Home>Kommunen>Røntgenapparat lite brukt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.12.jpg
Kommunen Nyhet

Røntgenapparat lite brukt

Røntgenapparatet som ble anskaffet til påske 2018, har vært lite i bruk. Enhetsleder Ruth Lillian Hompland og konstituert kommuneoverlege Hilde Vaiva Tonstad Brogaard i Sirdal kommune beklager at prosessen har tatt så lang tid og at det har vært ulike utfordringer under veis.

Utvalg for oppvekst og levekår fikk i møte 10. april et spørsmål fra Siri Fidjeland (sp) om informasjon vedrørende status for bruk av innkjøpt røntgenapparat til legekontoret. Saken ble referert i utvalgsmøte onsdag, men vil komme opp som politisk sak i neste møte. Da vil saken bli nærmere belyst.

Årsaken til at apparatet har vært lite og nesten ikke i bruk, skyldes blant annet IKT-vansker. Røntgenapparatet ble ikke tatt i bruk umiddelbart fordi det var nødvendig med en oppgradering av Helsenettlinjen for å kunne sende bilder til både SSHF og Helse Stavanger HF. Denne oppgraderingen har IKT avdelingen i kommunen jobbet med over lengre tid.

Nåværende konstituert kommuneoverlege er gravid, og har således ikke brukt apparatet av denne grunn. Tidligere kommuneoverlege har hatt permisjon siden august 2018 og det er ikke tatt noen røntgenbilder etter det, da han har hatt den primære kompetansen og hadde ansvar for apparatet. Før han gikk ut i permisjon ble det tatt et titalls røntgenbilder som ble vurdert lokalt.

Legekontoret i Sirdal har inngått samarbeidsavtale med Sørlandet sykehus HF angående bistand ved opprettelse og støtte til drift av et kommunalt tjenestetilbud for skjelettrøntgenundersøkelser.

Annonse

Videre ble en samarbeidsavtale med Helse Stavanger HF, der også overføring, tolkning og anbefaling om oppfølging av røntgenbilder ble tatt med i avtalen.

Status pr mai er blant annet følgende:

  • Det er pr. i dag ikke sendt røntgenbilder til aktuelle sykehus. Det er kun tatt enkelte bilder som er tolket internt.
  • Det har vært permisjoner, nyansettelser og vikar innen legetjenesten og dermed ikke en optimal oppfølging av kompetanse og rutiner. Det er dermed nødvendig med ny opplæring av de legene som er ansatt pr. i dag og en eventuell ny kommuneoverlege.
  • Det har vært en utfordring å få på plass de elektroniske løsningene som er nødvendig for å sende røntgenbilder og noe gjenstår fremdeles.
  • Det må arbeides med å få dette på plass i løpet av tidlig høst 2019 og når ny kommuneoverlege er ansatt. Det må da redegjøres for status og videre planlegging/rutiner for bruk av røntgenapparat i forhold til ressursbruk, kompetanse/opplæring og prioriteringer framover.