Home>Front>Foreslår støtte til oppgraderinger
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Front Nyhet

Foreslår støtte til oppgraderinger

Det foreligger to søknader til Løypefondet. Sirdalsløyper SA er innstilt til å motta 400.000 kroner til forbedring av grunnarbeider i løypenettet og oppgradering av diverse sommerløyper/stier i områdene Fidjeland til Ousdal. Soleiknuten Hyttegrend innstilles med avslag til sitt prosjekt, til neste møte i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM).

Søknaden fra Sirdalsløyper SA gjelder behov for å forbedre grunnarbeidet i store deler av løypenettet, slik at en kan utføre løypepreparering mer effektivt og med mindre snø enn i dag. Dette gjelder for området Fidjeland-Haugen-Sinnes-Tjørhom-Ousdal. Det søkes om totalt 300.000 eks.mva i støtte fra løypefondet til dette prosjektet og følgende fordeling/budsjett mellom de ulike områdene er foreslått:

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-30 16.20.18.png

I tillegg ønsker Sirdalsløyper å remerke/skilte de turene de har ansvar for i forhold til plan for turstier og turveier (sommerløyper) som ble utarbeidet i samarbeid med kommunen i 2012. Mange av disse skiltene og merkingen har blitt ødelagt og er veldig slitt både av vær og vind, samt bruk.
Det er totalt 7 toppturer og 12 rundturer som det søkes midler til.

Soleiknuten Hyttegrend (Laila Helleberg) søker om støtte via løypefondet til opparbeidelse av ny skiløype (2,5km), lysanlegg til skiløype, 1 kulvert (1 kulvert i byggetrinn 2 også) og 1 skibro på Soleiknuten.
Skiløypa vil bli bundet sammen med hovedløypenettet til Sirdalsløyper SA ved Forsbergløypa fra Langetjønn – Sinnes Skule.
I følge søknaden planlegges det oppstart 1. mai 2019 for bygging av VVA-anlegg til Soleiknuten Hyttegrend, med ferdigstillelse av første byggetrinn september 2020.

Soleiknuten Hyttegrend søkte løypefondet om 3.170.000 kroner. Resten skulle finansieres med 50 prosent av Soleiknuten pluss 116 enheter x 5.000 kroner = 580.000 kroner. Et samlet budsjett på 7.5 millioner kroner.

Annonse

Ved årsskiftet hadde løypefondet 527.898 kroner til disposisjon.

En arbeidsgruppe mener at begge søknadene ligger innenfor gjeldende regelverk og sånn sett er berettiget midler fra løypefondet innenfor de gitte økonomiske rammene.

Gruppa mener likevel at søknaden fra Sirdalsløper SA bør prioriteres i denne omgang da dette er tiltak som er planlagt utført allerede sommeren 2019.

Når det gjelder utbygging av Soleiknuten hyttegrend er dette prosjektet i skrivende stund ikke påbegynt.

Foto: Daglig leder av Sirdalsløyper SA, Julie Olsen.