Home>Front>Plassering av flerbrukshall
Front Kommunen

Plassering av flerbrukshall

Politikerne i Sirdal skal denne uken avgjøre tomtevalget for plassering av flerbrukshall. To utvalg skal behandle saken før formannskapet og kommunestyret avgjør det torsdag kveld.

I begrunnelsen for bygging av denne hallen har kommunestyret sagt at dette er et svært viktig prosjekt for Sirdal. Over 200 brukere deltar på fotball og i tillegg er det en svært viktig investering for Sirdal videregående skole.

Hallen dimensjoneres for 9´er-bane. Da kan denne hallen deles i to og det gir plass til to 7´er-baner (mål 50 x 30 meter). I tillegg kommer det sikkerhetssone på tre meter på langsidene. Det vil da være mulig å legge en 60 meters løpebane i hver sikkerhetssone. Hvis det i tillegg lages en grop for lengdehopp på kortsiden vil dette utløse ekstra spillemidler. Det er kalkulert med 6 -7 millioner kroner i spillemidler til dette prosjektet.

Med utgangspunkt i ovennevnte, vil det si at hallen vil få en dimensjonering eller ”fotavtrykk” på 84 x 60 meter. Plassering av garderober og treningsstudio er tenkt lagt der det er plass eller naturlig og inngår ikke i ”fotavtrykket”.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland foreslår at kommunestyret vedtar at ny flerbrukshall og treningsstudio legges til indre del av dagens gressbane og planlegges videre med sammenkobling med kulturhuset og idrettshall.

Annonse

Rådmannen skriver videre i sin vurdering av saken:

Flomproblematikk på kulturhusområdet

Området ved kulturhusområdet inkludert dagens kunstgressbane og hovedbane er utsatt for storflom. Det pågår nå utredning av flomsikringstiltak for området. Det er utarbeidet flomsonekart fra både Norconsult og NVE. NVEs flomsonekart viser et litt høyere vannstandsnivå enn Norconsults, ca. 0,2 meter. Flomsonekartene dimensjonerer for 200- årsflom med klimapåslag.

Det er noe usikkerhet knyttet til forutsetningene for flomsonekartene fordi disse avhenger av flere forhold som vannføring i Sira ved flom, overføring av vann fra andre vassdrag til Sira, dimensjonering av Sira på strekningene kulturhusområdet-Sirdalsvatnet og kanalen mellom Sirdalsvatnet og Lundevatnet og HRV-nivået i Sirdalsvatnet og Lundevatnet, frekvens for flommer og vannstandsnivåer m.m. Derfor kan kartene endre seg litt med ulike forutsetninger.

Det er nå gjennomført grunnundersøkelser med kjerneboring på kulturhusområdet for å finne ut forhold som det må tas hensyn til ved flom. Resultatene av prøvetaking er ikke klare enda. Kommunen vil i løpet av våren 2019 vite mer om flomproblematikken i området, hvilke tiltak som er nødvendige og hvilke tiltak som kan finansieres og gjennomføres innen rimelig tid.

Nye bygninger må oppfylle krav til sikkerhet mot flom. Dimensjonerende flom er 200- årsflom med klimapåslag. På kulturhusområdet kan det dette løses med en flomvoll mot elva. Alternativt kan også nye bygg sikres individuelt. For eksempel kan en flerbrukshall på dagens gressbane sikres med litt heving av grunnen i kombinasjon med bruk av «vanntett» betong og arrangementer for sikring av inngangsdører og kjøreporter ved flom. Dette må i så fall prosjekteres. Hvilke tiltak som må til er helt avhengig av hvilke andre tiltak som gjøres i eller langs Sira.

Det kan ta tid å få plass flomsikringstiltak tidsnok til at bygging av flerbrukshall kan skje allerede i 2020 om hele kulturhusområdet skal sikres før bygging av hallen. Det er derfor mest aktuelt å vurdere sikringstiltak av selve bygget i første omgang. Dette kan selvsagt endre seg om andre tiltak blir fremskyndet.

Økonomien for prosjektet


Det er samlet satt av 26 millioner kroner til flerbrukshall + 1,5 millioner kroner til treningsstudio i 2020 i økonomiplan 2019-2022. Rådmannen forstår dette slik at dette er kommunal egenandel og at spillemidler og tilskudd fra andre kommer i tillegg. Normalt inkluderer avsatte midler til investeringen også mva som refunderes og inngår i investeringsregnskapet. Kommunestyret må avklare om avsatte midler er inkludert mva eller om det skal komme i tillegg til kommunal bevilgning.

Spillemidler til fotballhall, garderober, treningsrom, løpebaner i sikringsone m.m gis som standardsatser utfra spilleflate og krav til lokaler. Spillemidler til en hall med 9`er bane får 6,5 millioner kroner uavhengig av byggekostnader. Hvert garderobesett utløser 0,5 millioner kroner osv.

Mulig bidrag fra andre aktører kan være i form av «kjøp av navn på hall» o.l.

Erfaringstall fra andre 9`er-baner som er bygd viser byggekostnader fra 22 millioner kroner og oppover. Fotballhaller har «falt» noe i pris på grunn av flere aktører som tilbyr såkalt «sandwich-haller». Dette er haller som består av reisverk/»skjelett» i stål som så kles med bygningsplater av metall som er fylt med isolasjon mellom platene. Denne typen haller er mer «standardiserte», men kan tilpasses omgivelsene noe. Dersom det skal bygges haller med limtredragere i bueløsning o.l. så vil nok dette bli vesentlig dyrere.

Sammenkobling av flerbrukshall og kulturhus med idrettshall vil kreve brannsikring i form av brannmur o.l. siden byggene vil henge sammen og ikke være skilt med sikkerhetssoner.

Per i dag er det sannsynlig at avsatte midler i økonomiplanen + spillemidler vil kunne rekke til realisering av en flerbrukshall.

Det er litt vanskelig å fastslå driftskostnader for en ny flerbrukshall og treningsrom siden ikke alle forhold er kjent. Ved å ta i bruk dagens gressbane som tomt for hall så frigjøres mannskapsressurser og økonomi brukt på gressbanen. En kan tenke seg at tilsvarende ressurser brukes på selve hallen. Det vil påløpe kostnader til renhold av nye arealer, forsikring og strøm. Det siste avhenger mye av valg av energikilde for oppvarming.

Per i dag vil rådmannen grovt anslå økte årlige driftskostnader til hallen med 0,5-1,0 million kroner (20 % renholdsstilling, strøm, forsikring, vedlikehold). Dette forholdet må utredes nærmere.

Foto: Indre del av gressbanen er den nye flerbrukshallen foreslått å ligge.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.05.png

Her ses de fire tomtealternativer for plassering av flerbrukshall.