Home>Front>Næringsutvikling i GP-området
Front Nyhet

Næringsutvikling i GP-området

Reguleringsplanen for GP-området er nå tilstrekkelig opplyst og kan da fremmes til endelig godkjenning i utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) i møtet kommende tirsdag.

GP-området skal bli det nye sentrumsområdet i Øvre Sirdal i henhold til målsetninger i kommuneplanens samfunnsdel.

Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling i GP-området, som er et viktig knutepunkt i Øvre Sirdal. Sikre eksisterende og fremtidig næringsareal til ulike behov, samt videre drift av bensinstasjonen. Det legges også til rette for renovasjonsområde, infrastruktur samt forbedring av trafikkforholdene.

Områdene rundt butikken gis bedre rammer og sikrer bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Biltrafikken ledes mot sør. Pumpene til bensinstasjonen reguleres i sør hvor det er bedre manøvreringsareal. I tillegg er det regulert en parkeringsplass for butikken som også kan benyttes av allmennheten.

Statens Vegvesen har utarbeidet reguleringsplan for ombygging av fylkesvei 45, såkalte GP-krysset, samt ny gang- og sykkelvei mot Tjørhomfjellet. Denne planen henger sammen med detaljreguleringsplan for næringsområdet.

Annonse

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.10.png

Reguleringsplanene for veikrysset og næringsområdet vises på dette kartutsnittet.

Næringsområdet er en kommunal reguleringsplan som forutsetter utbygging i privat regi. På begge sider av fylkesvei 975 (retning Ådneram) er det avsatt områder til forretning, kontor, tjenesteyting, bolig og fritidsbolig. Det vises til bestemmelser om å bygge i tre etasjer der toppetasjen kan innredes til beboelse. Både fylkesmannen og fylkeskommunen mener at det må sikres lekeareal før leilighetene kan tas i bruk.

Renovasjonsområdet skal i henhold til planen flyttes til andre side av fylkesveien. Fjellknausen skal fjernes og benyttes til det nye veikrysset, med utfylling i Svartevatnet. IRS ønsker å bruke nedgravde avfallskontainere på det nye området.

Siden dette skal bli framtidens sentrumsområde, er det gjennom kommunedelplan og kommuneplanens samfunnsdel tatt hensyn til at man tillater en høy utnyttelse av byggeområdene.

I de forskjellige delområdene tillates det utnyttelsesgrad på maks BYA 60 eller 90 prosent. Mønehøyde fra 5 til 12 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

For å få bedre orden og struktur på GP-området, er det foreslått å skille næringsarealet fra fylkesvei 975 med en smal deler.

Langs fylkesvei 975 er det i veivesenets plan regulert busslommer i begge retninger, omtrent som i dag. Det vil bli gangvegkryssing rett nord for busslommene ved avkjørsel til parkering/butikk/hytter/etc. Atkomst til og fra bussholdeplassene vil være oversiktlige og trygge.

Infrastrukturen i veivesenets plan med rundkjøring vil gi sikre forhold både for kjørende og myke trafikanter. Det vil bli mer ryddige forhold for gående og kjørende ved eksisterende butikk, med regulerte parkeringsområder og mer atskilte arealer. Det skal etableres tilrettelagte krysningspunkt uten gangfelt for myke trafikanter i nærheten av busstoppene og ved eksisterende butikk.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-01 11.56.50.png