Home>Kommunen>18 punkts kuttliste i kommunestyret
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Camera Uploads:2019-01-24 18.46.59.jpg
Kommunen Nyhet

18 punkts kuttliste i kommunestyret

Sirdal kommunestyre var torsdag kveld samlet for å drøfte kutt av 2019-budsjettet med 13 millioner kroner. Flertallspartiene (Sp, Krf, Høyre og Venstre) hadde utarbeidet et forslag til kortsiktige tiltak på 18 punkter. Dette forslaget fikk ti stemmer, mens Karl Edvald Fjeldsaa (Bygdelista) ville utsette igangsetting av flerbrukshallen til en fikk kontroll over økonomien. Dette forslaget fikk imidlertid bare tre stemmer.

Arbeiderpartiet kunne ikke støtte flertallsforslaget og opprettholdt sitt forslag til vedtak fra budsjettdebatten i november og desember. Dette fikk bare Aps seks stemmer.

Det kom lite nytt fram under den to timer lange debatten, inklusive en halvtimes gruppemøte. Da skulle alle argumentere for hvem som tok best vare på sirdølene. Ingen god tone mellom politikerne. Det ble skyldt på hverandre når nedturen og kursendringene i politikken startet.

Flertallet ønsket mer handlingsrom for å kunne få opp aktiviteten på enkelte områder i framtiden. Jonny Liland hevdet at Arbeiderpartiet hadde drevet en forsvarlig økonomisk politikk hele året. Flertallet hadde hoppet på ”gladsaker” og ikke sett konsekvensene av driftsutgiftene.

Varaordfører Egil Netland (Krf) mente Aps forslag stod til stryk. Han kunne ikke være med på å vedta et budsjett som gikk i minus. Han henviste da til samfunnsplanens vedtak.

Annonse

Per Øyvind Grimsby (V) mente at Aps politikk ikke hang på greip. Han manet til å drive en ansvarlig økonomisk politikk. – Vi har det ikke forferdelig i Sirdal, vi har det bra, sa Grimsby.

Når det gjelder plan- og byggesaker mener Fjeldsaa at det skal være på selvkostprinsippet, men at det bør føres timelister for å se om det går i hop. – Jeg vil også gjerne satse på turisme, men da må vi tjene penger på dette området også, sa Fjeldsaa.

Solbjørg Tjørhom (Krf) viste til en undersøkelse der 97 prosent av de eldre ville bo hjemme lengst mulig, gjerne kombinert med dagsenter.

Foto: Gruppemøte der Venke Tjørhom (fra venstre) og Karl E. Fjeldsaa (Bygdelista) drøfter forslaget sammen med ordfører Thor Jørgen Tjørhom. Bak ser du Per Øyvind Grimsby (V) , Lars Audun Fodstad (Sp) og varaordfører Egil Netland (Krf).

Flertallforslagets vedtak var følgende:

1. Rådmannen fremmer en sak innen Kommune-styremøte i mars 2019, hvor han ser på muligheten for å redusere antall plasser ved Sirdalsheimen ved å styrke hjemmebasert omsorg og videreutvikle dagsenterdriften.

Hvis man skal stenge ned en hel avdeling, må følgende først utredes:

 • Utvikling i befolkning, antall eldre i et lengre perspektiv
 • Belegg ved Sirdalsheimen de siste fem årene, og forventninger fremover.
 • Behov for nye omsorgsboliger som alternativ til institusjonsplass.
 • Hvordan påvirker dagens arbeidsoppgaver (KØH, tidlig hjemsending fra sykehus, samhandlingsreformen) belegget ved Sirdalsheimen

Det forutsettes en god kvalitet/kompetanse i tjenesten, og et fortsatt godt tilbud til de eldre i kommunen

2. Ansettelsesstopp innføres umiddelbart. Ved ledighet skal alle stillinger vurderes av Formannskapet.

3. Redusere bruk av vikarer i pleie og omsorg (PLO), barnehage og skole. 

4. Gjennomgå renholdsplaner for å se på mulighet for redusert omfang

5. Kvalitetssikring av eksisterende budsjett (rådmannens punkt, estimert innsparing 1 mill)

6. Kutte seniorpolitikktiltak

7. Kutte 15- og 20 års lønnstillegg fra 8/2-19

8. Endre frikjøpsordning for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til minstenorm i avtaleverket, fra 1. januar 2020.

9. Omorganisere vann og avløp ( V/A) i eget selskap jfr. tidligere vedtak

10. Gjennomføre salg  av kommunal eiendom/boliger jfr. tidligere vedtak

11. Gjennomgå /justere leiesatser for alle bygg/leietakere. 

12. Avsatte midler til markedsføring

reduseres med kroner 100.000,-

13. Sats for strøm til næringslivet settes opp med 5 øre/kWh, utgjør 500.000,-

14. Redusert overføring til kirkelig fellesråd, 200.000,-

15. Redusert budsjett administrasjonen, kr. 500.000,-, jfr. Gjennomgang KOSTRA tall og rapportering for funksjon 120 administrasjon

16. Prioritere ENØK i kommunale bygg for å kutte driftsutgifter

17. Redusere driftstilskudd investering landbruk med 100.000.-

18. Redusere bruken av utdanningspermisjoner med lønn, behovsprøving.

 • Rådmannen følger opp punktene over, og utarbeider fremdriftsplan til februarmøtet, det rapporteres fortløpende på gjennomføring og status ved påfølgende kommunestyremøter.
 • Øvrige nevnte tiltak som rådmannen viser til i saken (på lang sikt) følges opp som vist i saken.
 • Egen sak om økt driftstilskudd ASVO, fremmes til kommunestyret i februar.

Forslag fra AP fremmet v/Jonny Liland 29.11.18:
Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer ønskes hørt.

Forutsetning:
Samfunnsplanen oppheves og revideres straks.

Overordnet strategier i samfunnsplanen blir:

Førstevalg Sirdal!

Det utarbeides en strategi for å få nye og nåværende innbyggere, arbeidstakere og næringsliv til å velge Sirdal for sin fremtid.

Strategier:

 1. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Sirdal videregående skole
 2. Tiltaksplan for å sikre og videreutvikle Tonstad sentrum.
 3. Tiltaksplan som sikre bygging av tunnel i Haughomfjellene (Vallevika)
 4. Tiltaksplan: hvordan investere lurt for å sikre et godt tjenestetilbud samtidig som kommunen får en sunnere økonomi.

Drift:

1. Økning av stilling som ungdomsarbeider til 50%.

 1. Kostnader for reduksjon av leiesatser for personer med særskilt behov for bolig fremlegges.
 2. Avslutninger av prosjektstillinger, oversikt og mulig kostnadsbesparelse.
 3. Markedsførings midler reduseres.
 4. Eventuelle bidrag til Blinkfestivalen fjernes.
 5. Søknad fra ASVO imøtekommes med kr. 300’ overføring til Sirdalsvekst KF for 2019

reduseres tilsvarende.

 1. Salgspris for boligtomter i sak 115/2018 settes til kr. 1,6 mill Boligtilskudd gjelder for hele kommunen.

Investering:

 1. Gang- og sykkelsti til Seland gjennomføres som et utbygningprosjekt. Byggearbeidene starer i 2019, ekstern finansiering fremskaffes.
 2. Kjøkken Kvæven utgår, kr. 350’.