Home>Front>Bruk av droner må inn i turistkart
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-11 13.47.34.jpg
Front Nyhet

Bruk av droner må inn i turistkart

 • Det går mot totalforbud av droner i verneområder. Kjerag og Frafjordheiane er og vil bli et verneområde for bruk av droner, sier Guro Sødergren, verneområdeforvalter i Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR).

Å benytte droner på Kjerag er forbudt. Miljødirektoratet jobber nå med nye regler for verneområder. Det er imidlertid mulig å søke om dispensasjon hvis det er helt spesielle ønsker om droneopptak.

 • Verneområder er komplisert for turistene, hva som er lovlig og ikke lovlig. I framtiden må vi få turistkart som viser hvor og når det er lovlig å bruke droner til fotografering og filming, sier Bente Løvold, seksjonssjef for ubemannet luftfart i Luftfartstilsynet.
 • Å henvise til flere karttyper er ikke veien å gå. Det er for tungvint. Vi må gjøre det enklere.

Opinion hadde en kartlegging for bransjeorganisasjonene som viser at det er 450.000 droner i landet vårt, med smått og stort. 6.400 droner er registrert for næring og nytte.

 • Jeg er imponert over at det ikke har blitt noen personskader i landet etter alle dronene som er i bruk, fortsetter Løvold, som viser til alt det positive som følger med profesjonelle brukere.

Brann og redning bruker det aktivt daglig. Sender opp droner for å få oversikt over brann. Eller sender en liten drone inn i brannen for å få oversikt. Noen steder sendes droner med kraftig lys opp til hjelp i redningen. I leteaksjoner brukes det også.

Et norsk selskap har nettopp fått en kontrakt der de skal følge utslipp fra båter til havs med drone.

– Prøving og feiling vil vi se mye til framover. Om noen år vil en drone male huset ditt. Risikofullt arbeid blir erstattet med disse maskinene. Titting over gjerdene og på terrassene må det bli slutt på, sier Løvold.

Annonse

Droner kan være til stor irritasjon for de som oppsøker naturen for å finne fred og ro. Samme som snøscooter og helikopter er det til stor sjenanse. Profesjonelle dronebrukere har imidlertid stor hjelp av dette ”leketøyet” til kommersiell bruk. Geologer bruker det titt og ofte for å befare ras, sprekker i fjell og annen form for befaring. Tidligere måtte en bruke helikopter, men nå kan en drone utføre jobben, mer miljøvennlig og enklere. Ved leteaksjoner blir det også brukt, det er derfor mye positivt med dronene, bare det blir brukt profesjonelt.

Miljødirektoratet jobber med nye forskrifter for ubemannet luftfart, som det heter på fagspråket. Luftfartstilsynet har allerede kommet langt med forskrifter for hobbybrukere. For å kunne ta betalt for denne tjenesten kreves det nødvendig kompetanse og nettkurs som må gjennomgås for å få nødvendige sertifikater. Datatilsynet ivaretar personopplysninger for både hobbybrukere og profesjonelle aktører.

Fem hovedregler fra Luftfartstilsynet:

 1. Du skal alltid kunne se dronen, kun fly i dagslys og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.
 2. Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.
 3. Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.
 4. Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.
 5. Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Generelt om droner fra Datatilsynet

Bruk av droner blir stadig mer vanlig. De blir brukt av både private hobbyflygere og profesjonelle aktører. Dersom dronene er utstyrt med kamera kan de samle inn personopplysninger. Det er da viktig å kjenne til regelverket slik at ikke bruken av dronen blir ulovlig.

Det er den som bruker dronen som er ansvarlig for å holde seg informert om hvilke regler som til enhver tid gjelder for din dronebruk. Dersom du ikke overholder gjeldene regelverk, kan det medføre både bøter og andre sanksjoner.

Datatilsynet anbefaler derfor at du bruker informasjonen på både våre og Luftfartstilsynets nettsider til å gjøre deg kjent med hvilke krav som gjelder.

Droner og personvern

De aller fleste droner er utstyrt med kamera eller andre sensorer som kan brukes på svært invaderende måter. Du må derfor alltid respektere andre menneskers privatliv og følge personvernregelverket hvis du samler inn personopplysninger når du flyr.

Personopplysningsloven har ikke egne regler om filming eller fotografering med droner.

Innsamling av personopplysninger fra droner faller derfor inn under de generelle reglene om behandling av personopplysninger i loven.

Generelle anbefalinger

 • Minimer innsamling av informasjon (bilder/film) hvor mennesker eller andre objekter kan identifiseres. Det kan for eksempel gjøres ved å fly droner der det ikke er andre personer tilstede, eller ved å ta i bruk personvernvennlige systemer som sladding av bilder, fravær av opptaksfunksjon og automatisk sletting av informasjon du ikke trenger.
 • Vær synlig når du bruker droner! Gi informasjon på eget initiativ til personer i nærheten av der du flyr.
 • Ikke bruk bilder eller informasjon fra dronen til andre formål enn det informasjonen opprinnelig var samlet inn for.
 • Sørg for at informasjon du samler inn sikres på en tilstrekkelig måte. Dette innebærer at du må vurdere sikkerheten i programvaren du bruker i dronen og styringssystemet, i tillegg til sikkerheten der du oppbevarer informasjonen etter flyving. Informasjon skal bare være tilgengelig for de som har behov for den!
 • Hvis du samler inn informasjon på vegne av en kunde eller oppdragsgiver – sørg for at dere har klare avtaler for hvem som eier informasjonen og hvordan informasjonen skal behandles av de involverte partene.

Merking av droner og registering av fly-operasjoner

Per i dag eksisterer det ikke noe offentlig register hvor droneoperatører er pålagt å registrere når og hvor de skal fly med drone.

Alle ubemannede luftfartøyer skal imidlertid være merket med operatørens navn og telefonnummer, eller med identifikasjonsnummer som tildeles av Luftfartstilsynet. Dette følger av Luftfartstilsynets regelverk. På Luftfartstilsynets nettsider finnes også en liste over alle godkjente droneoperatører i Norge.

Hva kan du gjøre hvis du ser en ukjent drone?

Dersom du ser en drone og lurer på om du den samler inn informasjon om deg og hva informasjonen eventuelt skal brukes til, anbefaler vi at du spør føreren av dronen direkte.

Dersom du ikke ser føreren av fartøyet, eller de ikke blir enige, kan du ta kontakt med politiet og eventuelt rapportere føreren/hendelsen.