Home>Front>Opprettholde vedtak eller omgjør
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.42.29.jpg
Front Kommunen

Opprettholde vedtak eller omgjør

Sirdal kommunestyre må i kommunestyremøtet 13. juni behandle reguleringsplanen Rubetødnan Aust på ny siden utbygger Tor Sigve Vik og Knut Sinnes har påklaget vedtaket fra 11. april. Utbyggerne ønsker at vedtaket skal omgjøres.

Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2. gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v):

”Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to opparbeidede og godkjente adkomster.”

Da kommunestyret behandlet saken, var det ingen merknader til selve reguleringsplanen, men bare til adkomsten.

Dersom det er flertall i kommunestyret for å opprettholde flertallsvedtaket, må utbyggerne endre plandokumentet og utarbeide forslag til ny adkomst. Deretter må den ut til høring..

Annonse

Dermed blir det spennende helt til siste kommunestyre i denne valgperioden, om vedtaket fra 11. april blir opprettholdt, eller om utbyggerne får flertall for å omgjøre vedtaket og bruke dagens adkomst.

Til kommunestyret førstkommende torsdag, har rådmann Inge Hedenstad Stangeland sendt over klagen fra advokat Olav Todnem som representerer Vik og Sinnes. Videre skriver rådmannen i sitt notat:

I henhold til forvaltningslovens § 33 og kontradiksjonsprinsippet skal de som regnes som motpart i en sak gis mulighet til å uttale seg ved en klage. De skal så snart som mulig varsles om mottatt klage. Kopi av klagen skal vedlegges og det skal settes frist for å gi uttalelse.

Begjæring om omgjøring av vedtak/klage av 29.04.2019 oversendes iht. ovenforstående til motpart i saken. Saken vil deretter bli lagt fram til behandling i kommunestyrets møte 13.06.2019.

Rådmannen viser til at i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 er det kun kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan som kan påklages, jf. pbl § 1-9. Vedtaket i sak 19/49 er ikke et endelig vedtak og omfattes derfor ikke av klagerett.

Av pbl ( plan- og bygningsloven) § 12-12 1. ledd framgår det:

«Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Kommunestyret må treffe vedtak senest tolv uker etter at planforslaget er ferdigbehandlet. Er kommunestyret ikke enig i forslaget, kan det sende saken tilbake til ny behandling. Det kan gis retningslinjer for det videre arbeid med planen.»

I sak 19/49 har kommunestyret vedtatt at atkomstveg skal legges i tilknytning til 9/22. Vedtaket medfører omarbeidelse av plandokumentene samt ny høring til berørte parter og høringsinstanser, jfr. pbl § 12-10 og § 12-11. Reguleringsplanen kan deretter fremmes til endelig behandling.

Foto: Veien over ”Rebakken” er striden i adkomsten til reguleringsplanen for Rubetødnan Aust.