Home>Front>Totalt 4.300 fritidsboligenheter –1.557 tomter i ”reserve”
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.00.jpg
Front Hytter

Totalt 4.300 fritidsboligenheter –1.557 tomter i ”reserve”

  • Hytteveksten fortsetter i samme høye tempo som de siste årene. I fjor ble 119 nye hytter godkjent og 70 foreløpig i år. Totalt ligger vi an til å komme opp i 4.300 fritidsboligenheter (fritidsboliger/leiligheter) ved årsskiftet, opplyser plankoordinator May Britt Ousdal og saksbehandler Marit Røe, som steller med hytteutbyggingen daglig i Sirdal Kommune.

Aktivitetsnivået er høyt overfor Dorgefoss. Det graves, skytes, støpes, spikres, monteres og males som aldri før. Imponerende utvikling for nye hytter og i tillegg er det også høyt tempo på tilbygg, påbygg, vedlikehold og forbedringer.

Dette kan vi lese av kommunens statistikk for søknadspliktige tiltak, som utgjør 340 saker i år. I tillegg kommer 130 enkeltvedtak for ferdigattester. Kommunen har også 211 behandlede fradelingssaker i år, dette er tomter som trenger matrikkel/målebrev før byggestart. Fritidsboliger utgjør omkring 95 prosent av antall behandlede saker i kommunen.

Framtidsutsiktene for de som driver innenfor denne sektoren er svært lyse i øvre Sirdal. 198 ferdige reguleringsplaner.

Antall nye enheter som er godkjent utgjør hele 1.557 fritidsboligenheter i noe næring/utleie. Cirka 1.131 av dem er foreløpig ikke byggeanmeldt. Disse hyttene og leilighetene vil komme i Gravatn-området, Tjørhomfjell, Sinneslia, Soleiknuten, Rubetødnan, Haugen, Hoppmannsknuten, Brendeheia, Øyna, Furuåsen, Donsen, Fidjeland og Ådneram.

For håndteringen av den storstilte utbyggingen i Øvre Sirdal, har kommunen tatt i bruk digitale hjelpemidler. Kartene og reguleringsplanene er digitalisert.

Annonse

  • Har du matrikkelnummer eller adresse på din eiendom, er det lett å finne din din eiendom i reguleringsplanen sier May Britt Ousdal, som prøver å holder fristen på åtte dager for utlegging av godkjente reguleringsplaner etter kommunestyrevedtak.
  • Elektronisk byggesak gir besparelser og rasjonaliserer driften. Det gjør byggesaksbehandlingen enklere og du slipper å lete etter papirer. I en E-bygge-sak følger kart, reguleringsplan, nødvendige bakgrunnsmateriell og dokumentasjon. Kommunen har i senere tid skannet hele byggesaksarkivet. Dette vil gjøres tilgjengelig for publikum.

Det tar i gjennomsnitt cirka ett år fra oppstartmøte ny reguleringsplan er ferdig behandlet. Utbyggerne er blitt flinkere til å ta hensyn til landskap og terreng. Naturfarer er et annet stikkord. Det er viktig å ta hensyn til naturfarer som skred og flom. Ekstremvær har bare økt de siste årene. Aktsomhetskart for jord- og flomskred ble utarbeidet i 2014 og for flom to år senere.

  • Dette er utbyggerne forpliktet til å følge. Krav til sikkerhet skal være i henhold til teknisk forskrift (TEK 17) og skal innarbeides i reguleringsplan.

Som følge av den heftige utbyggingen, er det krevende for kommunen å følge opp med tilstrekkelig vann og avløp i flere områder. Det er selvkostprinsippet som gjelder og kommunen holder i dag på med en stor utvidelse av kloakkrenseanlegget på Handeland i tråd med vedtatt hovedplan for vann- og avløp. Agder Energi Nettleie får også alle reguleringsplaner til uttalelse, slik at de kan følge med og planlegge strømforsyning til de enkelte utbyggingsområder.

Sirdal kommune deltar i et prosjekt på nasjonalt plan, der en kartlegger skredfare. Alle eksisterende boliger i fareområde inngår i dette prosjektet som skal være ferdig kartlagt og det skal foreligge med en rapport til påske 2019.

Norges Geologiske Institutt (NGI) utfører dette arbeidet for Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE).

Foto: May Britt Ousdal: – Hytteveksten fortsetter i samme høye tempo.

 

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.08.jpg

Saksbehandler Marit Røe har en travel hverdag med alle byggesaker.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-02 11.00.55.jpg

Sinneshyttå har startet med utbygging på Rubetødnan.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-08-23 10.07.31.jpg

Solhytten har store utbygginger på Brendeheia.