Home>Friluft>Får ikke starte glampingtelt ved Hønetjødn
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Friluft Nyhet

Får ikke starte glampingtelt ved Hønetjødn

Julie Olsen (daglig leder i 50 prosent stilling i Sirdalsløyper) har søkt om å få starte med glampingteltleir ved Hønetjødn, hvor hun vil leie et areal av Anne Reidun Josdal Haugen på Haugen. Rådmannen er negativ til søknaden om dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord (planID 2016008) og ber om at søknaden blir avslått. Saken skal opp til behandling i teknikk, landbruk og miljø (TLM) tirsdag 9. april.

Rådmannen viser til plan og bygningsloven § 19-2 der det gis avslag om dispensasjon for arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord. Det vises også til negative uttalelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen.

Sirdal Næringsforening er svært positive til denne næringsetableringen. Etableringen inneholder absolutt alle av de elementer som etterspørres her i dalen, slik at vi kan få vekst i folketall og næringsliv. Julie Olsen, er en ung, nylig tilflyttet sirdøl, som er i gang med egen etablering av næringsvirksomhet innen natur- og friluftsliv med aktivitet som fremmer folkehelse, miljø og livsglede.

Etableringen er av beskjeden karakter, men åpner allikevel et nytt tilbud for allmenheten som vi ikke har andre steder i Sirdal.

Julie Olsen har søkt dispensasjon fra arealformål LNF i kommunedelplan Sirdal nord, for etablering av seks glampingtelt (med overnattingskapasitet på maks 12 senger). Glamping betyr ”glamorous camping”.

Annonse

Tiltaket er tenkt å være et helårstilbud med bestilling i forkant.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-02 15.41.26.png

I tilknytting til omsøkt tiltak er det behov for etablering av parkeringsplasser. Sommerparkeringsplasser er også planlagt plassert innenfor LNF-område, og vil kreve dispensasjon. Vinterparkeringsplasser er tiltenkt plassert på Monen på Sinnes (inngår i reguleringsplan for Djupedalen, planID 2008006).

I søknaden angis det at om det skal være nødvendig kan det tilbys transport for gjestene. Søker har inngått avtale med grunneier/rettighetshavere vedr. transport til og fra teltene både sommer og vinter. Dette med tanke på både gjester, og service/drift knyttet til tilbudet (servering av mat, rydding/utvask, tømming av toalett mm.)

I området går det en anleggsvei til Sira-Kvina kraftselskap sine anlegg. Veien er ikke brøytet om vinteren og blir brukt som skiløype (del av hovedløypenettet). Ellers er den stengt med bom, ca. 500 m sørøst fra foreslått plassering av sommerparkeringsplass.

I følge søknaden skal teltene plasseres på plattinger. Det vil ikke være noen permanente installasjoner, og teltene er derfor enkle å ta ned. Det vil være toalett til alle teltene (pacto-type). Det vil også være en vaskestasjon som vil være en pumpevask som kan stå uavhengig av ledninger osv. Den har 20 liter vannkanner som må fylles på. På vinteren må det fraktes vann opp i leiren, om sommeren skal Hønetjødn brukes som vannkilde. Telt skal varmes opp med ovner.

Som tilleggsopplysninger til søknaden angis det at en stor del av aktiviteter sommertid er tiltenkt å være naturbaserte vannaktiviteter som padling, bading, fisking, SUP brett mm.

Konklusjon

Rådmannen er svært positiv til etablering av ny næringsvirksomhet, som vil bidra til økt aktivitet og variert tjenestetilbud i Sirdal. Glamping syns å være en spennende friluftlivsbasert næringside, som kan ha positiv effekt når det gjelder folkehelse, livsglede, og generell opplevelse av naturen.

Samtidig mener rådmannen at foreslått plassering av tiltaket i utgangspunktet er uheldig, samt at selve etablering av virksomheten ikke burde skje via en dispensasjon.

Randsone til verneområder og andre viktige hensynssoner er ofte attraktive for reiselivsutvikling og oppføring av fritidsbebyggelse. Riktig (plan)prosess er her avgjørende for å kartlegge/vurdere aktuelle forhold, og ivareta ulike interesser på en optimal måte.

Rådmannen finner heller ikke at fordeler ved å gi dispensasjon, vil i dette tilfellet være større enn ulemper.

Etter en samlet vurdering finner rådmannen at det ikke bør gis dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord (planID 2016008) for etablering av glampingtelt ved Hønetjødn, Haugen.

Etter å ha lest kommunens, fylkeskommunens, fylkesmannens og viltreinnemnda for Setedalsområdets uttalelser, er det bare negativ lesning til dette tiltaket. Det gis lite håp til en ungdom å etablere seg i Sirdal med en friluftsaktivitet.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-02 16.20.12.png

Disse bildene viser hvordan en glampingleir ser ut.