Home>Nyhet>Jobber med finansiering av GP-krysset
Nyhet

Jobber med finansiering av GP-krysset

  • Vi hadde møte med Rogaland fylkeskommune i november. Endelig finansiering skal følges opp på møte i januar. Det er foreløpig usikkerhet knyttet til, og i tilfellet hvor mye Sirdal kommune må forskuttere, for å kunne realisere prosjektet tidligere. Spørsmålet er om en må ”vente” på fullfinansiering til innkrevd bompenger, sier ordfører Thor Jørgen Tjørhom i Sirdal kommune, og legger til:
  • Vi jobber med endelig finansieringsplan for å kunne bygge ny rundkjøring og gang- og sykkelsti i ”GP-krysset” der fylkesveiene 45, 468 og 975 møtes. Vi håper på oppstart i 2019.

I denne omgang er det imidlertid ikke midler til å fullføre hele prosjektet opp til Beinesvatnet. 53 millioner kroner er prislappen for fullfinansiering.

Dette prosjektet er ført opp i fase to fra Bompengeselskapet. Reguleringsplanen er godkjent Statens Vegvesen har sendt ut grunnavståelse fra berørte grunneiere nå. Da er det bare fullfinansiering som mangler.

Det trafikale er det viktigste formålet med denne reguleringsplanen og påfølgende utbedringsarbeid. Målsettingen er bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet i krysset der fylkesvei 45 kommer fra Hunnedalen, fylkesvei 468 fra Tjørhom og fylkesvei 975 fra Ådneram. Nyttårshelgen så vi hvor mange som mistet farten i dette krysset. Dermed stoppet trafikken opp i perioder.

Et annet viktig mål er å gi myke trafikanter et godt og trafikksikkert tilbud på strekningen fra Svartevatn-krysset til Beinesvatnet (Tjørhomfjellet).

Etter Statens Vegvesens vurdering er den kryssløsningen som de har lagt fram i forslag til reguleringsplan, en løsning som ivaretar og forbedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Forslaget gir også en framtidsrettet løsning med mulighet for utvikling av næring på sideliggende arealer.

Annonse

Reguleringsplanen endres langs fylkesvei 975 slik at planen ikke kommer i berøring med områdene foran butikken til Joker Sinnes. Areal som da blir liggende utenfor reguleringsplanen innlemmes i Sirdal kommune sin plan for næringsområdet.

Endring og forbedring av de trafikale forholdene og framtidig næringsområde, startet for over ti år siden. Dette tiltaket har vært en del av stortingsproposisjon 127 S fra 2009.

Reguleringsplanen inneholder mulighet for opparbeidelse av parkering på gammel veggrunn mot rundkjøring.

Sånn ser det ut ved GP-krysset i dag.