Home>Kommunen>Nye lekeapparat til Sinnes skule
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BSM 2019:2019-06-13 10.30.19.jpg
Kommunen Nyhet

Nye lekeapparat til Sinnes skule

Sirdal kommunestyre vedtok med ti mot ni stemmer torsdag å bevilge 400.000 kroner til nye lekeapparater til Sinnes skule. Mindretallet ønsket å se bevilgningen i sammenheng med 2020 budsjettet.

Uteområdet ved Sinnes skule ble videreutviklet i 2015. Da ble det ikke gjort noe med den såkalte Tarzanløypa. Den ble aldri formelt godkjent da den i sin tid ble bygd og er aldri blitt godkjent senere heller.

Det blei utført tilsyn ved skulen seinast 01.juni 2018 med heimel i føreskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar, der det kom fram at «Tarzanløypa anses til å ikke oppfylle krav i forskriften om sikkerhet ved lekeplassutstyr. Det henvises i denne sammenheng til Norsk Standard NS-1176.

Det er flere forhold som anses til å være en sikkerhetsmessig utfordring, blant anna utilstrekkelige egenskaper i hele fallsonen (forhold mellom fallhøyde og fallsonen), klemfare flere steder, mulig hektefare og tvilsomme byggemessige løsninger (sammenføyninger) som er brukt. Alt i alt vurderes avvikene til å være for omfattende til å kunne løses uten store ombygginger. Derfor foreslås Tarzanløypa revet.»

På grunnlag av rapporten frå tilsynet konkluderte rådmannen i samråd med skuleleiinga og eining for bygg/eigedom i fjor haust at Tarzanløypa skulle rivast. Dette vart gjort av dei føresette.

Annonse

FAU og elevane på skulen er no opptekne av kva som skjer, og vonar at Tarzanløypa kan bli erstatta av andre apparat før neste skuleår. Skulen si leiing har sjekka ut med elevane kva dei ynskjer. Klatretårn/edderkoppnett står mellom anna høgt på ynskjelista.

Vurdering

Det er viktig at Sinnes skule har eit uteområde som innbyr til fysisk aktivitet for elevane. Dette har òg med trivsel å gjera. Leik og aktivitetar skal vera inkluderande, og betyr mykje for eit godt elevmiljø.

Rådmannen er positiv til at nye leikeapparat vert skaffa og sett opp på skulen sitt uteområde. Dette må skje i tråd med gjeldande lover og føreskrifter.

Foto: Uteområdet på baksiden av skolen er klar for nye lekeapparater.