Home>Nyhet>Søker kommunen om dispensasjon
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png
Nyhet Samferdsel

Søker kommunen om dispensasjon

  • Vi sender i neste uke søknad til Sirdal kommune om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven om å få utvide fylkesvei 975 i Kviturvika siden vi er innenfor LNF-område, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll på deler av strekningen (se tegning).

Dersom kommunen kan behandle søknaden før sommerferien, er planen å sende arbeidet ut på anbud rett etter ferien. Da vil det ventelig bli oppstart i oktober.

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Det vil komme utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Raseksperter har vurdert dette prosjektet og har sett på eventuelle rasløp som kan komme i dette området. Grovkalkylen for prosjektet er omkring 18 millioner kroner totalt.

Ortevatn 2 (se tegning) som er det neste prosjektet, vil ikke komme før i 2020. Der må det tas grunnundersøkelser denne sommeren.

Annonse

Norum sier at detaljplanleggingen ikke er kommet så langt her. Både teknisk og finansieringsmessig vil det passe best inn med en utsettelse av dette prosjektet.

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Norum.

Foto: Veivesenet har tegnet hvordan Kviturvika kommer til å se ut etter utbedringsarbeidene. Rasvollen er også merket av.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.48.png

Dette kartet viser de to prosjektene som skal igangsettes på fylkesvei 975 langs Ortevatnet.