Home>Kommunen>Tre anlegg må starte i år – ellers bortfaller støtte
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-05 12.49.46-1.jpg
Kommunen Nyhet

Tre anlegg må starte i år – ellers bortfaller støtte

Hovedplanen for vann og avløp ble vedtatt i Sirdal kommunestyre torsdag med 13 mot seks stemmer (ap). Kostnadsfordeling i delfinansierte utbyggingsprosjekter oppheves for fritidsbebyggelse. Prosjekter vedtatt i hovedplanen fra 2012 gis frist til 1.januar 2020 for oppstart av utførelse.

Tre prosjekter gis muligheter for igangsetting dette året for å få 50 prosent delfinansiering av kommunen knyttet til opprydding av eksisterende avløpsforhold.

.

Følgende anlegg gjenstår å utføre:

  • Vannledning fra Ådneram Hovedbasseng til Ådneram Fjellgrend, gjelder 243 fritidsboliger.
  • VA-anlegg til Ådneram Nord – Langebakk med 1.4 km ledning og vannpumpestasjon.
  • VA-anlegg fra Flesebekk til Raudevannet og eventuelt videre til Donsen.

Det er i revidert hovedplan lagt til grunn at de tre anleggene gis en frist til 1.januar 2020 for igangsettelse etter at hovedplanen er vedtatt. Med igangsettelse mener en i denne sammenheng fysisk påbegynt arbeid i terrenget. Hvis ikke anleggene igangsettes innenfor denne fristen, faller delfinansiering bort. Dette vil sette fokus på tiltakene og gi avklaring om anleggene skal bygges.

Annonse

Det er i dag 7.6 stillinger som belastes gebyrgrunnlaget. Dette er, spesielt på drift og vedlikeholdssiden, i grenseland i forhold til omfang og kompleksitet av tekniske anlegg som skal driftes og vedlikeholdes. Utvidelse av Handeland renseanlegg vil medføre at mer av driftsoperatørenes tid vil bli låst opp til drift av anlegget.

Ansvarsområdet for drift og vedlikehold og tekniske installasjoner er 66 km vannledninger, 70 km avløpsledninger, 9 vannbehandlingsanlegg, 3 avløpsrenseanlegg, 6 høydebasseng, 7 trykkøkningsstasjoner, 24 avløpspumpestasjoner og driftsovervåking av 38 private VA-anlegg.

Hensikten med en revisjon av hovedplanen er å oppdatere tiltaksplanene i henhold til hytteutbygging i Øvre Sirdal med ny dimensjonering av VA-anleggene. Den reviderte planen har som hovedhensikt å få fram teknisk hovedstruktur i tråd med kommuneplanens arealdisponering, dimensjonering av anlegg og en tiltaksliste med rekkefølge for utbygging.

Hovedplanens tiltaksliste for 2017 viste et samlet behov for investeringer på VA-sektoren på 227 millioner kroner. Revisjon av hovedplanen har redusert investeringene med 100 millioner kroner til 127 millioner kroner. Smartere løsninger, endrede løsninger og tiltak som det ikke er behov for, er årsaken til reduksjonen.

Gebyrutviklingen

Gebyrutviklingen viser en relativt stor økning i avløpsgebyret fra 2020. Årsavgiften i 2019 er 3.146 kroner for vann og 4.371 kroner for avløp. I 2020 vil avløp øke til 5.713 kroner i året, mens det to år senere er oppe i hele 7.644 kroner i årsavgift.

Økningen på årsgebyrene kan reduseres ved å for eksempel øke tilkoblingsavgiftene. Dette vil en komme tilbake til.

Fordelingen mellom årsavgifter og tilknytningsavgifter blir nok et hett politisk diskusjonstema. Utredningen viser til at det ikke kan skilles mellom fastboende og fritidsboliger. Og det er lik årsavgift for alle i kommunen.

Sterk hyttebygging

Planhorisonten for hovedplan VA er satt til år 2047 som er 30 år fram i tid ut fra prognoser for hyttebygging og levetid for tekniske anlegg. For hovedledninger kan levetiden være 50-100 år og det er da naturlig å se noe lengre fram i tid enn kommuneplanens tidshorisont.

Handeland Renseanlegg dimensjoneres for 80 nye hytteabonnenter i året. I dag er det 2.135 abonnenter, fastboende og fritidsboliger, tilknyttet kommunens vann og avløp. Økningen utgjør 2.605 hytter, det er en byggeaktivitet på 80 hytter pr år og det tilsvarer 2.605 hytter i 33 år framover. Totalt vil en komme opp i 4.740 abonnenter. Om lag femti prosent av dagens fritidsboliger (4.500 totalt) er ikke tilknyttet kommunens VA-anlegg.

Puslespillet med revisjon av hovedplanen for kommunens VA-anlegg er utført. Investeringer går etter selvkostprinsippet. Så får en pusle videre med ledningsnettet, opp- og omdisponeringer, nye pumpestasjoner, store og små bassenger sammen med en riktig kapasitet, som skal fungere 365 dager i året 24 timer i døgnet. Utfordringene i Øvre Sirdal er store og kompliserte.

Foto: Renseanlegget på Handeland er utvidet og ferdigstilles denne våren.