Home>Kommunen>Kommunen på etterskudd med regnskap
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-15 14.45.12.jpg
Kommunen Nyhet

Kommunen på etterskudd med regnskap

Sirdal kommune har de siste to regnskapsårene vært på etterskudd med kommunal regnskapsføring både når det gjelder å ha et oppdatert regnskap gjennom året og avleggelse av årsregnskapet. Det har bygget seg opp et stort «etterslep». Etterslepet får også konsekvenser for oppfølging og innkreving av kommunale utestående krav. Så langt har avskriving av utestående krav vært nokså lave, men dette bildet kan i verste fall endre seg.

Sirdal kommunestyre drøftet den alvorlige situasjonen torsdag, der flere politiske representanter var svært kritiske til at kommunen har mistet kontrollen over den økonomiske styringen.

Rådmannen hadde et forslag til kommunestyret å øke stillingene innen økonomifunksjonen med 50 prosent og en midlertidig rokkering.

Kommunestyret avslo det og vedtok Morten Ovedal (sb) sitt forslag med 12 mot 7 stemmer, om å leie inn ressurspersoner fra selskap med spisskompetanse på kommuneregnskap/personvern.

Rådmannen ble pålagt å orientere kommunestyret muntlig i hvert møte om status på regnskapsarbeidet. Kommunestyret forventer at etterslepet er innhentet innen septembermøtet. Det foretas ingen organisasjonsendring i denne saken.

Annonse

Rådmannen skriver blant annet om den alvorlige situasjonen:

Sirdal kommune oppfyller ikke krav, lovkrav og standarder for å være a`jour med kommunal regnskapsføring. Det har opparbeidet seg et etterslep som må tas inn.


Situasjonen er alvorlig og kan få store økonomiske konsekvenser dersom kommunale krav må avskrives i fremtiden. Når ikke regnskapet er oppdatert vil dette gi dårligere grunnlag for å styre kommunens virksomhet både administrativt og av folkevalgte organer. Dagens situasjon er meget uheldig for arbeidssituasjonen til de ansatte som arbeider innen økonomienheten.

Det er tungt for ansatte å ligge på etterskudd med faste oppgaver samtidig som det tidvis pålegges mye overtid.

Kommunen er i dag meget sårbar for fravær innen lønnsfunksjonen. Dette er en funksjon som er svært viktig for kommunen som arbeidsgiver. Det er nødvendig med «dublering» av kompetanse og økt kapasitet i perioder.

Kommunen er pålagt å ha et eget personvernombud. Kommunen risikerer dagbøter om funksjonen ikke kommer på plass innen rimelig tid.