Home>Kommunen>Faresonekart for skred
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-05 15.05.00.jpg
Kommunen Nyhet

Faresonekart for skred

  • Sirdal kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. Torsdag 23. mai overleverte NVE faresonekart for skred i bratt terreng til kommunen. Faresonekartene viser at 85 bygninger ligger innenfor 1000års-skred, (konkluderer Norges Geoteknisk Institutt (NGI) i sin kartlegging av 26 områder Sirdal kommune). Snøskred og steinsprang er de skredtypene som går lengst i de fleste områdene, skriver May Britt Ousdal, plankoordinator i Sirdal kommune, på sin facebookside. 

NVE har kartlagt skredfare i Sirdal kommune. De kartlagte områdene er Ådneram, Suleskard, Fidjeland, Soleidalen, Solheim, Tjørhom, Amli, Egeland-Ødegård, Skredå, Ausdal, Lunde, Lindeland, Liland, Guddal, Seland, Josdal, Espevoll, Osen, Brekka, OvedalListøl, Øksendal og Haughom, Virak, Skibeli, Oftedal og Espetveit. 

  • Kartleggingen gir oss ny kunnskap om skredutfordringene i Sirdal kommune. Med faresonekartene fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), har kommunen et godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhåndtering, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap sier regionsjef Anne Cathrine Sverdrup. 

Kartene er enkle i bruk. Det er tegnet en felles faresone for de aktuelle skredtypene, slik at kommunen bare trenger å forholde seg til en faresone om gangen. På den måten får kommunen raskt oversikt over hvilke område som er skredutsatt. 

Grunnlaget for faresonekartene i Sirdal kommune er studie av kart og flybilder, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidligere skredhendelser, befaringer i felt og modellering av skreddynamikk. Kartene er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan bruke de i egne verktøy sammen med annen kartdata. 

Kartleggingen ble utført av NGI på oppdrag fra NVE. Oppdraget er finansiert i samarbeid med Sirdal kommune. 

Foto: May Britt Ousdal

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-25 18.17.52.png

Dette flyfoto over deler av Ådneram, viser hvordan de har kartlagt område for område.

Rapportene er  publisert her:

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_46.pdf og

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_47.pdf