Home>Kommunen>Kommuneplan ikke godkjent – inhabile politikere
Kommunen

Kommuneplan ikke godkjent – inhabile politikere

 

Kommuneplan Sirdal Nord ble ikke godkjent av Fylkesmannens lovlighetskontroll. Kommunestyrets behandling av saken som ble godkjent i kommunestyret 22. mars med 11 mot 8 stemmer må dermed behandles på nytt. Fire representanter fra Arbeiderpartiet og Bygdelista fikk i mai medhold i kommunestyret til å sende inn lovlighetsklage.

Fylkesmannen har i brev av 30. november konkludert med at tre av fire kommunestyremedlemmer var inhabile når kommunedelplanen ble behandlet. Det var Siri Fidjeland (sp), Øystein Tjørhom (h) og ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp). Fylkesmannen opphevet kommunestyrets vedtak i sak 18/27 og sendte saken tilbake til kommunen for ny behandling.

Rådmannen legger nå sak om 2. gangs behandling av kommunedelplan Sirdal Nord frem for ny behandling. Kommunedelplanen har etter vedtaket dannet grunnlag for flere planvedtak og enkelttiltak. Det er derfor viktig med en snarlig tilbakemelding om kommunedelplanen skal stadfestes eller endres. Saken kommer derfor opp til behandling i utvalg for teknikk, landbruk og miljø 11. desember og formannskapet og kommunestyret skal behandle saken den 13. desember. Rådmannen tilrår at kommunestyrets vedtak i sak 18/27 opprettholdes.

Kommunedelplan for Sirdal nord skal erstatte kommuneplanens arealdel for Sirdal, og kommunedelplanene for Sinnes – Tjørhom, Fidjeland – Kvæven og Ådneram – Suleskard. Disposisjonsplaner innenfor planområdet vil bli opphevet gjennom vedtak av planen.

Planforslaget ble førstegangsbehandlet i juni 2017, og lagt ut til offentlig ettersyn i august. Planutvalget bestemte at alle de 141 innspillene som var konsekvensutredet skulle tas med i planforslaget, også de omlag 40 innspillene som var frarådet gjennom konsekvensutredningen.

Annonse

Største delen av arealenene innenfor for Sirdal nord er vernet etter naturvernloven, inngår i Heiplanen, eller er lagt ut til landbruk, natur og friluftsliv. Selv om ny kommunedelplan legger til rette for videre utvikling av Sirdal som reiselivsdestinasjon og utbygging av et betydelig antall nye fritidsboliger, mener rådmannen at videre utvikling og utbygging i tråd med planforslaget vil skje innenfor bærekraftige rammer.

Foto: Siri Fidjeland hadde foreslått 95 dekar til utvidelse av Smølåsen i framtiden.

Siden det er så stor interesse for denne saken, legger vi ved brevet fra Fylkesmannen slik at de som ønsker å lese avslaget, kan gjøre det: 389633_READONLY