Home>Kommunen>Krevende VA-løsninger for drift og vedlikehold
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.49.46-1.jpg
Kommunen Nyhet

Krevende VA-løsninger for drift og vedlikehold

  • Det er ressurskrevende å ha et forsvarlig nivå på oppfølging av drift/vedlikehold, nybygg/oppgradering og forvaltningsoppgaver innenfor VA-sektoren. Det krever at en har en bemanning som er tilpasset aktivitetsnivået, sier Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune.

Det er i dag 7.6 stillinger som belastes gebyrgrunnlaget. Dette er, spesielt på drift og vedlikeholdssiden, i grenseland i forhold til omfang og kompleksitet av tekniske anlegg som skal driftes og vedlikeholdes. Utvidelse av Handeland renseanlegg vil medføre at mer av driftsoperatørenes tid vil bli låst opp til drift av anlegget.

Ansvarsområdet for drift og vedlikehold og tekniske installasjoner er 66 km vannledninger, 70 km avløpsledninger, 9 vannbehandlingsanlegg, 3 avløpsrenseanlegg, 6 høydebasseng, 7 trykkøkningsstasjoner, 24 avløpspumpestasjoner og driftsovervåking av 38 private VA-anlegg.

Hensikten med en revisjon av hovedplanen er å oppdatere tiltaksplanene i henhold til hytteutbygging i Øvre Sirdal med ny dimensjonering av VA-anleggene. Den reviderte planen har som hovedhensikt å få fram teknisk hovedstruktur i tråd med kommuneplanens arealdisponering, dimensjonering av anlegg og en tiltaksliste med rekkefølge for utbygging.

Hovedplanens tiltaksliste for 2017 viste et samlet behov for investeringer på VA-sektoren på 227 millioner kroner. Revisjon av hovedplanen har redusert investeringene med 100 millioner kroner til 127 millioner kroner. Smartere løsninger, endrede løsninger og tiltak som det ikke er behov for, er årsaken til reduksjonen.

Gebyrutviklingen

Annonse

Gebyrutviklingen viser en relativt stor økning i avløpsgebyret fra 2020. Årsavgiften i 2019 er 3.146 kroner for vann og 4.371 kroner for avløp. I 2020 vil avløp øke til 5.713 kroner i året, mens det to år senere er oppe i hele 7.644 kroner i årsavgift.

Økningen på årsgebyrene kan reduseres ved å for eksempel øke tilkoblingsavgiftene. Dette vil en komme tilbake til.

Fordelingen mellom årsavgifter og tilknytningsavgifter blir nok et hett politisk diskusjonstema. Utredningen viser til at det ikke kan skilles mellom fastboende og fritidsboliger. Og det er lik årsavgift for alle i kommunen.

Sterk hyttebygging

Planhorisonten for hovedplan VA er satt til år 2047 som er 30 år fram i tid ut fra prognoser for hyttebygging og levetid for tekniske anlegg. For hovedledninger kan levetiden være 50-100 år og det er da naturlig å se noe lengre fram i tid enn kommuneplanens tidshorisont.

Handeland Renseanlegg dimensjoneres for 80 nye hytteabonnenter i året. I dag er det 2.135 abonnenter, fastboende og fritidsboliger, tilknyttet kommunens vann og avløp. Økningen utgjør 2.605 hytter, det er en byggeaktivitet på 80 hytter pr år og det tilsvarer 2.605 hytter i 33 år framover. Totalt vil en komme opp i 4.740 abonnenter. Om lag femti prosent av dagens fritidsboliger (4.500 totalt) er ikke tilknyttet kommunens VA-anlegg.

Delfinansiering

Kommunestyret har tidligere vedtatt å gå inn med en delfinansiering av ledningsanlegg med 50 prosent av kostnadene knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold.

Følgende anlegg gjenstår å utføre:

  • Vannledning fra Ådneram Hovedbasseng til Ådneram Fjellgrend, gjelder 243 fritidsboliger.
  • VA-anlegg til Ådneram Nord – Langebakk med 1.4 km ledning og vannpumpestasjon.
  • VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevannet og eventuelt videre til Donsen..

Det er i revidert hovedplan lagt til grunn at de tre anleggene gis en frist på et år for igangsettelse etter at hovedplanen er vedtatt. Det vil ventelig skje i februar. Med igangsettelse mener en i denne sammenheng fysisk påbegynt arbeid i terrenget. Hvis ikke anleggene igangsettes innenfor denne fristen, faller delfinansiering bort. Dette vil sette fokus på tiltakene og gi avklaring om anleggene skal bygges.

Utfordringene ellers i kommunen er at Tonstad vannverk har betydelige vannlekkasjer. Det må utbedres. På Tonstad er det 329 abonnenter som er tilknyttet vannverket med 850 personer.

Investeringer til Tjomlid, Rekevik og Josdal er tatt ut av hovedplanen og det skyldes at fastboende i disse områdene ikke er interessert i å bli tilknyttet kommunens VA-anlegg. Så er det en utfordring med Ertsmyra, hva som vil skje der når næringsområdet er utbygd. Hvilke industri som kommer og hvilke behov for vannforsyning det er.

Puslespillet med revisjon av hovedplanen for kommunens VA-anlegg er utført. Investeringer går etter selvkostprinsippet. Så får en pusle videre med ledningsnettet, opp- og omdisponeringer, nye pumpestasjoner, store og små bassenger sammen med en riktig kapasitet, som skal fungere 365 dager i året 24 timer i døgnet. Utfordringene i Øvre Sirdal er store og kompliserte.

Foto: Renseanlegget på Handeland er utvidet og ferdigstilles denne våren.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.51.15.jpg

Renseanlegget er dimensjonert for 30 år framover.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-01-08 12.32.57.png

Vann og avløp fra Sinnes til Handeland