Home>Front>300 dekar næringsområde på Ertsmyra
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:DSC_0830.JPG
Front

300 dekar næringsområde på Ertsmyra

Reguleringsplan for Ertsmyran Næringsområde, øst for Tonstad sentrum, er nå klar for politisk behandling og offentlig ettersyn. Planen utgjør tilrettelegging av omkring 300 dekar for næringsarealer. Statnett og Agder Energi Nett sine energianlegg inngår i planområdet. Saken kommer opp i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) på tirsdag.

Det nye næringsarealet vil komme nord for dagens energianlegg. På Tonstadtippen legges det til rette for produksjonsanlegg for settefisk på cirka 11 dekar. Det planlegges at settefiskanlegget henter ut vann fra tilførseltunnellen til Tonstad kraftverk og utnytter deler av spillvarmeressursen fra Statnett sitt anlegg.

Både for næring og tjenesteyting gjelder at ved utbygging skal det ikke foretas terrengbearbeiding eller oppføring av bebyggelse som er synlig fra Tonstad

Tonstad Datapark ved Åge Breimoen, har sendt en merknad om at de håper det ikke blir for mye restriksjoner på bygg i høyden. Videre at bygg vil kunne komme godt over horisonten og blir synlige fra Tonstad sentrum. Tonstad Datapark skriver at de vil trenge mye gulvplass, muligens opp til 1.400.000 m2.

Rådmannen ser at reguleringsplanen har en begrensing som ikke imøtekommer aktørens ønske fullt ut. Samtidig har ikke rådmannen konkrete opplysninger som tilsier at hensynet til eksponering og silhuettvirkning bør vike.

Annonse

De økonomiske konsekvenser ved opparbeidelse av næringsarealene er ikke kjent. Kommunen må også bygge et høydebasseng for vannforsyning.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-02 10.53.10.png

Karttjenester som har utarbeidet planen skriver blant annet:

De nye næringsområdene i nordre del vil endre landskapet innenfor planområdet vesentlig. Næringsarealene representerer store arealer og vesentlige deler av dette forutsettes planer ut i større flater.Det legges til grunn at planlagte inngrep/utbygging ikke skal være synlig fra Tonstad-området.

Gjennomføring av planen vil innebære behov for betydelige nye sprengnings-/grunnarbeider, massehåndtering og transport. Først og fremst vil dette gjelde for opparbeiding av næringsarealet i nord.

Realisering av næringsvirksomheter på næringsområde i nord har potensiale for betydelig positive samfunnsmessige konsekvenser. Lokalt i form av arbeidsplasser og ringvirkninger. En eventuell utnyttelse av spillvarmeressursen fra Statnetts anlegg vil være samfunnsmessig positiv. Nærhet/tilgang til stabil leveranse av fornybar energi representerer en verdi som kan gjøre det interessant for større nasjonale/internasjonale etableringer i området.

Planen for Ertsmyran Næringsområde dekker et stort areal. Det er ulike typer naturfare innenfor området, primært i form av ras og flom. Det er gjort faglige vurderinger knyttet til rasrisiko der dette berører avsatte byggeområder, og relevante hensyn/krav er innarbeidet i planen. Ertsmyra transformatorstasjon, som i det vesentlige står ferdig og nye virksomheter som vil bli etablert innenfor de ulike næringsområdene i planen representerer / vil representere et betydelig omfang av installasjoner, bygninger og aktiviteter.

Planen legger til grunn at forhold knyttet til risiko og sårbarhet for energianleggene i området er ivaretatt av anleggseierne og således ligger utenfor dette planarbeidet. Når det gjelder risiko og sårbarhet for virksomheter som etableres innenfor avsatte næringsområder, vil dette i hovedsak måtte gjøres når dette kan knyttes til konkrete planer om etablering. I reguleringsplanen sikres det gjennom rekkefølgebestemmelser at slike vurderinger blir gjort i planfase og i forbindelse med gjennomføring av anleggs- og byggetiltak. Forhold knyttet til risiko- og sårbarhet innenfor planområdet anses gjennom dette vurdert og ivaretatt så langt mulig på dette stadium.

Den gamle stølveien fra Tonstad til Ertsmyra og videre til Tonstadtippen er regulert som kombinert formål landbruk / friluftsliv. Gjennom dette tilrettelegges den planmessig som turvei, samtidig som eksisterende bruk / rettigheter som landbruksvei opprettholdes. Veien er på en del av strekningen lagt om som følge av Statnetts behov.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-02 10.53.42.png

Gult er energiområde, mens lilla er næringsareal.

Se planbeskrivelse for Ertsmyra:

Planbeskrivelse-Ertsmyra-230419