Home>Nyhet>Nullslippskjøretøy må betale
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Nullslippskjøretøy må betale

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag enstemmig at nullslippskjøretøy skal betale 50 prosent av taksten for vanlige biler for å passere Øvstabøbommen på fylkesvei 45. I tillegg vil det bli dyrere å passere med vanlig bil etter takstøkning.

Omlegging av takst- og rabattsystemet på fylkesvei 45 er tidligere blitt behandlet i de to kommunestyrene. Da ønsket både Sirdal og Gjesdal å beholde dagens system. Nå snur begge, fra forskudd til etterbetaling.

Fylkestinget i Rogaland vedtok 12. juni i 2018 å legge fram nytt forslag til takster i Finnfast-prosjektet og Gjesdal-prosjektet som kommunene må behandle på nytt. Det ble også foreslått å innføre bompengeavgift for nullslippskjøretøyene i takstgruppe 1, i tråd med Stortingsvedtaket.

Nullslippskjøretøy i første halvår 2018 utgjorde cirka 2.5 prosent av inntektene ved Øvstabøbommen.

Datasystemet som registrerer og priser passeringene gjennom bomstasjonene i Norge blir byttet ut i år. Det nye systemet håndterer ikke forskuddsbetaling mot rabatt. Omleggingen skjer 1. august.

Annonse

Beregninger viser at omleggingen til nytt system skal gi omtrent samme bompengeinntekter til selskapet som i dag.

Takstgruppe 1: Kjøretøy med totalvekt til og med 3.500 kg.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med totalvekt fra 3.501 kg.

Statens Vegvesen har registrert et lokalt ønske om å verne lokale storbrukere ved omlegging til nytt takst- og rabattsystem. Det blir derfor foreslått at det innføres et passeringstak på 15 passeringer per måned for takstgruppe 1, mens takstgruppe 2 ikke får passeringstak. Grunnen til at passeringstak for takstgruppe 2 ikke blir foreslått, er at taksten for denne kjøretøygruppen må økes fra 79 kroner til 1.875 kroner, om de skal ha et tak på 15 passeringer.

I finansieringen av fylkesvei 45 er det lagt til grunn en prisjustering av bompengetaksten med veksten i konsumprisindeksen. Prisvekst fra forrige justering i juli 2011 til november 2018 utgjør 17.9 prosent. Dermed blir nye takster:

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-01-14 14.55.07.png

Arkivfoto: Nytt takst- og rabattsystem ved Øvstabøbommen.