Home>Kommunen>Reguleringsplan er ikke godkjent
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-05-14 11.56.43.png
Kommunen Nyhet

Reguleringsplan er ikke godkjent

Reguleringsplanen Rubetødnan Aust kommer opp til ny behandling i Sirdal kommunestyre torsdag 13. juni. Utbyggerne Tor Sigve Vik og Knut Sinnes har påklaget vedtaket fra 11. april som de ønsker omgjort. Prinsipalt eller hovedpåstand er at vedtaket blir omgjort som ugyldig. Subsidiært at vedtaket avvises.

Kommunestyret fattet følgende vedtak, 13 mot 6 (H3, Krf2, SB1), i forbindelse med 2. gangs behandling av ovennevnte reguleringsplan etter benkeforslag fra Per Øyvind Grimsby (v):

Atkomstvei legges i tilknytning til gnr 9/22 som allerede har to opparbeidede og godkjente adkomster.”

Da kommunestyret behandlet saken, var det ingen merknader til selve reguleringsplanen, men bare til adkomsten.

Rådmannens forslag til vedtak:

Annonse

Kommunestyret har ikke fattet endelig vedtak av reguleringsplan Rubetødnane Aust. Kommunestyret har valgt å sende planforslaget tilbake med retningslinjer om at planforslaget må omarbeides ved at «Atkomstvei legges i tilknytning til gnr. 9/22 som allerede har to opparbeidede og godkjente adkomster.».

Vedtaket inneholder ikke formuleringen «I henhold til kommunedelplan for Sirdal nord, og PBL (2008) § 12-12 godkjennes reguleringsplan for Rubetødnane Aust, del av gnr. 9, bnr. 9 og 22, med plankart datert 21.02.2019 og reguleringsbestemmelser datert 21.02.2019.» Normal praksis ved vedtak av reguleringsplaner er å bruke formuleringen som framgår i rådmannens innstilling og utvalg TLMs tilråding i k-sak 19/49.

Vedtaket innebærer endring av plandokumentene samt ny prosess for varsling, høring og behandling slik det forutsettes i PBL § 12-10.

Det er iht. PBL § 12-12, 3. ledd kun kommunestyrets endelige vedtak av reguleringsplan som kan påklages. Vilkår for klage foreligger dermed ikke,

Dersom det er flertall i kommunestyret for å opprettholde flertallsvedtaket, må utbyggerne endre plandokumentet og utarbeide forslag til ny adkomst. Deretter må den ut til høring.

Dermed blir det spennende om kommunestyret opprettholder vedtaket fra 11. april, eller om utbyggerne får flertall for å omgjøre vedtaket og bruke dagens adkomst.

Foto: Adkomsten over Reebakken er det strid om.