Home>Front>Prøv glampingtelt i en prøveperiode
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.42.54.png
Front Leder Nyhet

Prøv glampingtelt i en prøveperiode

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-04 16.46.38.png

Ansvarlig redaktør Leif Sirevåg

Etablering av glampingtelt ved Hønetjødn i Hønedalen har skapt engasjement. Julie Olsen har søkt om dispensasjon fra kommunedelplan Sirdal nord. Innstillingen fra rådmannen frarår å gi dispensasjon. Politikerne skal behandle saken tirsdag.

Sirdal kommune har i sin samfunnsplan ønske om å få flere etableringer og flere arbeidsplasser i kommunen. Og flere innbyggere. Etter å ha lest saksutredningen, må jeg bare beklage at den bærer preg av negativ innstilling til dette prosjektet. Dessverre.

Jeg har lest og lett etter positive signaler for dette prosjektet. Det mest positive finner jeg fra Villreinnemnda for Setesdalsområdet:

Tiltaksområde ligg delvis innanfor omsynssone bevaring naturmiljø (560) i kommunedelplanen, som er samanfallande med Nasjonalt Villreinområde etter

Annonse

Heiplanen. Villreininteressene skal tilleggas stor vekt i all arealforvaltning i denne sona.

Telta er i seg sjølv er ikkje problem i forhold til villrein. Auka aktivitet i området vil derimot kunne vera uheldig, og kva omfang dette vil kunne få er ukjend. Samstundes er

området alt i dag del av hovudskiløypenettet i Sirdal.

Det vil ikkje være noen permanente installasjonar. Telt er derfor enkle å ta ned.

Med bakgrunn i dette har villreinnemda ingen merknad til lokalitet. Me rår til at eit eventuelt løyve blir gitt med ei tidsavgrensing, til dømes to år. Ved ein eventuell ny

søknad må leiren evaluerast i forhold til bruk og potensiell påverknad på villreinen.

Konklusjonen her er at nemnda går inn for en prøveperiode på to år. Teltene er heller ikke noe problem i forhold til villreinen. Dette er positivt og viser en god innstilling til et nytt tiltak. Etter å ha snakket med grunneiere i området sier de det er sjelden man ser rein i dette området.

Tiltaksområde er planlagt innenfor hensynssone bevaring naturmiljø (560) i kommunedelplanen, som her er sammenfallende med Heiplanens hensynssone Nasjonalt Villreinområde.

Oppramsing av en del av de vurderinger som er gjort, og som kreves av tiltakshaver:

 • Byggeforbud innenfor 50 meters belte fra vann og vassdrag
 • Sommerparkeringsplasser innenfor LNF-område
 • Ikke mottatt nabovarsel
 • Glampingtelt likestilles med ny fritidsbebyggelse
 • Konsekvensutredning skal gjennomføres på relevant plannivå
 • Negativ påvirkning for biologisk mangfold
 • Privatiserende for området og dermed redusere verdien for friluftslivet
 • Glampingtelt er i strid med LNF-formål i kommunedelplanen
 • Trenger fagkyndig rapport vedrørende flomfare
 • Situasjonskart som viser plassering av teltene
 • Beskrivelse av omfang av transportbehov (snøscooterkjøring)

Fylkesmannens miljøavdeling fraråder at det gis dispensasjon for omsøkte tiltak. Omsøkte tiltak er, etter vår vurdering, svært uheldig av hensyn til villreinen og uansett ikke ønskelig innenfor nasjonalt villreinområde.

Dette harmonerer svært dårlig med den innstillingen som Viltreinnemnda har. De sier teltene ikke har betydning og foreslår to års prøve.

Fylkeskommunen bruker også villreinens interesser i sitt svar til kommunen. De mener det vil kunne ha uheldige konsekvenser for villreinen.

Lovverket mellom de ulike interessene i LNF-områder styres i hovedsak av lovverk, som jordloven, skogbruksloven, reindriftsloven, friluftsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven mv., og gjennom reguleringsplan etter plan og bygningsloven. Dette skal vi ha respekt for. Vi trenger ”trafikkregler”, men av og til blir det svært byråkratisk.

Julie Olsen hadde ingen mulighet til å medvirke i den lange planprosessen som kommunedelplan Sirdal nord brukte. Hun ble ansatt i halv stilling som leder for Sirdalsløyper i august 2018.

Hun har bakgrunn fra tre års utdannelse i Sogndal med bachelor innenfor friluftsliv. Derfor er dette innenfor hennes fagområde. Da hun kom til Sirdal i høst, oppdaget hun muligheten og ideen med å etablere en glampingteltleir.

Kommunen må ikke ”drepe” initiativ fra unge som vil etablere seg i kommunen. Sirdal trenger aktiviteter, sommer som vinter. De trenger flere etableringer. De trenger arbeidsplasser. Politikerne har snakket varmt om dette temaet i flere anledninger, nå har de sjansen til å vise at de ønsker arbeidsplasser. Nyetablering.

Jeg håper at politikerne er mer imøtekommende enn administrasjonens paragrafrytteri. Det kan ordnes med å kalle det prøveordning, midlertidig for en avgrenset periode. Eller det foretas litt grensejusteringer i forhold til søknaden.

Politikerne bør være positive. Hvem tenkte på glamping da kommundelplanen ble klubbet. Når lovene knebler utviklingen så mye som dette viser, er det på tide at kommunen starter prosessen med å lage næringsplan for GP-krysset. Kanskje kommer det andre ungdommer som har ideer og ser muligheter. Kommunen må være tilrettelegger slik at det er ledige arealer til formålene.

La oss få glampingtelt ved Hønetjødn. Midlertidig. Hvis noe går galt kan teltene rives på dagen. Der vil du føle at du er på ”heia”. Der kan du nyte naturen på nært hold, freden og roen. Soloppgang og solnedgang.