Hjem>Nyhet>Søker kommunen om dispensasjon
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.01.png

Søker kommunen om dispensasjon

  • Vi sender i neste uke søknad til Sirdal kommune om dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven om å få utvide fylkesvei 975 i Kviturvika siden vi er innenfor LNF-område, sier Geir Norum, prosjekteringsleder i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Planen er å rassikre 400 meter av Kviturvika ved å fylle ut 40.000 kubikkmeter med masse i Ortevatnet. I tillegg skal det lages en rasvoll på deler av strekningen (se tegning).

Dersom kommunen kan behandle søknaden før sommerferien, er planen å sende arbeidet ut på anbud rett etter ferien. Da vil det ventelig bli oppstart i oktober.

Kviturvika vil bli et robust tiltak. Det vil komme utfylling i vannet og på innsiden skal det bygges en rasvoll mot eventuell snø- og steinras.

Raseksperter har vurdert dette prosjektet og har sett på eventuelle rasløp som kan komme i dette området. Grovkalkylen for prosjektet er omkring 18 millioner kroner totalt.

Ortevatn 2 (se tegning) som er det neste prosjektet, vil ikke komme før i 2020. Der må det tas grunnundersøkelser denne sommeren.

Annonse
  • FASADEPRODUKTER

Norum sier at detaljplanleggingen ikke er kommet så langt her. Både teknisk og finansieringsmessig vil det passe best inn med en utsettelse av dette prosjektet.

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Norum.

Foto: Veivesenet har tegnet hvordan Kviturvika kommer til å se ut etter utbedringsarbeidene. Rasvollen er også merket av.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-18 15.25.48.png

Dette kartet viser de to prosjektene som skal igangsettes på fylkesvei 975 langs Ortevatnet.