Home>Front>Ugyldig vedtak i kommunestyret
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Front

Ugyldig vedtak i kommunestyret

Sirdal kommunestyre gjorde i møte den 11. april et ugyldig vedtak da sluttbehandlingen av reguleringsplanen for Rubetødnan Aust var oppe til 2. gangs behandling, påstår advokat Olav Todnem i Kluge advokatfirma på vegne av Tor Sigve Vik og Knut Sinnes.

Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2.gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v):

”Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to opparbeidede og godkjente adkomster.”

Todnem begrunner begjæring om omgjøring av ugyldig vedtak slik:

Prinsipalt begjæres vedtaket omgjort, jfr. forvaltningslovens 5 35 – og at forslaget til reguleringssak

Annonse

fremmes på nytt. Det skulle ikke være nødvendig med en forsinkende klageprosess, når det er klart at

kommunestyret ikke hadde kompetanse til å treffe det vedtaket som er sitert ovenfor. Omgjøring og

sluttbehandling bør kunne finne sted i samme måte.

Subsidiært påklages med vedtaket til fylkesmannen, slik at fylkesmannsembetet kan oppheve

kommunens vedtak og henvise reguleringssaken til fornyet behandlet. Jeg ber i så fall om at saken,

dersom kommunestyret ikke finner grunnlag for omgjøring/endring av vedtaket, oversendes

fylkesmannen i Vest-Agder for endelig behandling.

Sinneshyttå og de øvrige aktørene som er nevnt i saksframlegget har brukt betydelige ressurser for å få til et moderne og enhetlig plangrunnlag for utbyggingen av Rubetødnane. Det er foretatt et grundig planarbeid.

Forslaget kom overraskende på våre klienter, skriver Todnem og legger til: Det er ingen saksutredning, begrunnelse eller annet skriftlig materiale som kan kaste lys over saken. Heller ikke berørte statlige fagetater, som f.eks. Statens vegvesen, har blitt gitt adgang til å uttale seg, før

vedtaket ble truffet.

Dette er et eiendommelig vedtak ved sluttbehandlingen av en sak om detaljregulering.

Det kan ved sluttbehandlingen av detaljreguleringsplan, ikke vedtas et forslag som ikke har vært ute til høring. Dette fremkommer av den siste reviderte veilederen om utarbeidelse av reguleringsplaner fra 2018 utarbeidet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Der heter det:

Det er en forutsetning at alternativene har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn”.

Todnem viser også til to andre utredninger om Plan- og bygningsloven med kommentarer. Der heter det bl.a.

<Endringer ov vesentlig betydning for arealbruken som høringsinstansene og berørte grunneiere ikke hor hatt anledning til å uttale seg om, kan derimot ikke vedtas>

Saksbehandlingen er dermed også i strid med en rekke bestemmelser i forvaltningsloven, som gjelder

tilsvarende på Plan og bygningsrettens område, jfr. PBL 5 1-9, som kommer til anvendelse i

reguleringssaker (forhåndsvarsel, utredning, kontradiksjon, begrunnelse).

Det er utelukkende planfaglige argumenter som ligger til grunn for planforslaget som er utarbeidet

og den løsning for adkomst som er valgt, og ikke eventuelle privatrettslige forhold.

Det anføres at det er feil å vektlegge en angivelig konflikt mellom forslagsstillere og berørte grunneiere. Det er uansett spesielt at et kommunestyre, i forbindelse med sluttbehandlingen, i vedtaks form, synes å ta side i en konflikt som ikke er beskrevet eller utredet. Dette er en uheldig praksis. Kommunestyret skal ta stilling til planforslaget slik det foreligger, avslutter Todnem brevet til kommunen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-05-09 08.42.29.jpg

Adkomstveien over “Rebakken” til utbyggingsområdene er konflikten mellom naboene.

Rettssaker

Adkomstveien over “Rebakken” til utbyggingsområdene for Tor Sigve Vik (gnr 9 bnr 9) og Knut Sinnes (gnr 9 bnr 22) er en langvarig konflikt med Jofrid Sinnes ( gnr 9 bnr 11). Konflikten startet i 2006 da Jofrid Sinnes sperret veien.

Vik fikk sin første reguleringsplan godkjent i 1992, mens Knut Sinnes fikk sin første i 2004. Etter det fikk de en felles reguleringsplan i 2011. Nå var det sluttbehandlingen av disse endringene som skulle til behandling.

Det er nå fremmet nytt planforslag med plan ID 2017002 for å gjennomføre endringer i planområdet.

Formålet med planen er utbygging av fritidsboliger med atkomstveger, parkeringsplasser, skiløyper og uteoppholdsareal.

Striden startet som sagt i 2006 da veien ble sperret. Dalane Tingrett og Gulating Lagmannsrett stadfestet at Vik og Sinnes hadde adkomstrett. Samme konklusjon ble det i jordskiftesaken i 2007. Anken til Gulating Lagmannsrett stadfestet jordskiftedommen.

Høyesterett avslo i 2008 å behandle anken. I 2009 gikk Jofrid Sinnes til sak mot Sirdal kommune, men ordføreren ble frifunnet. I 2012 gikk Jofrid Sinnes til ny sak mot Vik og Sinnes og bestrider deres veirett. Retten slo da fast at Vik og Sinnes hadde veirett sammen med samtlige parseller.

I alle rettssaker er Jofrid Sinnes idømt å betale alle saksomkostninger.

I sakspapirene for reguleringsplanen kan vi lese at verken Fylkesmannen, Vest-Agder fylkeskommune eller Statens Vegvesen hadde merknader til planen.

Ordfører

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom opplyser at saken vil komme opp til behandling igjen 23. mai. Da må kommunestyret avgjøre om de vil oppheve vedtaket fra 11. april eller ikke.

Har ikke fått noen kommentarer fra rådmann Inge Hedenstad Stangeland etter flere henvendelser tirsdag.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-14 11.56.43.png

Fig. 3 – viser trase Vei1 fra jordskiftedommen (blå strek) sammen med regulert parkeringsløsning (svarte stiplede linjer) og regulert veiløsning (rød strek) i planforslag med ID 2017002..