Home>Front>Finansiering klar, start av GP-krysset i høst
Front Nyhet Samferdsel

Finansiering klar, start av GP-krysset i høst

  • Statens Vegvesen har tirsdag meldt tilbake til Sirdal kommune at de har hatt oppstart-konferanse angående utbedring av GP-krysset, forteller Thor Jørgen Tjørhom, ordfører i Sirdal kommune. – Dermed er det håp om å komme i gang med utbedringsarbeidet til høsten.

Prosjektet er delt i to deler, der del 1 skal sikre trafikkavviklingen i krysset, mens del 2 tilfører økt trafikksikkerhet med gang- og sykkelvei til Tjørhomfjellet. Siden forrige møte i november har Statens Vegvesen anbefalt å sette ned fartsgrensen, som et bidrag til trafikksikkerheten på strekningen.

  • Rogaland Fylkeskommune bekreftet at 30 millioner kroner til bygging av fase 1 stilles til rådighet, sier Tjørhom. – Videre var det i møtet enighet om et felles ønske om å vurdere realisering av fase 2 i prosjektet, dersom dette dekkes av stortingsproposisjonen. Gang- og sykkelvei er viktig for en god totalløsning i området.
  • Prosjektene kvalitetssikres nå, både teknisk og økonomisk. Veivesenet forbereder nå anbudsrunde på arbeidet i fase 1, med opsjon og mulighet for forlengelse av fase 2, slik at en får et sammenhengende arbeid, sier Tjørhom.

Flere fase 2-prosjekter i bompengepakken er allerede ferdigstilt og det er trolig handlingsrom innenfor rammene av bompengepakken til dette. Forskuttering fra kommunen kan løse likviditeten, nettoinntekt årlig er beregnet å være om lag 17 millioner kroner i bompengeinntekter.

Kommunen har i tillegg regulert et masseuttak ( fjellet vis a vis bosscontainerne nord for Joker Sinnes )nær prosjektet som kan skape nødvendig massebalanse, og kan være villig til å legge inn dette som bidrag i prosjektet.

Totalprosjektet er 850 meter langt. Byggefase 1 er finansiert. Vest-Agder Fylkeskommune vil gi Statens Vegvesen i oppdrag å lyse ut anbud på fase 1, med opsjon på fase 2. Grensen for fase 1 bør vurderes for å gi en hensiktsmessig avslutning av prosjektet dersom det ikke lar seg gjøre å bygge fase 2 nå. SVV kontakter kommunen for å avklare behov for forskuttering. Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner vil sammen vurdere kostnadene og omfang når tilbud foreligger.

Utlysningen bør baseres på en byggeplan for hele prosjektet, som kan legge grunnlag for en fornuftig oppdeling. Med en opsjon på fase 2 tilrettelegges samtidig mulighet for bygging av hele prosjektet dersom dette viser seg mulig å finansiere.
SVV sjekker ut at finansiering av fase 2 ikke går ut over mandatet i stortingsproposisjonen.

Annonse

Kommunen ønsker at SVV samtidig legger inn opsjon og får priset GS-vei utenfor rundkjøringen. Dette delprosjektet inngår ikke i stortingsproposisjonen, og skal ikke belastes prosjektet, men kommunen ønsker å vurdere realiseringen av dette som del av utviklingen av området.

53 millioner kroner er prislappen for fullfinansiering.

Dette prosjektet er ført opp i fase to fra Bompengeselskapet. Reguleringsplanen er godkjent Statens Vegvesen som har sendt ut grunnavståelse fra berørte grunneiere nå. Da er det bare fullfinansiering som mangler.

Det trafikale er det viktigste formålet med denne reguleringsplanen og påfølgende utbedringsarbeid. Målsettingen er bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet i krysset der fylkesvei 45 kommer fra Hunnedalen, fylkesvei 468 fra Tjørhom og fylkesvei 975 fra Ådneram.

Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen fra Svartevatn-krysset til Beinesvatnet (Tjørhomfjellet).

Etter Statens Vegvesens vurdering er den kryssløsningen som de har lagt fram i forslag til reguleringsplan, en løsning som ivaretar og forbedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Forslaget gir også en framtidsrettet løsning med mulighet for utvikling av næring på sideliggende arealer.

Reguleringsplanen endres langs fylkesvei 975 slik at planen ikke kommer i berøring med områdene foran butikken til Joker Sinnes. Areal som da blir liggende utenfor reguleringsplanen innlemmes i Sirdal kommune sin plan for næringsområdet.

Endring og forbedring av de trafikale forholdene og framtidig næringsområde, startet for over ti år siden. Dette tiltaket har vært en del av stortingsproposisjon 127 S fra 2009.

De som deltok på møtet i januar var Sirdal og Gjesdal kommune, Vest-Agder og Rogaland Fylkeskommune og Statens Vegvesen.

Foto: Modell som viser hvordan GP-krysset vil bli når det er ferdig.

Reguleringsplanen inneholder mulighet for opparbeidelse av parkering på gammel veggrunn mot rundkjøring.

Sånn ser det ut ved GP-krysset i dag.