Home>Front>Sau, villrein og aktivitetspark
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-22 14.01.14.jpg
Front

Sau, villrein og aktivitetspark

Turistinformasjonen blir privatisert og legges ut på anbud, mens stillingen som museumsleder i Sirdal kommune forblir offentlig.

Dette er konklusjonen fra arbeidsgruppa som har sett nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun. Dette er innstillingen til utvalg for oppvekst og levekår og kommunestyret som skal behandle saken henholdsvis 12. og 20. juni.

Siri Fidjeland (sp) har vært leder for gruppen, øvrige medlemmer har vært Rolv Guddal (ap), Renate Albrigtsen, (Smak i Sirdal), Elisabeth Saupstad (direktør i region Stavanger), Bente Eiesland (fagforbundet), Isak Liland (næringsforeningen), Ingvild Fagerheim Skadberg, sekretær (enhet for kultur).

Utvalget anbefaler å gjennomføre tre tiltak:

  • Drifteveien
  • Utstilling med villrein og Heiberg
  • Aktivitetspark

I forprosjektet er det skissert tre ulike konsept som er knyttet til sau og den gamle driftekulturen i Sirdal. Drifteveien har tre ulike konsepter med ulik størrelse og pris. Det er ikke hentet inn eksakt pristilbud for alternativene.

Annonse

  • Konsept 1: Digital sauesanking
  • Konsept 2: Skulpturpark med saueskulpturer av tre. Egnet for klatring etc.
  • Konsept 3: Lysløype med saueskulpturer i metall med lys i.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-06 09.53.18.png

Sau og saueskulpturer er viktig i drifteveien.

  1. Villrein/Heibergutstilling. Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) sin prosjektgruppe «Villrein og kulturarven» har foreslått å lage et forprosjekt til en museumsutstilling med villrein i heieområde som tema. De har foreslått Sirdal fjellmuseum, Kvæven, som lokasjon. Det er mulighet for en lokal tilpassing, og her vil Heiberg og jaktterreng være et sentralt tema. Utstillingen er trolig aktuell for andre kommuner knyttet til SVR-området dersom Sirdal kommune gir signal om at det ikke er aktuelt. (Merknad: det er satt av midler kr. 100.000 i foreslåtte handlingsplan, Kulturminneplanen. Pr. dags dato er planutkastet på høring, men skal opp til politisk behandling høsten 2019).

Det er ennå usikkerhet knyttet til om kommunen må spytte inn friske midler til denne utstillinga. I følge fylkeskonservatoren vil fylkeskommunen dekke det meste av utgifter, men det kan ha en betydning hvor omfattende kommunen ønsker at utstillinga skal bli til slutt. I følge fylkeskonservator vil kommunens bidrag først og fremst være knyttet mot drift av utstillingen. Dette skal diskuteres og avklares i møte med fylkeskommunen 27.6.2019.

Aktivitetspark. Utvikling av uteområde og tilrettelegging for aktiviteter. Her kan Sirdal kommune søke om økonomisk tilskudd fra Kulturdepartementet, under forutsetning av at kommunen selv bidrar med 50% finansiering. Det kan søkes på støtte fra 2 til 4 mill. Ordningen som går under betegnelsen «nyskapende aktivitetsområder» var en prøveordning fram til 2019. Den har nå blitt vedtatt forlenget til 2021.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:Skjermbilder:Skjermbilde 2019-06-06 09.51.44.png

En Kjeragstein i miniatyr ved veien kan være en stoppeffekt for passerende turister

Rådmannens kommentar til de ulike tiltakene:

Rådmannen mener at de ulike tiltakene er i tråd med den formidlingen som har vært hovedfokus på Sirdal fjellmuseum gjennom mange år. Tradisjonen med sauedrift og utnytting av heieområdene har hatt et stort fokus, og det kan bli attraktivt for besøkende å oppleve historien på den måten som er skissert i tiltakene. Ellers vurderer en det slik at tiltak «Aktivitetspark» og «Drifteveien (konsept skulpturpark)» kanskje kan slås sammen til ett prosjekt.

Det må lages en mer konkret ramme for prosjektene, som viser hva en ønsker å opparbeide samt et budsjett for en eventuell gjennomføring. Videre vil en foreslå at det blir laget en plan over tiltakene, gjerne over en 3-års periode. Slik kan en arbeide mer konkret med å gjennomføre et prosjekt hvert år, samtidig som en får innarbeidet dette i kommunens økonomiplan.

Kvæven Bygdetun består av 1 informasjonsbygg og 10 historiske bygninger. Området strekker seg over et areal på ca 67 dekar, og de fleste bygningene på tomten er gitt til kommunen som en gave for å formidle kulturarv. I informasjonsbygget ligger turistinformasjonen, kaféen Smak i Sirdal og museumslokalet. Bygget er arkitekttegnet til sitt formål, og tanken bak var at det skulle gjenspeile ulike naturelement fra Sirdal. Her er også 4 kontorer som leies ut til Statskog, Sirdalsferie, BDO regnskap og Sirdalsløyper. I tillegg er det et lager som fortrinnsvis hører til museet, men som de andre leietakerne også benytter til lagring av utstyr.

I dag er det plass til ca 80 biler på parkeringsområdet. I helgene og i ferier vintersesong er parkeringsplassen ofte full. Per i dag er det ikke noe betalingsordning. Det er ikke lagt opp til bobilparkering, men markedet er der i sommersesong. Det er ikke ladestasjon på Kvæven, men det anbefales etablert.