Home>Kommunen>Krevende å kutte 13 millioner kroner
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.00.jpg
Kommunen Nyhet

Krevende å kutte 13 millioner kroner

En omfattende reduksjon på 13 millioner kroner i 2019 er krevende og det er vanskelig å legge frem store tiltak uten en utredning av konsekvenser av tiltaket og gjennomførbarhet i 2019. Opplistingen over med mulige tiltak på kort og lang sikt er ikke uttømmende. Tiltakene må spesifiseres nærmere og konsekvenser må utredes samt at ansattes rettigheter etter hovedavtale og arbeidsmiljølov må ivaretas, skriver rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal om politikernes oppdrag med kutting av budsjettet.

Det kan bli snaut med tid til forsvarlig utredning slik at forslagene kan behandles av kommunestyret allerede 7. februar 2019. Rådmannen mener samtidig at mange enheter er helt avhengig av tidlige styringssignaler med tanke på rekruttering av personell og planlegging av sin virksomhet, eksempelvis skole og barnehage. Pleie og omsorg er også en stor enhet som trenger tid for å tilpasse sin virksomhet.

Flere av tiltakene vil påvirke ansatte i stor grad. Det kan ikke utelukkes at endringene, spesielt innen pleie og omsorg, kan føre til behov for oppsigelser av overtallige ansatte eller av ansatte som ikke har nødvendig fagkompetanse til å fylle andre stillinger. Det gjelder klare krav i arbeidsmiljølov og tariffavtaler om hvordan slik nedbemanning skal skje. Slike prosesser kan også ta en del tid og krever betydelige ledelses ressurser.

Konklusjon

Rådmannens «løypemelding» om arbeidet med innsparingstiltak tas til orientering.

Annonse

Forslag til vedtak

Tilbakemelding om arbeidet med tilpassing av driftsbudsjettet tas til orientering.

SirdalMedia gjengir her rådmannens skriv til politikerne i kommunestyret som skal behandle saken neste torsdag, 24.januar. Torsdag denne uken skal formannskapet behandle saken. Vi synes dette er så viktig sak for kommunen, at vi føler det er riktig å gjengi hele saken.

Bakgrunn

Kommunestyret fattet den 13. desember 2018 sak 18/157 følgende vedtak:

«Rådmannens sitt forslag med følgende tillegg/endringer:

 1. Budsjettforslaget følger ikke opp Samfunnsplanens målsetninger for reduksjon av netto driftsutgifter («skal i planperioden reduseres til et nivå lik gjennomsnittet i egen kommunegruppe (K16))» eller brutto («minst 5%») og netto («minst 3%) driftsresultat. Disse målsetningene er sentrale for kommunens utvikling. Rådmannens forslag vedtas, men med forutsetning om at økningen av driftsutgiftene fra budsjettet for 2018 begrenses til 6%.
 2. Rådmannen legger fram sak til kommunestyres møte i februar 2019 med forslag om hvordan reduksjonen skal tas.
 3. Reduksjonen forutsettes tatt på områder hvor kommunen ifølge den framlagte KOSTRA- analysen har høye utgifter i forhold til sammenlignbare kommuner.
 4. Det aksepteres ikke at reduksjonen skjer ved reduksjon av Sirdalsgoder.

Med dette gjelder det også at punkt 5 (Konsesjonskraft Sirdalstariffen) i rådmannens forslag fjernes.
1. Det aksepteres heller ikke at reduksjonen skjer ved å ta bort investeringer som finansieres av

kraftfondet og som derfor belastes driftsbudsjettet.

6. På møtet i februar skal det også legges fram en plan for hvordan det videre arbeidet med bedring av kommunens driftsresultat skal gjøres.

+
Fotballhall/Flerbrukshall prosjekteres i 2019 og bygges i 2020.

Post: ombygging og utvidelse av styrkerom på 1,5 mill 2019 flyttes til Fotballhall/Flerbrukshall 2019.

Det skal bygges en nierhall, med treningsstudio.
Plassering avgjøres i egen sak fremlagt for politisk behandling i mars 2019. Drift av hall-treningsstudio delfinansieres gjennom årskort treningsstudio. Det hentes inn prosjektutvikler som rapporterer til byggestyret.

Det etableres et byggestyre med:

Ordfører/eventuelt varaordfører
2 representanter fra kommunestyre (foreslår representantene Grimsby V og Biktjørn AP) 1 representant fra idrettslaget
1 representant fra administrasjonen (rådmann)
1 representant fra SVGS

1 mill. skal hentes fra sponsorstøtte og grunnmuren Byggestyret har ansvar for fremdrift og bygging Fotballhall ferdigstilles i 2010

Begrunnelse
Dette er et svært viktig prosjekt i Sirdal. Over 200 brukere på fotballen. I tillegg vil det være en svært viktig investering for Sirdal videregående skole. Det er gitt klare lovnader om bygging av hall med oppstart i 2017. Vi har et ansvar som folkevalgte å overholde politiske vedtak.
Det kan gjøres betydelig kostnadsbesparelser knyttet til å jobbe med sponsorstøtte og bygge «grunnmuren» som et bidrag fra innbyggerne. Videre utløser prosjektet spillemidler på 6-7 mill, kroner samt at merverdiavgift tilbakebetales med 6-7 mill. kroner.

Det må jobbes med å flytte treningsplasser fra treningsstudio i Sentralverkstedet Sira-Kvina, treningsstudio i Sirdalsheimen og kulturhuset. Samlokaliseres dette i et nytt trivelig treningsstudio gir dette i tillegg en møteplass i Sirdal.»

Forskjellen mellom kommunestyrets budsjettvedtak og rådmannens forslag er ca. 13 millioner kroner fordelt på 11 millioner kroner lavere driftsramme til enhetene og ca. 2 millioner kroner knyttet til manglende justering av «Sirdalstariff – næring» i takt med økte kraftpriser.

Det har gått kort tid siden kommunestyrets vedtak. Innsparingsbehovet er stort og flere tiltak krever forsvarlig utredning. Videre må spilleregler knyttet til arbeidsmiljølov og hovedavtalen følges med tanke på informasjon og drøfting. Denne saken vil derfor ikke inneholde detaljerte forslag til endringer med tilhørende konsekvensutredning i budsjettet for 2019 og resten av økonomiplanperioden. Rådmannen vil kort skissere aktuelle punkter/tiltak som vurderes som aktuelle reduksjoner/innsparinger enten form av reduserte utgifter eller økte inntekter:

Kortsiktige tiltak – 2019:

 •  Stenge en sykehjemsavdeling på Sirdalsheimen – 8-10 plasser med nettokostnad 1

million kroner per plass.
Antatt innsparing 5,0-7,0 millioner kroner årlig etter at hjemmebasert omsorg er noe styrket. Bemanningen i pleie og omsorg må tilpasses tilsvarende reduksjonen i institusjonsplasser og være i tråd med kompetansebehov i tjenestene.

 •  Redusere bruk av vikarer innen pleie og omsorg, barnehage, skole og administrasjonen ved fravær og vakanser sett opp mot kravet til forsvarlig bemanning og barne-/elevtall, belegg på institusjon og brukere i tjenestene.
 •  Redusere antall stillinger i skole, barnehage, administrasjon og bygg/eiendom ved ledighet i stilling enten permanent eller midlertidig. Forventet effekt 2-4 årsverk: 1,2- 2,5 millioner kroner årlig.
 •  Øke foreldrebetaling til kommunale barnehager til statlig makspris på 2.900,- kr/full pris mot dagens kommunale sats 1.700,- kr mnd. Forventet økt inntekt ca. 1,0 million kroner årlig. Endring bør tidligst skje fra august 2019 = 5/12 virkning i 2019.
 •  Øke foreldrebetaling i SFO til nivå for tilsvarende kommuner som Sirdal.
 •  Gjennomgå renholdsplaner i kommunale bygg med tanke på økonomisk reduksjon,

men fortsatt krav til forsvarlig renhold.

 •  Vurdere flytting av barnehageavdeling fra Monan til hovedbygg.
 •  Kutte ut ordningen med skolefrukt.
 •  Endre frikjøpsordning for hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til minstenorm i

avtaleverket. Effekt ca. 0,3 millioner kroner.

 •  Kvalitetssikring av eksisterende budsjett for å finne mulig avvik inntekter og utgifter.

Mulig effekt: 1,0 million kroner.

 •  Redusere bruken av utdanningspermisjoner med lønn. Effekt størst over litt tid.
 •  Kutte seniorpolitiske tiltak for kommunalt ansatte over 62 år fra 8/2-19. Vil gjelde

nye avtaler eller når eksisterende inngåtte avtaler går ut. Tiltaket må også ses i sammenheng med pensjonsreformen.
Forventet innsparing/gevinst: 0,2-0,5 millioner kroner.

 •  Kutte lokale lønnstillegg etter 15 og 20 år til kommunalt ansatte fra 8/2-19.
  Ansatte som allerede har fått tilleggene vil ikke miste disse, men nye som oppnår slik tjenestetid vil ikke automatisk få dem. Antatt effekt: 0,15-0,3 millioner kroner år 1 etter endring.
 •  Gjennomgå KOSTRA-tall og rapportering for funksjon 120 administrasjon, styring og fellesfunksjoner med tanke på korrekt rapportering lik andre kommuner og for å få frem hva som legges til denne funksjonen i Sirdal. Det er aktuelt noe ekstern bistand til dette arbeidet.

Langsiktige tiltak – 2020 og videre:

 •  Utrede alternativ organisering av kommunal legevakt – samarbeid med andre

kommuner/sykehus. Ved siden av økonomiske sider ved dagens legevaktordning må også beredskap for innbyggere og fritidsinnbyggere, krav knyttet til KØH-senger på Sirdalsheimen, kompetansekrav til leger m.m. vurderes i en slik utredning.

 •  Utrede konkurranseutsetting av vaskerifunksjon ved Sirdalsheimen og innkjøp vs. leie av arbeidstøy i pleie og omsorg
 •  Utrede utskifting av flere kommunale kjøretøy til el-biler for å redusere driftskostnader og miljøutslipp.
 •  Gjennomføre selvkostprinsippet fullt ut innen plan- og byggesaker:
 •  Vurdere føring av kostnader til prosjektgjennomføring på prosjekter fremfor

driftsbudsjett. Det er litt ulik praksis fra enhet til enhet og prosjekt til prosjekt.

 •  ENØK i kommunale bygg – herunder å redusere arealbruken til kommunale tjenester.
 •  Endre dagens kommunale brøyteordning til private til for eksempel tilskudd ved svært

store brøytekostnader.

 •  Vurdere kommunens standard og praksis for brøyting av parkeringsplasser.
 •  Overføre finansiering av veilys langs fylkesvei fra kommunen til fylkeskommunen

slik ordningen er i mange andre kommuner på Agder.

 •  Evaluere og vurdere dagens ordning for stipend til skoleelever og studenter –

herunder krav til bosetting, jf. «rekrutteringstiltak» fra ulike universitets- og høgskolebyer.

 •  Vurdere deltakelse av lærere på skoleturer utenlands for ungdomsskoleelever. Antatt innsparing ca. 0,2 millioner kroner.
 •  Gjennomgå alle kommunens utleieavtaler for å sikre at husleie minst dekker kommunens utgifter til strøm, renhold o.l.
 •  Gjennomgå kommunale innkjøpsavtaler med tanke på overholdelse av anskaffelsesregler og for å utnytte avtaler best mulig økonomisk.
 •  Salg av kommunal eiendomsmasse.
 •  Gjennomgå alle «Sirdalsordninger», prinsippvedtak o.l. som påfører kommunen økte

utgifter utover lovkrav. Forventet innsparing: 1,0-2,0 millioner kroner.

Gjelder ikke «Sirdalsgoder» på ansvarsområde 903 !

 •  Vurdere hvorvidt hver ledig stilling som blir ledig må besettes eller om stillingen kan

endres/trekkes inn.

 •  Framlegge og utarbeide gode oversikter over kommunale ansatte og stillinger med

informasjon om stillingsstørrelse, alder, forventet avgang for ulike stillingsgrupper

slik at nedbemanning kan skje styrt. Og at kompetanseutfordringer avdekkes tidlig.

 •  Gjennomgå lokale «lønnsstiger» og rekrutteringstiltak for kommunalt ansatte.

Ingen ansatte settes ned i lønn, men endringer vil gjelde ved nyansettelser.

Hjemmelsbakgrunn

Kommuneloven § 46 Kommuneplanens samfunnsdel Arbeidsmiljølov
Hovedavtale