Home>Front>Mer hjemmebasert omsorgstjeneste
Front Kommunen Nyhet

Mer hjemmebasert omsorgstjeneste

Etter en lang debatt i Sirdal kommunestyre torsdag ble det vedtatt med 13 mot 6 (ap) stemmer at rådmannen får fullmakt til å iverksette en prosess for reduksjon av antall institusjonsplasser, samt dreining av personellressurser fra institusjonstjeneste til hjemmebasert omsorg (herunder dagsentere).

Vedtaket kommer som følge av politikernes ønske om å redusere budsjettet med 13 millioner kroner for 2019. Forslag til løsning legges fram for kommunestyret 13. juni. Eventuelle endringer skal iverksettes fra 1. september.

De siste fem årene har kommunen hatt gjennomsnittlig 11 ledige institusjonsplasser. Seks for langtidsplasser og fem for korttidsplasser. Ifølge rådmannens opplysninger koster hjemmebasert omsorg 188.000 kroner i året, mens en institusjonsplass koster 1.224.000 kroner. I tillegg har kommunen 32 omsorgsboliger i tilknytning til institusjonsplassene.

Dersom rådmannen kommer fram til en løsning med endring fra institusjonsplass til mer hjemmebasert, vil fem langtidsplasser og fem korttidsplasser bli redusert. Da vil gjenværende kapasitet være 26 langtidsplasser og fem korttidsplasser.

Arbeiderpartiet ville beholde dagens ordning. De vil samtidig starte en prosess for å dimensjonere fremtidens pleie og omsorgstilbud, hvor en setter brukerne i sentrum og ikke innsparingstiltak for budsjettåret 2019.

Annonse

Mange ansatte fra Sirdalsheimen hadde møtt opp for å følge debatten omkring mindre institusjon og mer hjemmebasert omsorgstjeneste. Dette kan påvirke deres hverdag og rådmannen skal blant annet ha møter med de tillitsvalgte.

Forandring møter motstand

  • All forandring møter motstand, det vet vi av erfaring, sa Lars Audun Fodstad (sp). Vi skal ikke låse oss til en bestemt løsning, før vi ser utredningen. Virkeligheten endrer seg og da må en akseptere midlertidig tilpasning og se hvordan det løser seg på sikt. Han ønsker utredning med ulike løsninger, så får en se konsekvensene.

Alle politikerne var enige om at Sirdal har et fantastisk omsorgstilbud til innbyggerne og spesielt til de eldre. Tjenesten ligger langt over sammenlignende kommuner. Alle var også enig om at de ansatte gjør en meget god jobb.

Noen var fortvilet over at kommunen var blitt så fattig at de muligens må legge ned omsorgsarbeidsplasser for å få budsjettet til å gå i hop.

Dette ble sterkt imøtegått. Solbjørg Tjørhom (krf) mente kommunen har en veldig god tjeneste og et godt tilbud. Jonny Liland (ap) mente kommunen måtte være mer menneskelig og han ønsket valgfrihet for brukerne. Han viste også til at det var 8-9 prosent sykefravær i denne sektoren nå.

Tomme rom

Siri Fidjeland (sp) mente at det ikke var god politikk å la en del rom stå tomme over lang tid. Dette er selvsagt også politikernes ansvar.

Egil Netland (krf) mente Arbeiderpartiet maler et unødvendig dystert bilde av denne saken. Når Kostra-analyser viser at vi driver dyrere enn andre kommuner må vi se på forutsetningene.

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom (sp) etterlyste en mer fleksibel tjeneste. Omorganisering av arbeidsressursene må vi se på slik at driften kan tilpasses dagens behov.

I samme møtet ble revidering av retningslinjene for helse- og omsorgstjenesten i kommunen vedtatt. Revideringen ble vedtatt med 13 mot 6 (ap) stemmer. Arbeiderpartiet ville fortsette med dagens ordning ved at klientutvalget behandler klager på lovpålagte tjenester før disse oversendes fylkesmannen.

Foto: Mange tilhørere fra Sirdalsheimen fulgte denne saken i kommunestyret torsdag.