Home>Front>Foreslår avslag til glampingtelt
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 12.18.22.png
Front

Foreslår avslag til glampingtelt

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal kommune anbefaler på faglig grunnlag at klagene til fylkesmannen og fylkeskommunen tas til følge, og vedtaket om dispensasjon omgjøres slik at søknaden om etablering av glampingtelt blir avslått.

Med hjemmel i plan og bygningsloven (PBL) § 19-2 gis det avslag på søknad om dispensasjon fra arealformål og planbestemmelser i kommunedelplan Sirdal nord for etablering av glampingtelt ved Hønetjødn, Haugen.

Begrunnelsen for forslag til vedtak er følgende:

  •  Hensynet til at det er negative uttalelser fra fylkesmannen og fylkeskommunen
  •  Tiltaket er i strid med viktige nasjonale og regionale føringer/interesser
  •  Hensynet til bestemmelsen /formålet som det søkes dispensasjon fra blir vesentlig satt

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-04-03 10.55.12.png

Glampingtelt her fra Rondane.

Bakgrunn

Annonse

Utvalg for teknikk, landbruk og miljø (TLM) ga i møte den 9. april dispensasjon fra kommunedelplan Sirdal nord for etablering av glampingtelt ved Hønetjødn, Haugen. Saken kommer på ny opp i TLM tirsdag 11. juni. Saken har skapt engasjement etter at Julie Olsen vil etablere denne teltleiren. Sist overprøvde et politisk flertallet i TLM administrasjonen som også den gangen hadde et negativt forslag til vedtak med avslag.

Glamping betyr «glamorous camping». Tiltakshaver har søkt om å plassere 6 glampingtelt, med samlet overnattingskapasitet på maks. 12 senger. Teltene skal plasseres på plattinger. Det vil være toalett og pumpevask til alle teltene. Telt skal varmes opp med ovner. Tiltaket er tenkt som et helårstilbud.

Tiltaksområde er i kommunedelplan Sirdal nord avsatt som LNF-område med hensynssone bevaring naturmiljø. Hensynssonen er her sammenfallende med nasjonalt villreinområde i Heiplanen. Omsøkte tiltak vil for øvrig bli liggende innenfor 50 m’s byggeforbudsbelte langs vann og vassdrag.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-01-10 10.59.35-1.jpg

Julie Olsen får liten støtte i administrasjonen for sitt glampingprosjekt

Rådmannens kommentar:

Iht. kommunedelplanens § 16.2 skal retningslinjene i Heiplanen legges til grunn ved vurdering av tiltak innenfor hensynssonen bevaring naturmiljø som er sammenfallende med Heiplanens hensynssone Nasjonalt Villreinområde.

Iht. retningslinjer for Nasjonalt villreinområde (kap. 2.10.1) skal i denne hensynssonen villreinens interesser tillegges stor vekt i all arealforvaltning og saksbehandling. Nye fritidsboliger tillates ikke. Landbruk, næringsutvikling og friluftsliv kan fortsette og videreutvikles innen gitte rammer.

Retningslinjene skiller her tydelig mellom eksisterende/allerede etablert næring/bebyggelse og nyetablering.

Iht. Heiplanens retningslinjer for Nasjonalt villreinområde kan «… etablerte turisthytter og driftsbygninger moderniseres og forsiktig utvides …». Når det gjelder landbruks- og anleggsveier «… skal ferdselsreguleringer vurderes ved bom og andre restriksjoner, slik at veiene prioriteres for næringskjøring i forbindelse med landbruk og anleggstilsyn». Retningslinjene omtaler også etablering og drift av stier og løyper.

Etablering av glampingtelt kan langt på vei likestilles med ny fritidsbebyggelse som er beregnet for kortidsutleie. Med en slik vurdering tilhører tiltaket ikke kategori landbruks- utmarksnæring (definert i Heiplanen som støling, beitebruk, opplevelsesnæring, jakt- og fiske, videresalg av jakt- og fiskeprodukt og foredling av fisk), og er dermed i strid med Heiplanens retningslinjer. Tiltaket faller også utenfor LNF-formålet (jf. veileder Garden som ressurs, 2017).

Retningslinjene legger vekt på konsekvensutredning som skal gjennomføres på relevant plannivå, basert på oppdatert villreinkunnskap. Dette siden arealbruk innenfor område for hensynssonen allerede balanserer mellom villreinsinteresser og andre interesser (anleggstilsyn, friluftsinteresser, mm.).

Samfunnsdelen til kommuneplanen legger til grunn at tiltak skjer i tråd med arealdelen (og er ikke i strid med viktige nasjonale og regionale hensyn)

Uttalelse til dispensasjonssøknaden fra Villreinnemda har vært omtalt i saksframlegget i TLM-sak 19/39.

For øvrig vises det til plan- og bygningslovens § 19-2: «… Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. … Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Kommunen bør heller ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i § 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden …».

Villreinnemnda for Setesdalsheiene har sagt ja til dispensasjon for en prøveperiode, mens både fylkesmannen og fylkeskommunen fraråder dispensasjon og begrunner det med blant annet villreinen.