenges veiledning.

– Tilliten til politikerne i Sirdal har fått en knekk, Vi tåler ikke mange saker av dette slaget, fastslo Jonny Liland (ap). – Han var også opptatt av hvordan man kunne dra lærdom av denne saken. Det er vel så viktig. Han hevdet at mange kolleger ikke hadde forstått alvoret i denne saken.

Foto: Siri Fidjeland hadde foreslått 95 dekar til utvidelse av Smølåsen på Fidjeland i framtiden.

.