Home>Front>Glampingtelt i prøveperiode
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg
Front Nyhet

Glampingtelt i prøveperiode

Julie Olsen (daglig leder i 50 prosent stilling i Sirdalsløyper) fikk tirsdag lov å starte med glampingteltleir ved Hønetjødn, hvor hun vil leie et areal av Anne Reidun Josdal Haugen på Haugen.  Politikerne i utvalget teknikk, landbruk og miljø (TLM) vedtok med knappest mulig margin, fem mot fire å gi dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord (planID 2016008). Flertallsvedtaket (sb, v, h, a) var å gi en prøveperiode på fem år og evaluering etter tre år.

Mindretallet støttet rådmannens forslag til ikke å gi dispensasjon. Flertallets forslag må suppleres med følgende opplysninger før saken kan fremmes til ny behandling:

  1. Fagkyndig rapport angående flomfare iht. NVE Atlas ligger omsøkt område innenfor aktsomhetsområde for flom. Det må foreligge faglig vurdering som dokumenterer reel flomfare for området.
  2. Situasjonskart som viser plassering av teltene, samt informasjon om størrelse på telt / platting telt skal plasseres på.
  3. Beskrivelse av omfang av transportbehov.

Basert på oversendt informasjon vurderer rådmannen at omsøkte tiltak på vinterstid vil være avhengig av tillatelse iht. motorferdselloven (snøskuterkjøring). Dette må vurderes og behandles i egen sak.

  1. Dokumentasjon om sendt nabovarsel må suppleres.
  2. Det skal utarbeides retningslinjer for driftskonsept og dette skal omfatte punktene 1 – 4 (ovenfor) i saken. Prosjektet godkjennes som prøveperiode på fem år og skal evalueres etter tre år. Tiltaket er i tråd med Heiaplanen der det gis anledning til å drive med næring basert på opplevelsesnæring.

Under debatten var Øystein Tjørhom (h) forundret over at Viltreinnemnda ikke var negativ til dette næringsforslaget, mens kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen brukte villreinen mot dette prosjektet. Tjørhom ville heie fram initiativet til prosjektet. Han gikk for et tidsavgrenset forsøk.

Tor Sigve Vik (SB) hadde samme oppfatning som Tjørhom. Han syntes saksdokumentene var lite balansert fra administrasjonens side. Det aktuelle arealet ligger i det mest trafikkerte løypeområdet pluss mye snøscootertrafikk fra blant annet Sira-Kvina kraftselskap. Han mente utvalget burde være positive til en naturbasert næring som dette.

Annonse

Per Øyvind Grimsby (v) syntes det var en interessant sak. Han savnet en konseptskisse som forteller mer om driften og en faglig begrunnelse. Han ønsket næringen velkommen, og ville ha mer ekte opplevelse i kommunen.

Anita Haugen (sp) opplyste at det var felles jakt (elg, ryper og fiske) og beiterett i dette området for grunneiere på Haugen og i Fidjeland.

Rolf Marton Hompland (kr.f) syntes også det var et spennende konsept, men hadde vanskeligheter med å gå for dispensasjon og allerede uthule arealplanen for Sirdal Nord.

Inge Sigbjørn Biktjørn (a) syntes også det var et spennende og bra konsept som han ville støtte. Han ser utfordringene, men ville prøve og se hvordan det gikk.

Foto: Julie Olsen vil drive glamping ved Hønetjødn.