Home>Front>Ekstern finansiering av flerbrukshall
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-03-11 08.59.58.png
Front Kommunen Nyhet

Ekstern finansiering av flerbrukshall

  • Vi jobber nå med å finne en hovedsponsor og ekstern finansiering av den planlagte flerbrukshallen på Tonstad, sier Thor Jørgen Tjørhom, ordfører og leder for styringsgruppen for den nye hallen.

Styringsgruppen har hatt god hjelp av Ove Halvorsen fra Norges Fotballforbund og Asgaut Fjeldsaa fra Rogaland Fotballkrets med planleggingen av den nye hallen. Denne våren har det vært flere møter i komiteen.

Ideen med ny flerbrukshall kom opp etter flomskadene fra ”Synne” i 2015. Da ble det snakk om å heve banen og legge ned undervarme, men det ville bli en kostbar

driftsløsning på sikt. 6 millioner kroner i forsikringserstatning kunne heller legges til en ny hall.

Den nye hallen er kalkulert til 24 millioner kroner, eks merverdiavgift. I tillegg vil det komme et mellombygg som skal binde flerbrukshallen sammen med kulturhuset og idrettshallen. Totalt 34 millioner kroner.

Planen er at det skal komme et treningssenter i mellombygget som vil bestå av to etasjer. I dag er det to små treningssenter som mangler utstyr i Sirdalsheimen og kulturhuset. I tillegg har Sira-Kvina kraftselskap et bedre treningssenter for sine ansatte. Håpet er å få samlet disse tre treningssentrene til et stort og bra senter for de ansatte, innbyggerne og den videregående skolen.

Annonse

De gamle garderobene i idrettshallen må renoveres og det gis det tippemidler til. I tillegg kan en regne med 6 millioner kroner i tippemidler for flerbrukshallen. Dermed er 12 millioner kroner av finansieringen sikret med forsikringsoppgjør og tippemidler.

Tjørhom håper også det er mulig å få til et teknisk samarbeid med bygging av ny flerbrukshall i Flekkefjord. Det kan også gi tippemidler.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-21 11.07.40-1.jpg

Ordfører Thor Jørgen Tjørhom.

Flerbrukshallen skal i første rekke brukes til fotball og idrettsgymnaset. I tillegg gir det muligheter for egentrening og utleie av hallen til eksterne arrangementer.

Da kan en kombinere det med kulturhuset hvor det er kafelokaliteter og kiosk. Saken vil komme opp til orientering i kommunestyret etter ferien, 3. september.

Hallen dimensjoneres for 9´er-bane. Da kan denne hallen deles i to og det gir plass til to 7´er-baner (mål 50 x 30 meter). I tillegg kommer det sikkerhetssone på tre meter på langsidene. Det vil da være mulig å legge en 60 meters løpebane i hver sikkerhetssone. Hvis det i tillegg lages en grop for lengdehopp på kortsiden vil dette utløse ekstra spillemidler.

Med utgangspunkt i ovennevnte, vil det si at hallen vil få en dimensjonering eller ”fotavtrykk” på 85 x 60 meter.

Den nye flerbrukshall og treningssenter legges til indre del av dagens gressbane og planlegges videre med sammenkobling med kulturhuset og idrettshallen.

Rådmannen skrev tidligere om flomproblematikk på kulturhusområdet:

Området ved kulturhusområdet inkludert dagens kunstgressbane og hovedbane er utsatt for storflom. Det pågår nå utredning av flomsikringstiltak for området. Det er utarbeidet flomsonekart fra både Norconsult og NVE. NVEs flomsonekart viser et litt høyere vannstandsnivå enn Norconsults, ca. 0,2 meter. Flomsonekartene dimensjonerer for 200- årsflom med klimapåslag.

Det er noe usikkerhet knyttet til forutsetningene for flomsonekartene fordi disse avhenger av flere forhold som vannføring i Sira ved flom, overføring av vann fra andre vassdrag til Sira, dimensjonering av Sira på strekningene kulturhusområdet-Sirdalsvatnet og kanalen mellom Sirdalsvatnet og Lundevatnet og HRV-nivået i Sirdalsvatnet og Lundevatnet, frekvens for flommer og vannstandsnivåer m.m. Derfor kan kartene endre seg litt med ulike forutsetninger.

Det er nå gjennomført grunnundersøkelser med kjerneboring på kulturhusområdet for å finne ut forhold som det må tas hensyn til ved flom. Resultatene av prøvetaking er ikke klare enda. Kommunen vil i løpet av våren 2019 vite mer om flomproblematikken i området, hvilke tiltak som er nødvendige og hvilke tiltak som kan finansieres og gjennomføres innen rimelig tid.

Nye bygninger må oppfylle krav til sikkerhet mot flom. Dimensjonerende flom er 200- årsflom med klimapåslag. På kulturhusområdet kan det dette løses med en flomvoll mot elva. Alternativt kan også nye bygg sikres individuelt. For eksempel kan en flerbrukshall på dagens gressbane sikres med litt heving av grunnen i kombinasjon med bruk av «vanntett» betong og arrangementer for sikring av inngangsdører og kjøreporter ved flom. Dette må i så fall prosjekteres. Hvilke tiltak som må til er helt avhengig av hvilke andre tiltak som gjøres i eller langs Sira.

Det kan ta tid å få plass flomsikringstiltak tidsnok til at bygging av flerbrukshall kan skje allerede i 2020 om hele kulturhusområdet skal sikres før bygging av hallen. Det er derfor mest aktuelt å vurdere sikringstiltak av selve bygget i første omgang. Dette kan selvsagt endre seg om andre tiltak blir fremskyndet.

Foto: Indre del av gressbanen er den nye flerbrukshallen foreslått å ligge.