Home>Kommunen>Utsatte revisjonssaker for Sira-Kvina
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-02-07 21.24.49.png
Kommunen Nyhet

Utsatte revisjonssaker for Sira-Kvina

Sirdal kommunestyre utsatte torsdag to revisjonssaker som angår konsesjonsvilkårene for Sira-Kvina Kraftselskap. Formannskapet skal sammen med energiutvalget ha et felles møte med ledelsen i Sira-Kvina før kommentarene oversendes til Olje- og Energidepartementet.

Forslag til vedtak i saken om revisjon av konsesjonsvilkår for Sira-Kvina kraftselskap er følgende:

Sirdal kommune ber OED stille vilkår som sikrer at S-Kk sitt hovedkontor, administrasjon og støttefunksjoner fortsatt skal være lokalisert til Tonstad.

Sirdal kommune ber OED stille krav om etablering av minstevannføring i Skreå fra Ytre Skreåvatn.

Sirdal kommune ber OED stille vilkår om å utbedre kanalen mellom Sirdalsvannet og Lundevannet, slik at den tar unna driftsvannføring fra Tonstad kraftverk, Finså kraftverk, overføring av vann fra Kvina og økt nedbør med klimapåslag.

Annonse

Sirdal kommune ber OED opprettholde HRV på 49,5 moh. for Sirdalsvannet av hensyn til samfunnssikkerhet ved flom, og for videre utvikling av kommunesenteret på Tonstad.

Den andre saken om søknad om overføring av Knabeåna og Solliåna til Siravassdraget – Merknad til NVEs innstilling til OED :

Bakgrunn fra rådmannen: NVE anbefaler at Sira-Kvina kraftselskap (SKk) gis tillatelse til utbyggingsplanene for overføring av Knabeåna og Solliåna til Homstølvannet. Fra Homstølvannet overføres vannet til Sirdalsvannet og Siravassdraget. Gjennom denne overføringen vil vannet gi økt kraftproduksjon i Tonstad kraftverk og i Åna-Sira kraftverk. Samlet kraftproduksjon er estimert til omlag 100 GWh.

Saken er nå sendt over til Olje- og energidirektoratet (OED), som har sendt NVEs innstilling på høring. Sirdal kommune har fått utsatt høringsfristen til 8. februar.

Slik rådmannen vurderer denne saken, er det kun hensynet til økt flomfare i Siravassdraget som kommenteres.

Forslag til vedtak: Sirdal kommune ber OED stille nødvendige vilkår for å hindre at overføringen av Knabeåna og Solliåna forverrer flomforholdene i Siravassdraget.

Foto: Ordfører Thor Jørgen Tjørhom og formannskapet og energiutvalget skal ha felles møte med Sira-Kvina Kraftselskap om disse sakene før merknader sendes OED.